Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işyeri geçici süreyle kapatılan ve zorunlu olarak ücretsiz izne ayrılan işçi, iş sözleşmesinin askıda iken çalışamadığı bu süreye ait ücreti isteyemez. Sadece işyeri kapandığı tarihe kadar ücret talep edilebilir.

  Genel

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işyeri geçici süreyle kapatılan ve zorunlu olarak ücretsiz izne ayrılan işçi, iş sözleşmesinin askıda iken çalışamadığı bu süreye ait ücreti isteyemez. Sadece işyeri kapandığı tarihe kadar ücret talep edilebilir.

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3824 K. 2013/10929 T. 10.6.2013

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün: yargı tayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : 1 ) Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2 ) Davacı, davalı işyerinde maden kazası geçirdiğini ve bundan sonra çalışamadığından bahisle kıdem tazminatı ve çalışamadığı süreye dair ücretlerinin ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davacının iş akdini kendisinin feshettiğini bu sebeple kıdem tazminatı talep edemeyeceğini ve işyerinin 6 ay kapatılması sebebiyle zorunlu olarak ücretsiz izne ayrıldığını, iş akdi askıda iken de iş akdini feshettiğini bu sebeple ücret alacağı bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının, davasının kabulüne karar verilmiştir.

İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından, zorlayıcı sebeplerle feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin ( III ) numaralı bendinde, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih hakkının olduğu açıklanmıştır.

İşçiyi çalışmaktan alıkoyan nedenler, işçinin çevresinde meydana gelmelidir. İşyerinden kaynaklanan ve çalışmayı önleyen nedenler bu madde kapsamına girmez. Örneğin işyerinin kapatılması zorlayıcı neden sayılmaz. Ancak, sel, kar, deprem gibi doğal olaylar sebebiyle ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık sebebiyle karantina uygulaması gibi durumlar zorlayıcı nedenlerdir.

İşyerinden kaynaklanan zorlayıcı nedenler ise değinilen madde kapsamında olmayıp, aynı Kanunun 24/III maddesinde düzenlendiği üzere işçiye derhal fesih hakkı veren nedenlerdir.

4857 Sayılı Kanunun 40. maddesi uyarınca, işçinin zorlayıcı sebeplerle Kanunun 25/III maddesi kapsamında kalan “çalışılmayan süreler” için yarım ücret ödenir. İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı sebeplerle 25/III bendi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak, 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

Somut olayda, davacının kömür ocağı olan işyerinde çalışırken 10.12.2009 tarihinde meydana gelen kazada yaralandığı ve bu tarihten sonra hiç çalışmadığı sabittir. Bu kazadan sonra 14.12.2009 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca alınan karar ile 6 ay süreyle faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği ve kararın mahallinde fiilen 16.12.2009 tarihinde jandarma marifetiyle uygulanarak ocağın kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu kapatma kararı ile iş akdi, askıya alınmamış, sona ermiştir. Bu sebeple davacının çalışamadığı 4 aya dair ücretlerini talep etmesi mümkün değildir. Sadece ocağın kapatılma tarihine kadarki ücretini talep edebilir.

Kıdem tazminatı yönünden ise, iş akdinin ocağın kapatılmasıyla birlikte 16.12.2009 tarihinde sona erdiğinin kabulüyle bu dönem geçerli asgari ücret tutarı baz alınarak hesaplanması gerekir. Aksi kanaatla davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Mahkemece yapılacak iş yeniden bilirkişi incelemesi ile bu ilkeler ışığında alınacak rapora göre hüküm kurmaktan ibarettir. O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.