Yurtdışı İş Sözleşmesi Örnekleri

Yurtdışı iş sözleşmesi örneği

YURT DIŞI HİZMET AKDİ

I- TARAFLAR:

A-İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ

B- İŞÇİ

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme; 4 üncü maddede yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

3- İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
İşveren; işin yapılacağı ülkedeki çalışma koşulları, ücret, günlük, haftalık ve fazla çalışma süreleri ile ücretlerini, hafta tatili, bayram tatili ve genel tatillere ilişkin koşullar ile bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücreti içeren açıklayıcı belgeyi işçiye, işçi tarafından imzalanmış işverenin kaşesini ve yetkili kişinin imzasını taşıyan bir nüshasını da Kuruma verir. Bu belgedeki bilgiler, ilgili ülkedeki çalışma mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İşveren tarafından işçiye verilecek belge içeriğindeki bilgi ile işin yapılacağı ülkedeki uygulama arasında farklılıklar bulunması halinde işveren belgede belirtilen hususları uygulamakla sorumludur. İşin yapılacağı ülkedeki çalışma mevzuatında değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklikler işçiye yazılı olarak bildirilir.

4- YAPILACAK İŞ:
İşçi, yukarıda adresi yazılı ülke ve şehirde yer alan işyerinde/şantiyede………………………………………olarak çalışacaktır. İşçinin sözleşmede yer alan işyerinde/şantiyede ve belirtilen meslekte çalışması esastır. Ancak, işçinin de kabul etmesi halinde mevcut ücreti düşürülmemek şartıyla, işçi, işveren tarafından aynı ülke sınırları içerisindeki diğer şantiye ve işyerlerinde çalıştırılabilir.

5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve SONA ERDİRİLMESİ:
Bu iş sözleşmesi …./…./…… – …./…./…… tarihleri arasında geçerlidir. (Bu satır doldurulacak ise aşağıdaki belirsiz süreli satırının sözleşmeden çıkarılması veya üzerinin çizilmesi ile bu açıklamanın da sözleşmeden çıkarılması)

Bu iş sözleşmesi belirsiz süreli olup yurt dışına hareket edilen tarihte yürürlüğe girer. (İşçi bu satır kapsamında çalıştırılacak ise yukarıdaki satırın sözleşmeden çıkarılması veya bu satırın üzerinin çizilmesi ile bu açıklamanın da sözleşmeden çıkarılması)

İşçi ve işveren, iş sözleşmesini 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshedebilir. Taraflar, belirtilen bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini derhal feshedebilir. İş sözleşmesi işçinin işyerine gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği tarihte başlar. İşveren, işyerine intikalini müteakip işçiye derhal iş vermek zorunda olup, iş vermediği durumlarda da, işçinin ücretini ödemek zorundadır. Fesih süresi içerisinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde ise Türkiye’ye dönüş yol masrafları işçinin kendisi tarafından karşılanır.
Çalışma mevzuatı bulunan ülkelerde ilgili ülke mevzuatına göre, bulunmayan ülkelerde ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde, sözleşme bildirimsiz olarak işçi veya işveren tarafından feshedilebilir.

6- ÜCRET ve ÖDENMESİ:
İşçinin ücreti, saat/aylık üzerinden ………………………’dır. Ücret, tahakkuk tarihindeki kur üzerinden TL karşılığı olarak da ödenebilir. İşçinin isteği üzerine işveren tarafından avans verilebilir. Ücret, işçinin istemesi halinde, işçinin Türkiye’deki banka hesabına döviz veya karşılığı TL olarak yatırılır veya mutemet tayin ettiği şahsa ödenir.

7- DENEME SÜRESİ:
Deneme süresi işçinin işyerinde/şantiyede işe fiilen başladığı tarihten itibaren 2 (iki) aydır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Deneme süresi içinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde Türkiye’ye dönüş yol masrafı işverence işçiye ödenir. Deneme süresi içinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde ise Türkiye’ye dönüş yol masrafları işçinin kendisi tarafından karşılanır.

8- ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA:
İşveren işçiyi çalışma saatleri ve koşulları hakkında önceden bilgilendirmek ile yükümlüdür. Çalışma süresi, fazla çalışma saatleri ve fazla çalışma nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili olarak, çalışılan ülkedeki mevzuat hükümleri uygulanır. Çalışma süresi, fazla çalışma saatleri ve fazla çalışma nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili olarak çalışılan ülke mevzuatında düzenleme bulunmaması halinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

9- HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİLLER:
Hafta tatili, bayram tatili ve genel tatil günlerine ve bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücretlere ilişkin çalışılan ülke mevzuatı uygulanır. Çalışılan ülke mevzuatında yer alan hafta tatili, bayram tatili ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ve bu çalışmalara ilişkin ödemeler, çalışılan ülke mevzuatına uygun olarak yapılır.

