Yüzde elli zamlı acil nöbet ücreti ödenmeyen Sağlık Personeli son 5 yıl geriye dönük talep ve tahsil edebilir.

  Haberler

Acil branş nöbetini fiilen acil servis bünyesinde tutulmuş olan Sağlık Personeli, % 50 zamlı nöbet ücreti hakeder. 

Sağlık hizmetleri vatandaşların ve toplumun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam standardına ulaşması amacıyla verilmektedir. Bu amaçla verilen hizmetleri sağlık çalışanları yürütmektedir. Sağlık çalışanları vatandaşların yaşama hakkı ve sağlık hakkı ile ilgili olarak çok önemli bir görev ifa etmektedirler. Bilindiği gibi yaşama hakkı ve sağlık hakkı hem anayasal hem de uluslararası düzeyde güvence altına alınan en temel haklardandır. Sağlık hizmetleri vatandaşlara 24 saat kesintisiz biçimde sunulmak zorunda olan ve süreklilik arz eden hizmetlerdendir. Bu süre zarfında görev yapan sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla yoğun stres altında çalışmakta ve yorucu olan bu görevi yerine getirmektedirler.

Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğine göre, sağlık tesislerinde görevli hekimlerin, görev yaptıkları hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edilen şekillerde nöbet hizmeti tutma görevi bulunmaktadır. İlgili yönetmelikte acil hizmetleri, 24 saat süre ile acil polikliniği veya acil servisi, bunlar yoksa nöbetçi tabibi tarafından kesiksiz olarak yürütülen hizmet olarak tanımlanmıştır. Yine aynı yönetmeliğin 42. maddesinde nöbet türlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, acil nöbeti ile branş nöbeti birbirinden ayrılmıştır.

Acil nöbetlerin, uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak konulabildiği ve acil nöbeti tutanların bir başka nöbete dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Branş nöbetinin ise, birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında, uzman ve klinik adedi göz önüne alınarak acil hizmeti için kliniklere bütün personeliyle birlikte tutulan ve branş nöbetlerini üstlenen kliniklerin o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa edeceği ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri  verilmeyeceği nöbet türü olarak belirlenmiştir. 

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. maddesinde, yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği ve bu ücretin yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödeneceği düzenlemesi yer almaktadır.

Acil servis hizmeti gibi özellik arz eden birimlerde görev yapan personele yapılan ödemelerde farklı bir katsayı uygulamasının amacı ve nedeni, bu birimlerde görevli personelin görevini ifa ederken daha özenli ve hassas hareket etmesi gerektiğindendir. Anılan düzenlemenin gerekçesinde bu görevlerin özelliği ve zorluğu göz önünde bulundurulduğu ve bu görevi ifa eden sağlık personelinin

de aynı randa fazla sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunduğu değerlendirilerek bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Hal böyle iken, ilgili kliniklerde acil servislere konsültasyon hizmeti ve acil servislerin yatarak tedavi hizmetlerinin verilmesi tarzında geçirilen branş nöbetlerinden farklı olarak, acil servis bünyesinde yerine getirilen branş nöbetinin, aynı ortamda tutulduğu ve aynı  riskleri barındırdığı göz önünde bulundurulduğunda, acil nöbeti ile aynı derece önemli olduğu ve ağır yükümlülükler getirdiği açıktır.

20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 11 inci maddesi ile söz konusu Tebliğin 12 nci maddesinin değiştirilerek, acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak müstakil acil branş nöbeti hizmetinin getirildiği, bu hizmetin uzman tabipler tarafından acil servis bünyesinde ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odasında acil servis bünyesinde tutulmasının esas olduğunun düzenlenmiştir. 

Tüm bu nedenlerle, Sağlık personeli, müstakil acil branş nöbetini fiilen acil servis bünyesinde tutulmuş olması halinde, 657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi uyarınca başvurana % 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Bunun için ne yapmak gerekir? 

Son 5 yıla dönük yüzde elli zamlı miktar hesaplanır. Hesaplanan bu tutarın ödenmesi için Sağlık Bakanlığı’na hitaben yazılı dilekçe verilir. 

Sağlık Bakanlığı, yazılı dilekçe hakkında 60 gün içinde hiç cevap vermediği takdirde bu sürenin bittiği tarihte yazılı talep reddedilmiş sayılır. Yazılı talebin reddedilmiş sayılmasından itibaren, ikinci 60 günlük dava açma süresi içinde tam yargı davası açılabilir. 

Bu yazılı dilekçenin reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde tam yargı davası denilen dava açılabilir. 


Av. Ahmet Can

Mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

İletişim Sayfamız: