Latest Post

İlan Ve Reklam Vergisinin İptali Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı İptali

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı İptali

Belediyeler yeni kanalizasyon tesisi yapması halinde Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alabilir. Yine belediyeler, mevcut kanalizasyon tesislerini sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah etmesi halinde de Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alabilir. Ama bunun için Kanun ve yönetmeliklerdeki hüküm ve kıstaslara uygun tarh, tahakkuk ve tahsil işlemi yapmak zorundadırlar.

Riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak 6306 Sayılı Kanun kapsamında yeniden inşası sonrasında oluşan bağımsız bölümlerin ilk satışı, kentsel dönüşüm uygulamasının 6306 Sayılı Kanun’un amacını gerçekleştirse, uygulama sonrasında inşa edilen konutların üçüncü kişilere ilk satış işlemleri vergi ve harçtan müstesnadır.

Riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak 6306 Sayılı Kanun kapsamında yeniden inşası sonrasında oluşan bağımsız bölümlerin ilk satışı, kentsel dönüşüm uygulamasının 6306 Sayılı Kanun’un amacını gerçekleştirse, uygulama sonrasında inşa edilen konutların üçüncü kişilere ilk satış işlemleri vergi ve harçtan müstesnadır.

İdari makamlarca tesis edilen cevaplarda, kanun yolu, başvuru mercii, başvuru süreleri belirtilmemişse dava açma süresi başlamaz.

idari makamlarca tesis edilen; hangi kanun yollarına, hangi mercilere başvurulacağı hususu ve başvuru süreleri belirtilmemiş olan işlemlerde tebliğ ile dava açma süresi başlamayacak olup bu şekilde tesis edilen işlemlere karşı açılacak davalarda davanın süresinde açılmadığından söz edilemeyecektir.