10- YILLIK ÜCRETLİ İZİN:
İşçi, çalışılan ülke mevzuatı esasları doğrultusunda yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık ücretli izinlerin başlangıç tarihi işçinin görüşü de alınarak işveren tarafından tespit edilir. İşçi, yıllık ücretli iznini Türkiye’de geçirirse gidiş-dönüş yol parası işverence karşılanır.

Yıllık ücretli izni hak etmeyen işçiye; Türkiye’de evlenmesi ve/veya ana baba eş çocuk ve kardeşlerinin ölümü durumunda altı güne kadar ücretli mazeret izni verilebilir. İşçinin bu izni hak edebilmesi için işyerine dönüşünde evlilik veya ölüm olayının resmi belge ile kanıtlanması zorunludur. Aksi halde kullandığı izin, yıllık ücretli izninden mahsup edilir.

11- SOSYAL GÜVENLİK:
Sosyal güvenlik anlaşması imzalanan ülkelerde istihdam edilecek işçiler hakkında, sosyal güvenlik anlaşması hükümleri uygulanır.

Sosyal güvenlik anlaşması imzalanmayan ülkelerde işveren, istihdam edeceği işçiler için bu ülkelere hareketlerinden önce, Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işlem yapar. İstihdam edilen işçinin, hizmet akdinin devamı süresince her türlü sağlık hizmeti, çalışılan ülke mevzuatına göre işveren tarafından karşılanır. İşçinin ölümü halinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadar ortaya çıkan tüm masrafları işverence karşılanır. Yabancı firmalar ile yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş bulunan Türk firmalar ve yabancı

statüde kurulmuş adi ortaklıkların Türk ortaklarından bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi istenilmez.

12- İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ:
İşçi; çalışacağı ülkenin saat ayarına göre işyeri/şantiye yetkililerince belirlenecek iş saatleri ve çalışma aralarına, işin vardiyalı yapılması halinde belirlenen usul ve esaslara, iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymayı kabul eder. Ayrıca taraflar iş düzeni ve iş disiplini ile ilgili yerel mevzuat, gelenek ve göreneklere aykırı davranışta bulunmamayı taahhüt ederler.

13- PASAPORT, VİZE, YOL MASRAFLARI VE DİĞER MASRAFLAR:
İşçinin çalışacağı ülkeye kadar gidiş-dönüş yol parası, vize uygulanması halinde vize işlemleri, çalışma ve oturma izninin alınması için gerekli masraflar işverene aittir. Pasaport masrafları işçiye aittir. İşveren, işçi için yaptığı masraflara karşılık olarak işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz. Ancak işçinin, 12’nci maddede belirtilen hallere aykırı davranışları ile işçinin, işverene kasten zarar vermesi nedeniyle işine son verilmesi veya işçinin sözleşme süresi dolmadan haklı nedeni olmaksızın sözleşmeyi feshetmesi halinde gidiş yol, vize ve oturma izni masrafları işçiden tahsil edilir. Ayrıca, işverence bu sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen belge içeriğinde açıklanan koşullardan farklı uygulamalarda bulunulması nedeniyle işçinin sözleşmeyi feshetmesi halinde dönüş yol parası işverence karşılanır.

14- YATACAK YER, LOJMAN VE YEMEK:
İşçi için, sağlık şartlarına uygun lojman veya yatacak yer ücretsiz olarak işverence sağlanır. Lojman ve yatacak yerin şantiyeden uzakta olması halinde işçilerin toplu veya tek olarak işyerine ulaşımı ücretsiz olarak işverence sağlanır. Bu süre, iş süresinden sayılmaz. Yatacak yerin ısıtılması, aydınlatılması ve temizliğinin sağlanması işverene aittir. İşçiye ücretsiz olarak günlük üç öğün yemek verilmesi işveren tarafından sağlanır.

