Latest Post

İlan Ve Reklam Vergisinin İptali Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı İptali

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatına esas ücrete işçinin çalıştığı işyerinde verilen bir öğün yemeğin fesih tarihi itibariyle işverene maliyeti ile barınma gideri miktarı eklenir. 

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/4936
K. 2019/2926
T. 11.2.2019
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, iş sözleşmesi feshedilirken müvekkilinden birtakım belgeleri imzalaması istenerek, aksi takdirde pasaportunun iade edilmeyeceği ve ücretinin ödenmeyeceğinin söylendiğini, bu nedenle davacının bu belgeleri imzalamak zorunda kaldığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; zamanaşımı def’inde bulunmuş, davacının müvekkilinden herhangi bir alacağının bulunmadığını beyanla, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Taraflar arasında davacının giydirilmiş ücretinin tespiti hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda tazminata esas ücrete yansıtılan günlük yemek ve barınma ücreti 2005 yılı itibariyle toplam 8,00 USD olarak kabul edilerek çıplak brüt ücrete eklenmiştir.

Bilirkişi tarafından hesaplanan tazminata esas giydirilmiş ücret hesabına; tazminata esas ücrete dahil edilen günlük yemek ve barınma ücretinin fahiş olduğu, bu hususta ilgili kurumlardan bilgi edinilmesi konusundaki taleplerinin dikkate alınmadığı belirtilerek itiraz edilmiş, hatalı olarak Türkiye’deki koşullara göre değerlendirme yapıldığı savunulmuştur.

Davacının çalıştığı işyerinde verilen bir öğün yemeğin fesih tarihi itibariyle işverene maliyeti ile barınma gideri ilgili esnaf kuruluşundan sorularak tespit edilmeden günlük yemek ve barınma ücretinin toplam 8,00 USD olarak kabul edilmesi isabetsizdir.

Bu itibarla, Mahkemece; kıdem tazminatına esas alınacak yemek ve barınma ücretleri konusunda ilgili meslek kuruluşlarından araştırma yapılarak davalının itirazları da dikkate alınarak sonucuna göre kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanması gerektiğinden, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.