Yurt dışında çalışan işçi hangi gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmişse, o fesih sebebiyle bağlıdır. Sonradan değiştiremez.  • Can Hukuk Bürosu

Yurt dışında çalışan işçi hangi gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmişse, o fesih sebebiyle bağlıdır. Sonradan değiştiremez. 

Yurt dışında çalışan işçi hangi gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmişse, o fesih sebebiyle bağlıdır. Sonradan değiştiremez. 

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. 

Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. 

İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. 

Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. Bu yüzden işçi davada neyi talep etmişse, mahkeme, ancak ya o kadar ya da daha azına hükmeder. Daha fazlasına hükmedemez. 

Bir mahkeme kararında Tayland’daki işyerinde muhasebe müdür yardımcısı olarak çalışan bir Türk Vatandaşı bir işçi, işverence ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı, ikramiye bonus ücreti, ulusal bayram ve genel tatil, fazla mesai ile yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep ettiği bir davada, mahkeme “davacı işçi aylık net 3000 ABD Doları ücret aldığını iddia etmiş, davalı işveren ise işçinin bordrolara göre net 2.500,00 TL ücretle çalıştığını savunmuştur. Davacı tanıkları davacının 3000 ABD Doları ücretle çalıştığını beyan etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücreti, davacıya elden ücret yapıldığına dair makbuzlar, 23.06.2015 tarihli ücrete ilişkin belge ve tanık beyanlarına göre 3000 ABD Doları olarak kabul edilmiş ise de davacı tarafından dosyaya ibraz edilen; işyerinde çalışan işçilerin işe giriş tarihleri, görevleri, durumları, bölgeleri ve ücretlerini gösterir belgeye göre; davacının 2.500 ABD Doları ücret aldığı anlaşılmış olup yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde verilen karar hatalı”dır demiştir. 

Aynı kararda, “Davacı taraf dava dilekçesinde “15 maaş karşılığı bonus ve ikramiyelerinin ödenmediğini” ifade ettiği halde hükme esas alınan hesap raporunda dava konusu bonus ve ikramiyelerinin 17 aylık ücret üzerinden hesaplandığı anlaşılmış olup mahkemece davacının dava dilekçesinde belirttiği talebi aşılarak karar verilmesi hatalı” olduğuna hükmetmiştir.