15- SÖZLEŞME EKİ:
Taraflar işin özelliğine göre ve işverenin bilgi verme yükümlülüğü çerçevesinde sözleşmenin 3 üncü maddesi kapsamında bu sözleşmedeki haklarını sınırlayıcı olmamakla birlikte sözleşmede yer almayan hükümleri düzenlemek ve bu sözleşmenin bir parçası olarak dikkate alınmak üzere sözleşme eki düzenleyebilirler.

16- ANLAŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT VE YETKİLİ MAKAMLAR:
İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar ile diğer ihtilafların giderilmesinde işverenin Türkiye’deki ikametgâhının veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Sözleşme maddelerinde, çalışılan ülke mevzuatının geçerli olduğunun belirtildiği hususlardaki ihtilafların çözümünde öncelikle çalışılan ülke mevzuatı, çalışılan ülkede konuya ilişkin hukuki düzenleme bulunmaması halinde Türk mevzuatı uygulanacaktır.

17- İŞÇİ VE İŞVERENİN BEYAN ve KABULÜ:
Taraflar; çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin bu iş sözleşmesinde yer aldığını, sözleşmeyi okuyarak anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

18- SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ ve SAKLANMASI:
18 maddeden ibaret bu iş sözleşmesi, işçi ile işveren veya vekili arasında; bir nüshası işçiye, bir nüshası işverene verilmek ve bir nüshası da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğündeki/Hizmet Merkezindeki dosyasında saklanmak üzere 3 nüsha düzenlenerek, taraflarca hariçte imzalanmış ve Kurum yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

İşveren / İşveren Vekili Tanzim Yeri ve Tarihi İşçi
Adı, Soyadı …………………… Adı, Soyadı
(İmzası) … / … / ……. (İmzası)

Görülmüş ve Onaylanmıştır.
Türkiye İş Kurumu

KATAR’DA ÇALIŞACAK TÜRK İŞÇİLERİ İLE YABANCI İŞVEREN
ARASINDA GEÇERLİ İŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR :

A-İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ

B-İŞÇİ

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme; 4 üncü maddede yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

3-İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Sözleşme imzalanması sırasında işverenin; işin yapılacağı ülkedeki çalışma koşulları ve sosyal güvenlik , çalışma, fazla çalışma süreleri ve ödenecek ücret ile hafta tatili ve genel tatillere ilişkin koşulları içeren açıklayıcı belgeyi yazılı olarak işçiye vermesi ve verdiğini belgelemesi gerekir.

4-YAPILACAK İŞ:
İşçi, yukarıda adresi yazılı işyerinde/şantiyede ………………………………………olarak çalışacaktır. İşçinin sözleşmede yer alan işyerinde/şantiyede ve belirtilen meslekte çalışması esastır. Ancak, işçinin kabul etmesi halinde, mevcut ücreti düşürülmemek ve yazılı olarak beyanı alınmak şartıyla, yapabileceği başka bir meslek veya işyerinde çalıştırılabilir. Bu sözleşme tarafların karşılıklı anlaşmaları halinde parça başı ya da götürü usulde çalışmalarına engel teşkil etmez.

5- SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERDİRİLMESİ
Bu iş sözleşmesi …. / …. / …….. – …. / …. / …….. tarihleri arasında geçerlidir. İş sözleşmesi işçinin işyerine gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği tarihte başlar. İşveren işçiye işyerine intikalini müteakip derhal iş vermek zorundadır. İşveren iş vermediği durumlarda, işçinin ücretini ödemek zorundadır.

Sözleşmenin yenilenmesi ile ilgili hususlarda Katar mevzuatı geçerlidir. Sözleşme yenilenmezse ve ilk geçerlilik süresi bittikten sonra her iki taraf uygulamaya devam ederse, sözleşme, içerdiği hükümlerle birlikte belirsiz süre için yenilenmiş olarak kabul edilecektir.

Sözleşmenin feshi ile ilgili hususlarda Katar mevzuatı geçerlidir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sonlandırıldığı durumlarda, işçinin işi ihbarda bulunmadan bırakması hariç olmak üzere, işveren sözleşmenin bittiği bir sonraki iş gününün bitiminden önce işçinin hak ettiği ücretini ve diğer tüm haklarını ödeyecektir. İşçinin ihbarda bulunmadığı durumlarda, işveren işi bırakma tarihinden itibaren yedi günü aşmayan bir süre içinde işçinin hak ettiği ücretini ve diğer tüm haklarını ödeyecektir.

