Yurt Dışında Türkiye’deki Gibi Düşük Ücretle Çalışman Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır

Yurtdışı işyerinde çalışan vasıflı bir işçinin 1.200,00 TL net ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Emsal dosya ve delillere göre işçinin 2.500,00 USD ücretle çalıştığı tespit edilirse, maaşın 1.200 TL değil, 2.500 USD olduğu kabul edilir.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/5085
K. 2016/4257
T. 29.2.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 10.8.2010 tarihinden itibaren davalılardan … Şirketinde çalışmaya başladığını, müvekkili işe alınırken işverene ait …şehrindeki atölyede çalıştırılmak üzere işe alındığını, ayrıca diğer davalı … şirketinin de aynı şahsın şirketi olduğunu, davalının her iki firmanın da işlerini yaptığını, müvekkilinin ayakçı olarak 5.6.2013 tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştığını, hiçbir sebep gösterilmeden işten çıkartıldığını ve işçilik alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ve fazla mesai alacaklarının davalılardan tahsilini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekili; davalıların hiçbir şekilde davacıyı istihdam etmediklerini, davalıların .. şehrinde herhangi bir atölyesi, firması yahut şubesinin bulunmadığını, davacının 13.8.2010-31.5.2011 tarihleri arasında …şirketinde çalıştığını, asgari ücret aldığını, 30.5.2011 tarihinde…şirketini arayarak işi bırakacağını söylediğini ve bir daha işe gelmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ve fazla mesai alacaklarının davalılardan tahsiline hükmedilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

Davalılara ait yurt dışı işyerinde çalışan davacının tazminat ve alacaklarının belirlenmesine esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Bilirkişi hesap raporunda tanık beyanları ile doğrulanan 2500 dolar ücret ile … tarafından bildirilen ücrete göre seçenekli olarak tazminat ve alacaklar hesaplanmış, mahkemece savunmaya itibar edilerek 1.200,00 TL ücret üzerinden hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmıştır.

Öncelikle davacı davalıya ait yurtdışı işyeri olan deri atölyesinde makineci olarak çalışmıştır. Yurt dışı işyerinde vasıflı bir işçinin 1.200,00 TL net ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına uygun değildir. Nitekim Dairemiz incelemesinden geçen … Mahkemesi’nin 2013/… Esas, 2014/… Karar sayılı (…) emsal dosyada aynı işverene ait aynı işyerinde çalışan işçinin ücreti 3.000 dolar kabul edilmitir. Emsal dosya ve delillere göre davacının 2.500,00 USD ücretle çalıştığı kabul edilmeli ve bilirkişinin 2.500 dolar üzerinden yaptığı hesaba göre belirlenen alacakları hüküm altına alınmalıdır. Eksik belirlenen ücrete göre hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgilisine iadesine, 29.2.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.menu