Yurt dışına giden işçi İş-Kur vasıtasıyla yurt dışında çalıştırılan işçilerden ise işverenden talep edeceği işçilik alacakları için Türk Hukuku uygulanır.

Ankara İstinaf Mahkemesi, (İstinaf Mahkemesi) Yurtdışında İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan alacak davasında, Yurt dışına giden işçi İş-Kur vasıtasıyla yurt dışında çalıştırılan işçilerden ise işverenden talep edeceği işçilik alacakları için Türk Hukuku uygulanacağına karar verdi.
Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı firmada 04/07/2012-04/07/2013 tarihleri arasında K1 yolunun 255-332 Km lik bölümü işinde yüklenici operatörü olarak çalışmak üzere yurt dışı hizmet akdi imzaladığını, her ne kadar sözleşmede 550 $ ücret kararlaştırılmış görünse de ücretinin 1800 $ olduğunu ayrıca üç öğün yemek ve barınma giderinin işverence karşılandığını, 08.00-22.00-23.00 e kadar çalıştığını,birkaç haftada bir hafta tatili kullandığını, ubgt tatillerinde çalıştığını sadece Kurban Bayramının ilk iki günü izin verildiğini,müvekkilinin 23/06/2012-10/10/2012 tarihleri arasında davalının işyerinde çalıştığını, 10 Ekim de işin başka firmaya devri nedeniyle davalı firma tarafından müvekkilinin ve diğer işçilerin iş akdine son verildiğini belirterek 600 USD ücret alacağının, 100-TL ihbar tazminatı alacağının, 100-TL fazla çalışma ücreti alacağının, 100-TL hafta tatili ücreti alacağının, 100-TL UBGT alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacı ile Türkmenistanda yol yapımı işinde çalışması için sözleşme yapıldığını, Türkmenistan tarafından ihalenin 25.08.2012 tarihi itibariyle feshedildiğini, davavcının ücret alabilmek için 25.08.2012-10.10.2012 tarihleri arasında yurda dönmeyerek şantiyede kaldığını, davacının çalışmadığı alacakları talep ettiğini, davacının da aralarında bulunduğu bazı işçilerin gitmemekte ısrar etmeliri üzerine vizelerinin uzatılmadığını ve polisler aracılığıyla havaalanına getirildiğini,bu hususun araştırılmasını,ücretin saat başı 4.80 $ olduğunu,davacının fazla mesai ubgt vb alacakları ile birlikte yaklaşık 1800 $ ı bulduğunu,ücret alacağı talebinin belirsiz alacak davası ile istenemeyeceğini,ödenen ücrete fazla mesai ücretinin dahil olduğunu,davacının Türkmenistanda bulunduğu tarihlerde hiçbir ubgt tatili bulunmadığını, davacıya yemek ve barınma için bedel ödenmediğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkemenin Kararı
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda”, davacının davalı iş yerinde çalıştığı, iş akdinin ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdiğinin ispat yükünün davalıya ait olduğu, davalının bunu ispatlayamadığı, davacının ihbar tazminatına hak kazandığı, davacının fazla mesai yaptığını, hafta tatillerinde ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını ispatladığı, bu çalışma ücretlerinin ödendiğini ispat yükünün davalıya ait olduğu, davalının bunu ispatlayamadığı, davacının fazla mesai ücreti alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarına hak kazandığı, davacının fazla mesai ücreti alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarından mahkememizce %30 oranında hakkaniyet indiriminin yapıldığı mahkememizce görevlendirilen bilirkişinin raporuna göre de davacının talep edebileceği ihbar tazminatı alacağının net 2.742,75-TL, fazla çalışma ücreti alacağının net 1.712,72-TL, ulusal bayram genel tatil ücreti alacağının net 310,28-TL, hafta tatili ücreti alacağının net 1.436,13-TL olduğu, bilirkişi raporunun dosya kapsamına ve delillere uygun olduğu, her ne kadar davacı ücret alacağı talep etmiş ise de bu alacağının varlığını ispatlayamadığı” gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar İleri Sürülen İstinaf Sebepleri
Davalı vekili süresinde istinaf talebinde bulunarak taraflar arasında uygulanacak hukukun Türkmenistan İş hukuku olduğunu, yetkili mahkemenin de Türkmenistan mahkemeleri olduğunu, hükme esas alınan raporun hatalı olduğunu,hatalı olarak davacının ücretinin net 1800$ olarak belirlendiğini,davacının saatlik ücretinin 4,80$ aylık ücretinin ise tam olarak çalıştığında 1116 $ olduğunu, emsal ücret için İNTES e yazılan müzekkere cevabının gelmediğini, ATO dan ise taraflar arasındaki sözleşmede belirlenen ücret cevabının geldiğini, İNTES ve TİST e müzekkere yazılmasını istediklerini,brütleştirmenin hatalı olduğunu, barınma gideri olarak tespit edilen aylık 60$ı kabul etmediklerini, Türkmenistan Devleti tarafından ihalenin feshedilmesi sebebiyle işin durdurulmasına ve çalışmaya izin verilmemesine rağmen Türkiyeye dönmeyeceğini bildirdiğini,işin sona ereceğinin ihbar edilmesine rağmen ihbar tazminatına karar verilmesinin hatalı olduğunu, davacının eylemli olarak çalıştığının kabulünün hatalı olduğunu,25.08.2012-10.10.2012 tarihleri arasında şantiyede hiç çalışma olmadığını, buna rağmen davacının bu tarihler arasında fazla mesai yaptığından bahisle alacağının hesaplandığını, davacı tanığının da davası bulunduğunu, davacının tüm hafta sonu çalışmalarının tahakkuk ettirilerek banka kanalı ile ödendiğini, ihtirazi kayıt konulmadığını,davanın reddi gerektiğini ileri sürmüştür.