6- ÜCRET:
İşçinin Ücreti, brüt……………net…………….. Katar Riyali’dir. Ücretler Katar mevzuatına göre zamanında ödenir. Sözleşmede işçiye verilecek ücret net olarak tespit edilmiş ise işverence kanuni kesenekler dahil hiçbir kesinti yapılmadan, net ücret aynen ödenir. Ücret brüt olarak tespit edilmiş ise, çalışılan ülkenin ilgili mevzuatı gereği yapılacak olan (vergi, sigorta primleri vb. gibi) kesintiler yapıldıktan sonra işverence ödenir.

Kanuni kesintiler dışında işveren tarafından herhangi bir ad altında veya sebep gösterilerek veya sonradan ödenmek üzere ya da sair nedenlerle ücretten kesinti yapılamaz. Ücretin parça başı, götürü olarak tespit edildiği durumlarda aylık ücret yukarıda yazılı ücretin altına hiçbir zaman düşürülemez.

Ücret, iki tarafın bu konuda anlaşması üzerine doğrudan işçiye veya Katar’da açtığı bir banka hesabına aktarılır. Ücretin ödendiğine ilişkin belge işveren tarafından işçiye her ücret ödenmesinde verilir.

7- DENEME SÜRESİ:
Deneme süresi, işçinin şantiyede (işyerinde) işe fiilen başladığı tarihten itibaren iki aydır. İşçi aynı işte bir kereden fazla deneme süresine tabi tutulamaz. İşçi, verilen görevleri yerine getirmek için yetersiz bulunursa, işveren deneme süresinde sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. İşçinin fesih tarihinden en az üç gün önce bilgilendirilmesi gerekir.
İşçinin; İşveren tarafından bu sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen bilgilerden farklı çalışma koşulları ve sürelerde çalıştırılması halinde işçi de deneme süresi içinde üç gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi fesh edebilir
Bu süre içerisinde işçinin hak ettiği ücreti ve geri gönderilmesi halinde yol parası işverence tam olarak ödenir.
Ancak, işçinin deneme süresi içerisinde, bu sözleşmenin 11 nci maddesinde belirtilen koşullara uymadığının anlaşılarak, işveren tarafından sözleşmesinin fesih edilmesi veya işçinin deneme süresi içinde sözleşmesini geçerli bir neden olmadan fesih etmesi halinde, Türkiye’ye dönüş yol masrafı işçi tarafından karşılanır.

8-ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA
Çalışma saatleri günlük sekiz saat olup, haftalık 48 saattir. Bu süre Ramazan ayında günlük altı saat, haftalık 36 saattir. Çalışma saatleri içinde ibadet, yemek ve dinlenme için bir yada daha fazla mola verilir. Bu süre bir saatten az ve üç saatten fazla olamaz, ancak, bu süreler çalışma saatinden sayılmaz.
İşçinin günlük toplam çalışma süresi 10 saati aşmaz Ancak, büyük kayıpların, kazaların önlenmesi, bakım yada kayıpların yada kazaların neden olduğu hallerde etkilerin ortadan kaldırılması için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 si fazla çalışma ücret olarak verilmek suretiyle bu süre aşılabilir.

İşveren, işçiye her bir fazla çalışma saati için, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % …………. yükseltilmesi suretiyle ödeme yapar. Vardiyalı işçiler hariç İşveren tarafından, işçiye yapılacak bu ödeme gece saat 21:00-06:00 arasında fazla çalışma yapacak işçiler için %50’ den diğer hallerde % 25 den az olamaz.

İşçilere haftalık 24 saatten az olmamak üzere ücretli tatil verilir. Vardiyalı çalışan işçiler hariç tüm işçiler için Cuma normal haftalık tatildir. Çalışma şartları işçinin tatilde çalışmasını gerektirirse, bu izin başka bir gün verilecek ve vardiyalı çalışan işçiler hariç, yapılan iş için temel ücret ve ek olarak ücretin yüzde 150’sini kapsayacak şekilde ödeme yapılır.
Hiçbir işçi iki Cuma arka arkaya çalışmaz.
9-HAFTA TATİLİ VE DİĞER TATİLLER:
Hafta tatili, dini ve diğer resmi bayram ve günlerde işçinin çalıştırılmaması halinde ücreti tam olarak ödenir. Işçi resmi ve dini tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde Katar mevzuatına göre çalışma ücreti ödenir.

