Yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye'den gönderilen işçi AGİ alabilir mi? • Can Hukuk Bürosu

Yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçi AGİ alabilir mi?

Yurtdışında çalışan işçi AGİ alabilir mi ? 

İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi kanun ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. 

 

Bu nedenle işçinin aldığı maaşın yani ücretin eki değildir. Asgari geçim indirimi kanundan kaynaklanmaktadır. 

 

Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine göre ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

 

Bu anlamda öncelikle yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçinin ücretinde gelir vergisi kesilip kesilemeyeceğine bakmak gerekir. 

 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesinde; “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” denilmiş, aynı Kanunun 3. maddesinde ise “Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

 

Aynı Kanunun 61. maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

 

Aynı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında, tevkifat yapmakla sorumlu olanlar sayılmış olup anılan fıkranın (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçinin Gelir Vergisi Kanununun 3. maddesinin (2) numaralı bendi uyarınca tam mükellef sayıldığı için, Türkiye dışında elde ettiği tüm kazanç ve iratları üzerinden Türkiye’de gelir vergisine tabi tutulur. Dolayısıyla, yapılan ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi kesintisi yapılır. 

 

O halde, yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçi Türkiye dışında elde ettiği tüm kazanç ve iratları üzerinden Türkiye’de gelir vergisine tabi tutuluyorsa ve ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde de asgari geçim indirimi uygulanıyorsa, yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçi kısa adı agi olan asgari geçim indirimi alabilir.