Yurt dışında çalışan işçinin açtığı davada, işveren tarafından düzenlenen ücret bordrolarında gösterilen alacak kalemlerinin işçinin banka hesabına yatırılıp yatırılmadığı araştırılmalıdır.

Yurt dışında çalışan işçinin açtığı davada, işveren tarafından düzenlenen ücret bordrolarında gösterilen alacak kalemlerinin işçinin banka hesabına yatırılıp yatırılmadığı araştırılmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2016/26464 E.  ,  2020/16484 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davalı şirkete ait Kazakistan, Rusya, Arnavutluk ve Kosova’daki inşaat şantiyelerinde 04.03.2008 – 30.09.2012 tarihleri arasında pompa operatörü olarak çalıştığını, fesih tarihindeki son ücretinin 1.500,00 € olduğunu, 3 öğün yemek ve barınma gereksinimlerinin davalı işveren tarafından karşılandığını, iş akdinin sonlandırılarak Türkiye’ye gönderildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; 28.02.2008 – 06.06.2009, 12.08.2011-30.09.2012 tarihleri arasında yurtdışı şantiyelerinde bordro ücreti ile kesintili çalışan davacıya son ödenen ücretin 3,28 € saat ücreti esas alınarak hesap edilen aylık ücret olduğunu, davacının fazla mesai, genel tatil, dini-milli bayram günlerinde yapılan çalışmalarının karşılığı olan ücretlerinin net maaşına eklenerek ödendiğini, bankaya yatan bu ödemelerin davacı tarafından ihtirazı kayıt öne sürülmeden kabul edildiğini, bu anlamda bordroda belirtilenin dışında fazla mesai iddialarının yazılı delil ile ispatı gerektiğini, yıllık izinlerinin kullandırıldığını, kullandırılmayan yıllık izin ücretinin bordroya yansıtılarak ödendiğini, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davanın öncelikle zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini, davacıya 734,72 € ihbar tazminatı ödendiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren tarafından ücret bordroları ibraz edilmiştir. Ücret bordrolarının incelenmesinde davacının çıkış dönemine rastlayan 2012 yılı Eylül ayı bordrosunda ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti tahakkuk ettirilmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda 2012 yılı Eylül ayı bordrosunda tahakkuk ettirilen ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklardan tenzil edilerek hesaplama yapılmış ise de bordro karşılığının işçinin hesabına yatırılıp yatırılmadığı araştırılmamıştır.

Buna göre, dosya içerisinde bulunan 2012 yılı Eylül ayı bordrosu ile banka kayıtları karşılaştırılarak, davacının imzasını taşımayan ancak ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti tahakkuku bulunan ücret bordrosunda gösterilen toplam ödeme miktarının davacının banka hesabına yatırılıp yatırılmadığı tespit edilmeli ve ödendiği tespit edildiği takdirde şimdiki gibi karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 23/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Avukat Ahmet Can

İletişim Bilgilerimiz :

Whatsapp: 0 532 409 18 85

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Soru, görüş ve önerileriniz için formu doldurunuz: Form

 

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam