Yemek Ve Barınma Yardımı Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir.

Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan giydirilmiş ücretin tespitinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerden yemek ve barınma yardımı da hesaba katılır.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15857
K. 2016/18919
T. 23.6.2016

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davalı avukatınca duruşma talep edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin 2005-2008 tarihleri arasında davalının yurt dışı şantiyelerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak sonlandırıldığını, net ücretinin 9,00 Suudi Riyali olduğunu, ayrıca üç öğün yemek, barınma ve ısınma gibi sosyal yardımların yapıldığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin davacının gerçek işvereni olmadığını, davacıya ödeme yapıldığını ya da çalışmasının tasfiye edilmesi sebebiyle son bulduğunu, iddiaların haksız ve yersiz olduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının sebepleri belirtilmeyen temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan giydirilmiş ücretin tespitinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Somut olayda mahkemece karara esas teşkil eden bilirkişi raporunda giydirilmiş ücret hesaplanmasında yemek ve barınma yardımının dikkate alınmaması hatalı olup Dairemizce incelenen, emsal işçilere dair dosyalarda davalının yurt dışındaki şantiyelerinde çalışan işçilere aylık 150,00 TL yemek ve barınma yardımı yapıldığına dair kabulde değerlendirilmek suretiyle giydirilmiş ücret belirlenmelidir. Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 23.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.