Yurt Dışında Çalışan İşçilerde İmzalanan İş-Kur Onaylı Sözleşmede Bulunan Hükümler Uygulanır

İş-Kur onaylı sözleşmeye göre milli bayram ve genel tatil günlerine ve bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücret hakkında çalışılan ülke mevzuatı uygulanır.

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/7586
K. 2013/11454
T. 18.6.2013
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün uyulan önceki Yargıtay bozma ilamına uygun biçimde verilmiş olmasına, bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin yeniden incelenmesine hukukça ve yasaca cevaz bulunmamasına ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine.

2-)Davacı vekili davacının davalıya ait işyerinde çalışırken iş akdini haklı sebeplerle feshettiğini iddia ederek ödenmeyen aylık ücret, hafta tatili, fazla mesai, milli bayram ve genel tatil mesai ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davacının iddialarının asılsız olduğunun savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen davalı vekilinin temyizi üzerine 9.Hukuk Dairesi tarafından kısa kararın usulüne uygun olmaması nedeni ile sair temyiz itirazları incelenmeden bozulmuştur.

Bozma kararına uyan Mahkeme, bozma kararının gereğini yerine getirmiş ve bozma öncesi delillere göre yeniden davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Davacı vekili davacının milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı iddia ederek ücret talebinde bulunmuştur.

Davacı davalının Özbekistan’da bulunan şantiyesinde çalışmıştır. Davacı ile davalı arasında imzalanan İş-Kur onaylı sözleşmede milli bayram ve genel tatil günlerine ve bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücret hakkında çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Davacı tanıklarından İdris Yıldırım Özbekistan’ın milli bayramlarında çalışmadıklarını beyan etmiştir. Bilirkişinin bu konudaki kabülü ve hesabı denetime elverişli olmadığı gibi iş sözleşmesinin bu maddesini irdelememiş, Türkiye’nin milli bayram ve genel tatil günlerine göre hesaplama yapmıştır. Milli bayram ve genel tatil mesaisi fiili bir durum olduğuna ve sözleşmede de çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağı hüküm altına alındığına göre Özbekistan mevzuatına göre değerlendirme yapılmalı ve alacak belirlenmelidir.

3-)Davacı vekili davacının aylık ücretlerinin eksik ödendiğini iddia ederek ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Açıklama dilekçesinde ise hangi aydan ne kadar ücret alacağı olduğunu bildirmiştir. Bu dilekçeye göre davacının ödenmeyen ücret alacağı toplam 6849,00 USD’dır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı vekilinin eksik ödendiğini iddia ettiği ve USD cinsinden bildirdiği tutar TL’ye çevrilmiş ve 11.123,46TL ücret alacağı hesap edilmiştir.

Davalı vekili banka hesap kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek rapora itiraz etmiştir. Bu itiraz üzerinde durulmamış, Mahkemece rapordaki miktarın tahsiline karar verilmiştir.

Dosyada davacıya davalı tarafından yapılan ödemelere ait banka kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlar bilirkişiden ek hesap raporu alınmak sureti ile incelenmeli, davacının bildirdiği eksik ödemeler denetlenmeli ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile davalının itirazı karşılanmadan yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalıdır.

O halde davalı vekilinin bu yönlere dair temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerle davaya konu talepler dikkate alındığında davacının kıdem tazminatı talebi olmadığından gerekçede davacının iş sözleşmesini feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi yersiz olup bu husus temyizen incelenmeksizin BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine 18/06/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.