Yurt dışında çalışan işçinin aldığı ücreti ve çalıştığı hizmet süresi nasıl tespit edilir? 

Yurt dışında çalışan işçinin aldığı ücreti ve çalıştığı hizmet süresi nasıl tespit edilir? 

 

Hizmet süresi tespiti için pasaport kayıtları ve yurt dışına giriş-çıkış kayıtları mutlaka getirilmelidir. 

 

Bu resmi kayıtlar getirilmeden ve bu kayıtlar dayanak yapılmadan sırf tanık beyanları ile çalışma süresi ve ücreti tespit edilemez. 

 

Yapılması gereken iş, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceğini araştırılmak ve tüm delilleri birlikte değerlendirilerek bir sonuca gitmektir. Bu nedenle ücret araştırması yapılması zorunludur. 

 

Davanın esasıyla ilgili olarak delillerin hiçbir toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilemez. 

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019/3370 E.  ,  2021/2001 K. 25/01/2021 tarihli kararında “ Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin Kazakistan’da yer alan tesislerinde 1.06.2013 tarihinden taşeronu … taşeronu … çalışanı olarak başladığı işine 1.07.2013 tarihinde geçirildiği yine davalı taşeronu dava dışı … isimli şirketin çalışanı olarak devam ettiğini ve iş akdinin fesh edildiği 15.01.2015 tarihine kadar şantiye şefi olarak çalıştığını,son ücretinin net 4.000,00 TL olduğunu, dava dışı … isimli şirket ile davalı şirket arasında 4857 sayılı iş kanununun 2.maddesi gereğince asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcut olduğunu,bu nedenle davacının taleplerinden sorumlu olduğunu iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı aylık 4300 dolar ücret ile çalıştığını iddia etmiş, mahkemece iddiaya itibarla sonuca gidilmiştir. Ancak yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları da davacının 4000 dolar ücret ile çalıştığını açıklamışlardır. Davacı ücretin miktarına yönelik iddiasını ispat için yazılı belge ibraz etmemiş, tanık beyanı ile ispat yoluna gitmiştir. Hal böyle olunca tanık beyanlarına itibar etmek yerine soyut iddiadan öteye geçmeyen iddiaya itibarla sonuca gidilmesi hatalıdır. Davacı ücret alacağı talebinde bulunmuş, ispat aracı olarak da üzerinde 17.000 dolar bakiye alacağı olduğunu belirten ve üzerinde davalı kaşe ve imzası bulunmayan belge ibraz etmiştir. Davalı tarafından kabul edilmeyen bu belgeye itibarla sonuca gidilmesi hatalıdır. Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 31. maddesi gereğince davacıya bu belge açıklattırılarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.” denilmiştir.