10- YILLIK ÜCRETLİ İZİN, ÜCRETSİZ İZİN VE YOL MASRAFLARI:
İşçi, Katar Mevzuatı’nda belirtilen süre ve esaslar dahilinde yıllık ücretli izin hakkına sahiptir ve izin günlerinde işveren işçiye günde 8 saat üzerinden ücret ödeyecektir.

Yıllık ücretli izinlerin başlangıç tarihi işçinin görüşü de alınarak işveren tarafından tespit edilir. İşçi, yıllık ücretli iznini Türkiye’de geçirirse gidiş-dönüş yol parası işverence karşılanır. Yıllık ücretli izni hak etmeyen işçiye; Türkiye’de evlenmesinde ve/veya ana baba eş çocuk ve kardeşlerinin ölümünde altı güne kadar ücretli mazeret izni verilir. Bu izin nedeniyle Türkiye’ye gidiş-dönüş yol bedeli işverence karşılanır. İşçinin bu izni hak edebilmesi için işyerine dönüşünde evlilik veya ölüm olayının resmi belge ile kanıtlanması zorunludur. Aksi halde kullandığı izin ücretsiz izin kabul edilir ve yol bedeli işçinin ücretinden kesilir.Yıllık ücretli izni hak etmeyen işçiye zorunlu durumlarda bir defaya mahsus olmak üzere en çok 15 gün süreyle ücretsiz izin verilebilir. Bu durumda gidiş dönüş yol parası işçi tarafından karşılanır. Yıllık ücretli izni hak eden ve bu izni kullanmadan sözleşmesi sonlandırılan işçiye kullanmadığı izin günlerine eşit olacak şekilde nakit ödeme yapılır.

11-İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİN
İşçi, işyeri/şantiye yetkililerince; çalışacağı ülkenin saat ayarına göre belirlenecek iş saatleri ve çalışma araları ile işin vardiya halinde belirlenen usul ve esasları ile iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymayı, ayrıca taraflar iş düzeni ve iş disiplini ile ilgili yerel mevzuat, gelenek ve göreneklere aykırı davranışta bulunmamayı kabul ederler.

12- SOSYAL GÜVENLİK:
İşveren, çalıştırdığı işçi sayısı ne kadar olursa olsun, işçiyi, Katar mevzuatına göre hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ve ölüm risklerine karşı sigorta yaptırmak ve sigorta primlerini ödemek zorunda olup, bu ödeme karşılığı ücretten kesinti yapamaz. İşçinin hastalanması halinde doktor, ilaç, iş kazası nedeniyle gerekli protez ve diğer iyileştirme giderleri ve işçinin herhangi bir nedenle ölümü halinde Türkiye’de defnedileceği yere kadar olan cenaze masrafı, ayrıca ölüm, sakatlık, iş kazası durumlarında ödenmesi gereken tazminatın sigorta limitlerini aşan kısmı; işveren tarafından karşılanır.

İşle bağlantılı bir kazadan etkilenen işçinin masrafları işverene ait olmak üzere ilgili tıp kurumunun öngördüğü şekilde durumuna uygun tıbbi tedavi görme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme süresince, işçiye altı aydan kısa olan tedavi için tam ücret ödenecek, tedavi süresi altı ayı geçerse işçi iyileşene veya kalıcı sakatlık olduğu kanıtlanana kadar yarı ücret ödenecektir. İşle bağlantılı kazalarda ölen işçilerin varislerinin ve tam ya da kısmi sakatlığı bulunan işçilerin Katar mevzuatına göre tazminat hakkı vardır.

İşveren işçiyi şoför olarak çalıştırmak ister ya da yaptığı işle ilgili olarak araç tahsis ederse hem aracı hem de kişiyi tam sigorta ettirmek zorundadır. Bu hususa uyulmaması halinde, işçinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın tazminini işveren taahhüt eder.

13-PASAPORT, VİZE, YOL VE DİĞER MASRAFLAR:
Pasaport masrafı işçiye; işçinin Katar’a kadar gidiş ve kasten işverene zarar ve ziyan vererek işine son verilmesi durumu dışında dönüş yol parası, vize işlemleri, çalışma ve oturma izni alınması için gerekli masraflar ve eğer yapılacaksa Katar’daki sağlık muayenesi ücreti işverene aittir. İşveren, yukarıdaki masraflar ve yol parası için işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz

14- YATACAK YER, LOJMAN VE YEMEK:
Sağlık şartlarına uygun ücretsiz lojman veya yatacak yer işverence sağlanır. Lojman veya yatacak yerin şantiye (işyeri) dışında olması halinde işçilerin topluca işyerine getirilip götürülmesi ücretsiz olarak işverence sağlanır. Şu kadar ki, işçinin bu şekilde işyerine getirilip götürülmesi sırasında yolda geçen süreler iş müddetinden sayılmaz. Yatacak yerin ısıtılması, aydınlatılması, temizliği işverene aittir. İşveren, yeme-içme masrafını sağlar.

