Vergi Ceza Tutanağının İptali (Emsal Karar)

  Genel

T.C.
KAYSERİ
VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/707
KARAR NO : 2011/1515
DAVACI : ………….. SAN. VE TİC. A.Ş.
VEKİLİ : Av.AHMET CAN
İnönü Cad. Seyit Tekin Konağı No:11 K:2 Seyhan/ADANA

DAVALI : KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü) – KAYSERİ

DAVANIN ÖZETİ : 06.11.2010 tarihinde Konya-İstanbul karayolunda yapılan yol denetimi sonucunda, davacı şirketin Aksaray fabrikasından satışını yapmış olduğu emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediği hususunun 06.11.2010 gün ve J/0066525 seri/sıra nolu tutanakla tespit edildiğinden bahisle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/2. maddesine istinaden şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasının; söz konusu emtianın, fabrikada araca yüklenerek araç sahibine teslim edildiği, satış için fatura düzenlendiği ve fatura altında yer alan açıklamalar kısmında, “Mal iş yerimde fatura üzerinde plakası yazılı araca teslim edildiğinden irsaliye düzenlenmemiştir.” ibaresinin yer aldığı, emtia alıcı tarafından taşındığından sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun alıcıya ait olduğu, cezanın dayanağı tutanağın, davacı şirketin yetkili adamı nezdinde düzenlemeyip, taşımayı gerçekleştiren araç sürücüsü nezdinde düzenlendiği iddia edilerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANINÖZETİ : Usule ilişkin olarak, husumetin Mimar Sinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, esasa ilişkin olarak ise, 06.11.2010 gün ve J/0066525 seri/sıra nolu tutanak ile davacı şirketin taşıtmakta olduğu emtiaya ait sevk irsaliyesinin araçta bulundurulmadığının tespit edildiği ve tespitin doğruluğunun taşımayı yapan araç sürücüsü tarafından ifade ve beyan edildiği, tespit esnasında şirket yetkilisi bulmak mümkün olamayacağından, tutanağın araç sürücüsünün ifadesine itibar edilerek imzalatılmasının yerinde olduğu, emtianın taşınmasını üstlenen nakliye firması …………Taşımacılık Ltd. Şti tarafından düzenlenen taşıma irsaliyesinde malı tevdi edenin davacı şirket olarak gösterilmiş olması nedeniyle sevk irsaliyesi düzenleme ve malın yanında bulundurma zorunluluğunun davacı şirkete ait olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kayseri Vergi Mahkemesi Hakimliği’nce, dava dosyası incelenerek davalı idarenin husumet itirazı yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık; davacı şirket adına, 06.11.2010 gün ve J/0066525 seri/sıra no’lu tutanağa istinaden, davacı şirketin satışını yapmış olduğu emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkindir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun, 127. maddesinde, yoklamadan maksadın, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu, “Yoklama Fişi” başlıklı 131. maddesinde ise, yoklama neticelerinin tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine geçirileceği, bu fişlerin yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarih yazılacağı, bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirileceği; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyetin fişe yazılarak yoklama fişinin polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda bahsedilen kanun hükümlerinin birlikte yorumundan, yoklama sonuçlarını içeren yoklama fişinin hukuki geçerlilik şartının, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine imzalattırılması, söz konusu bu şahısların bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde ise kanunda sayılan kişilere bu durumun belirtilerek imzalatılması olduğu sonucuna varılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 06.11.2010 tarihinde Konya-İstanbul karayolunda yapılan yol denetimi sırasında, davacı şirket tarafından taşıttırıldığı iddia edilen emtia için sevk irsaliyesi veya Vergi Usul Kanunu’na göre kanuni herhangi bir belge bulundurulmadığı hususunun, taşımayı gerçekleştiren nakliye firmasına ait aracın şoförü ….. nezdinde tutulan 06.11.2010 gün ve J/0066525 seri/sıra nolu tutanak ile tespit edildiğinden bahisle, söz konusu tutanağa istinaden davacı şirket adına özel usulsüzlük cezası kesilmesi üzerine, kesilen cezanın kaldırılması istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, dava konusu cezanın dayanağı olan tutanak, davacı şirket ile herhangi bir ilişkisi olmayan, nakliye firmasının şoförü nezdinde düzenlenmiş olup, yükümlü veya yetkili adamının bulunmadığı bir sırada düzenlenen bu tutanak, Vergi Usul Kanunu’nun 131. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde açıklandığı şekilde polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılmamış olduğundan yapılan tespitler, yükümlüyü bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

Bu durumda, davacının yetkili adamı olmayan, taşımayı gerçekleştiren nakliye firmasına ait aracın şoförü …… nezdinde tutularak düzenlenen ve 213 sayılı Kanunun 131. maddesindeki geçerlilik şartlarını taşımayan yoklama fişindeki tespitler esas alınarak davacı şirket adına özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, dava konusu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 45,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince belinlenen 550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı şirkete verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacı şirkete iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen otuz (30) gün içerisinde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 15.09.2011 tarihinde karar verildi.