Zamanaşımına uğramış fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları hakkında işveren itirazı (def’i) varsa bu itiraz dikkate alınır.

Zamanaşımına uğramış fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları hakkında işveren itirazı (def’i) varsa bu itiraz dikkate alınır.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2020/8174 E.  ,  2020/19280 K.

 

“İçtihat Metni”

 

 

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının, davalıya ait yurtdışı şantiyelerinde 2004-2008 yılları arasında elektrik mekanik ustabaşı olarak çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından 30/09/2008 tarihinde haksız ve tek taraflı olarak feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; müvekkili şirketin inşaat firması olması sebebiyle yurtdışındaki işleri proje bazında yaptığını, davacının çalıştığı sahanın projesinin sona erdiğini, taraflar arsındaki belirli süreli iş akdi gereğince projedeki görevin sona ermesi nedeniyle davacının iş akdinin sonlandırıldığını, dava konusu alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece verilen ilk karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 29/05/2017 tarihli 2015/10363 Esas 2017/9186 Karar sayılı ilamı ile özetle;

” …Davalıya ait yurt dışı işyerinde çalışan davacının tazminat ve alacaklarının belirlenmesine esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Davacı işçi ücretinin son aylık ücretin net 2000 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren 3,71 USD saat ücretini savunmuştur. Davacı tanıkları davacının 1800 USD ücret aldığını beyan etmişlerdir. Bilirkişi hesap raporunda tanık beyanları ile doğrulanan net 1800 USD ücret ve davalının sunduğu kayıtlardaki ücrete göre seçenekli olarak tazminat ve alacaklar hesaplanmış, mahkemece davalının sunduğu kayıttaki ücret üzerinden hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmıştır.

Davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir. Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. Örneğin 2007 yılı 9 ve 11. aylara ait bordrolarda değişen tahakkuklara rağmen bordro net miktarının 1708,80 USD olduğu görülmektedir.

Davacının yaptığı iş, kıdemi, bordro içerikleri ve tanık beyanları ile yurtdışında çalışan işçilere elden ödenen avans da gözetilerek davacı işçinin aylık temel ücretinin 1800 USD olduğu kabul edilmeli ve bordroların fazla çalışma ile tatil tahakkuklarını içermediği sonucuna varılmalı, bordrolarda aylık 1800 USD üzerinde ödeme bulunan aylar yönünden işverence yapılan ödeme miktarları o dönem muaccel olan fazla mesai ve tatil alacaklarından mahsup edilmelidir. Davacının ücretinin eksik belirlenerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.

…Hüküm altına alınan alacakların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesi HMK. nun 297/2. maddesine aykırı olup, bu durumun infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi bozmayı gerektirmiştir.

” gerekçesiyle bozulmuştur.

Bozma kararı sonrası mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulüne hükmedilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Karar başlığında dava tarihinin 25/06/2012 yerine 23/01/2013 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.

2-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3-Taraflar arasında davacının fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada davalının davaya ve ıslaha karşı süresinde yaptığı zamanaşımı defi “.. Her ne kadar davacı işçinin alacakları zamanaşımına uğramış ise de, davalı tarafça mahkeme kararının temyiz edilmediği anlaşıldığından davacının usuli kazanılmış hakkı korunarak…” gerekçesiyle göz ardı edilerek karar verilmiş ise de varılan sonuç hatalıdır.

Mahkemece verilen ilk kararda fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının reddine karar verilmiş olup, kararın salt davacı tarafından temyiz edilmesi zamanaşımı defi yönünden davacı için usuli kazanılmış hak oluşturmaz.

Mahkemece yapılacak iş davalının süresinde zamanaşımı defini gözeterek karar vermekten ibarettir. Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21/12/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Ahmet Can

İletişim Bilgilerimiz :

Whatsapp: 0 532 409 18 85

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Soru, görüş ve önerileriniz için formu doldurunuz: Form

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam

Avukat Ahmet Can

Avukat Ahmet Can