15-PASAPORT VE KİŞİSEL BELGELER:
Katar mevzuatı gereği olan durumlar dışında işveren tarafından işçinin pasaport ve diğer kişisel belgeleri elinden alınamaz. Zorunlu nedenlerle alınması halinde işçiye kimlik veya ikamet ve çalışma kartı verilir

16- İŞİN SONA ERMESİ, FESHEDİLMESİ, YENİ SÖZLEŞME İMZALANMASI, İŞYERİ DEĞİŞTİRİLMESİ:
İşin sona ermesi, tek taraflı veya karşılıklı olarak feshedilmesi, yahut sona erdirilmesi, tazminat ödenmesi, yeni bir işe girme, işyeri değiştirilmesi, yeni iş sözleşmesi imzalanması vb. gibi bu sözleşmede yer almayan diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında Katar mevzuatı geçerlidir.

17-İKİNCİ SÖZLEŞME İMZALATTIRILMASI:
İşçinin deneme müddeti içerisinde başarılı olamaması, sözleşmesinde belirtilen mesleği dışında başka bir iş veya meslekte çalışmayı kabul etmesi, sözleşme süresinin normal olarak sona ermesi ya da süresi bitmeden anlaşma yoluyla karşılıklı olarak feshedilmesi, yahut da Katar mevzuatı gereği olan durumlar dışında işveren tarafından işçiye her bakımdan daha geri haklar getiren başka bir iş sözleşmesi imzalattırılmayacaktır. Bu sözleşmeden daha geri haklar getirilerek imzalattırılan sözleşmeler adli, idari ve hukuki açıdan geçersiz sayılacağı gibi anlaşmazlık durumlarında işbu sözleşme dikkate alınacaktır

18-ANLAŞSMAZLK DURUMLARINDA UYGULANACAK MEVZUAT:
İşveren ile işçi arasında ister bu iş sözleşmesinde isterse bu sözleşmede belirtilmeyen iş ilişkilerinden doğan ihtilaflarda “işveren” ile birlikte “işveren vekili” de sorumludur. İhtilaf durumunda Katar mevzuatı geçerlidir.

19-İŞÇİ VE İŞVERENİN (İŞVEREN VEKİLİNİN) BEYAN VE KABULÜ:
İşçi ve işveren (işveren vekili) aralarında çalışma ve çalıştırma esas ve şartlarını düzenleyen ve bu nedenle doğan karşılıklı hak ve borçlarını belirleyen hükümlerin bu sözleşmede yer aldığını, sözleşmenin hüküm ve şartlarını okuyarak anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. İşçi, Katar’da; Katar kanunlarınca yabancı işçilere tanınan ve tanınacak olan bütün hak ve imtiyazlardan istifade eder. İşçi ile işveren arasındaki bu sözleşme Katar’da yabancı işçilere tanınan hakların tamamlayıcısı mahiyetindedir. İş bu sözleşmede işçinin lehine olarak sağlanan haklar saklıdır.

20-TÜRKÇE VE YABANCI DİLDE YAZILMIŞ METİNLERİN GEÇERLİLİĞİ:
İşçi ile işveren (işveren vekili) arasında imzalanan iş bu sözleşmede yer alan Türkçe, İngilizce metinler aynı derecede geçerlidir.

21-SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ:
Türkiye İş Kurumu Kuruluş kanunu gereğince yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmektedir Bu nedenle işbu sözleşme hükümleri ile ilgili Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. 21 maddeden ibaret bu iş sözleşmesi, işçi ile işveren veya işveren vekili tarafından bir nüshası işçiye, bir nüshası işverene, gerektiğinde bir nüshası vize almak amacıyla Katar konsolosluğuna verilmek ve bir nüshası da Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğündeki dosyasında saklanmak üzere 4 nüsha tanzim edilerek, taraflarca hariçte imzalanmış ve Kurum yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

İşveren / İşveren Vekili Tanzim Yeri ve Tarihi İşçi

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/isveren/yurtdisi-istihdam/

İŞKUR Yurtdışı SÖZLEŞME örneği