İstinaf Mahkemesinin Kararı
Dairemizce dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davacının 23.06.2012-10.10.2012 tarihleri arasında davalı işçisi olarak Türkmenistanda çalıştığı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürdüğü, dosya kapsamından davacının çalıştığı işle ilgili ihalenin Türkmenistan tarafından sona erdirilmesi üzerine iş akdinin davalı tarafından sona erdirildiğinin anlaşıldığı, iş akdinin tazminat alamayacak şekilde ve ihbar öneli kullandırılarak sona erdiği davalı tarafından ispatlanmadığından davacının ihbar tazminatı almaya hak kazanacağı, taraflar arasındaki uyuşmazlık konularından birinin de davacının ücreti olduğu, davacı tarafından ücretinin aylık 1800$ olduğunun iddia edildiği davalı tarafça davacının ücretinin saat başı 4.30$ ve aylık 1116$ olduğu ileri sürülmüş ise de davalı tarafından düzenlenmiş belgelerde davacının ücretinin 1800$ olarak gösterildiği, bordroların incelenmesinden davacının 1116$ aylık ücret haricinde fazla mesai, genel tatil ücreti ve ek ödeme başlığıyla yapılan ödemeyle ücretin 1800$ a tamamlandığının tespit edilmesi karşısında davacının ücretinin aylık 1800 $ olarak kabulünde hata bulunmadığı, brütleştirmenin 5510 sayılı Kanuna göre usulüne uygun olarak yapıldığı, davacının İş-Kur vasıtasıyla yurtdışında çalıştırılan işçilerden olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığa uygulanacak hukukun Türk Hukuku olacağı, davalının 25.08.2012 tarihinden sonra çalışma olmadığını iddia etmesine rağmen davacıya bu tarihten sonraki ücretlerini de ödediği çalışma olmadan işçinin yabancı ülkede kalmasının, ücretinin ödenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olacağı, barınma giderinin 60 $ olarak kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu; ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalı tarafın istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353-(1) b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 9. maddesi yollamasıyla HMK’nın 362/1 (a) maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere 11/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sonuçlar

Yurt dışına giden işçi İş-Kur vasıtasıyla yurt dışında çalıştırılan işçilerden ise işverenden talep edeceği işçilik alacakları için Türk Hukuku uygulanır.

Av.Arb.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
WhatsApp : 0 532 409 18 85
Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr
Web : www.ahmetcan.av.tr