Yurt dışında çalışan işçinin yurtdışı çalışması bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları yurtdışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hesaplanır. Yurt dışında çalışan işçinin Türkiye’de bulunduğu sıradaki fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları hesaplanmaz.

Yurt dışında çalışan işçinin yurtdışı çalışması bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları yurtdışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hesaplanır. Yurt dışında çalışan işçinin Türkiye’de bulunduğu sıradaki fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları hesaplanmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2020/2241 E.  ,  2020/11685 K.

 

“İçtihat Metni”

 

 

BÖLGE ADLİYE

MAHKEMESİ : …25. Hukuk Dairesi

 

İLK DERECE

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesi

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/10/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili ile karşı taraf adına vekili … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işverenin Irak ülkesinde bulunan işyerinde 03/12/2007-13/10/2011 tarihleri arasında depocu olarak çalıştığını, davalı işverenin 3 ögün yemek ve kalacak yer temin ettiğini, davacının sabah 07.00’de işe başladığını, akşam 21.00’e kadar çalıştığını, ancak fazla mesai ücretlerinin hiç ödenmediğini, tüm hafta tatillerinde çalıştığını, karşılığı ücretlerinin ödenmediğini, dini bayramların ilk günü dışında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını, ancak ücretlerinin hiç ödenmediğini, davacının iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini, davacıdan tazminat ve ücretlerinin ödeneceği taahhüt edilerek ibraname alındığını, ancak hiçbir ödeme yapılmadığını beyanla, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının talep ettiği alacaklarının zamanaşımına uğradığını, davacının müvekkili şirkette 03/12/2007-01/10/2011 tarihleri arasında çalıştığını, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin yapıldığını, bu nedenle davacının bakiye kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddinin gerektiğini, davacının taraflar arasında imzalanarak kabul edilen yurtdışı hizmet sözleşmesinde belirlenen ücretle çalıştığını, müvekkili şirketin mevzuat uyarınca yurtdışında çalıştırıldığı işçilerin brüt ücretleri üzerinden sadece %5 genel sağlık sigortası payı kesildiğini, davacıda dahil olmak üzere müvekkili firmanın birçok çalışanı şantiye çalışma koşulları ve yapılan işin özelliğine göre fazla çalışma gerçekleştirdiğini, fazla çalışma süreleri her ay sonunda belirginlik kazandığını, bu hesaplanan miktarların her ay işçilerin sözleşme ile belirlenen aylık ücretlerine eklenerek hesaplarına yatırıldığını, müvekkili şirketin şatniyelerinde çalışmanın sabah 08.00-17.00 saatleri arasında haftanın 6 günü yapıldığını, haftada mutlaka bir gün izin kullandırıldığını, haftasonu tatilinin Cuma günleri yapıldığını, bunun dışında dini bayramlarda ve Nevruz bayramındada şantiyelerde çalışma yapılmadığını, davacının çalışma yaptığı Irak ülkesindeki şantiyelerde iklim koşulları gereği yaz aylarında günün belli saatleri çalışma yapılmadığını, özellikle Haziran, temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çoğunlukla öğle saatleri ile saat 15.00 ile 18.00 saatleri arası hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle çalışmaya ara verildiğini, bu nedenle davacının fazla çalışma iddiasının mesnetsiz olduğunu, yine hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, İlk Derece Mahkemesi kararının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönleri usul ve kanuna uygun görülmüştür.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının Türkiye’de bulunduğu süreler bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacağının bulunup bulunmadığı noktasındadır.

Hükme dayanak bilirkişi raporunda, davacının yurtdışında çalıştığı dönem için fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplandığı, davalı tarafın davacının Türkiye’de bulunduğu dönemler bakımından dışlanarak hesaplama yapılması itirazı yönünden davacının yurtdışı giriş çıkışlarını gösteren belgeler bulunmadığından değerlendirme yapılamadığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamı incelendiğinde davacının yurda giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu anlaşılmaktadır.Davacının davalı şirketin yurtdışındaki şantiyesinde çalıştığı anlaşılmakla sadece yurtdışı çalışması bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının hesaplanması gerekli iken davacının yurtdışı giriş çıkış kayıtlarının bulunmadığı gerekçesi ile bu dönemlerin dikkate alınmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, davalı yararına takdir edilen 2.540,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Ahmet Can

İletişim Bilgilerimiz :

Whatsapp: 0 532 409 18 85

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Soru, görüş ve önerileriniz için formu doldurunuz: Form

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam