Trafik Kazası Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Genel

T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/479

KARAR NO : 2018/679

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 18/07/2012

KARAR TARİHİ : 24/05/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA /

Davacı vekili dilekçesinde özetle; 24.06.2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müvekkilinin babası … ve annesi …’nin vefat ettiğini, müvekkilinin işgücü eksikliğine uğradığını ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu, uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi gerektiğini, davalıların müteselsilen sorumlu olduğunu, bu nedenlerle fazlaya dair hakların saklı kalması kaydı ile şimdilik toplam 3.000,00 TL maddi tazminat ile 200.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınıp müvekkiline ödenmesini, vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

ISLAH /

Davacı vekilince verilen ıslah dilekçesinde; babasından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatını 11.855,87 TL, annesinden kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatını 13.290,43 TL, İş görememezlik kaynaklı tazminat alacağını da 102.611,31 TL olarak değiştirmiştir.

CEVAP /

Davalı … vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin kazaya karışan … plakalı aracın 24.09.2011-2012 döneminde zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olduğunu, sakatlıkta kişi başına 200.000,00 TL maddi tazminat tavanı ile sorumlu olduğunu, davacının reşit olduğunu destekten yoksun kalma tazminatı talep edemeyeceğini, SGK’dan tazminat alıp almadığının belirlenmesi gerektiğini, bu nedenlerle davanın reddine, dava açılmasına sebebiyet verilmediği için aleyhine masraf, faiz ve avukatlık ücretine hükmolunmamasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … vekili dilekçesinde özetle; davada görevli mahkemenin idari yargı olduğunu, kaza mahallinde trafik işaretlerinin bulunduğunu, belirtilen güzergayta teknik problemler ya da sürücünün dikkatsizliği olmadığı sürece kaza yapmayı gerektiren bir durum olmadığını, müvekkili idarenin bu kazada kusurunun bulunmadığını, kazaya sebebiyet veren aracın kusurunun bulunduğunu, bu nedenlerle davanın görev ve esasdan reddi ile masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … Otomotiv firma vekili dilekçesinde özetle; Aracı kiralayan olduğunu, kusuru bulunmadığını, sorumlu tutulamayacağını, sorumluluğun ruhsat sahibinde olduğunu, müvekkili şirketin sadece aracın kiralanmasında aracı olduğunu, bu nedenlerle haksız davanın reddi ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa bırakılmasını talep etmiştir.

Davalı … vekili dilekçesinde özetle; aracın maliki olduğunu, trafik kazasından dolayı bir kusuru bulunmadığını, aracın 2011 model kazasız ve hasarsız bir araç olduğunu, aracın davalı … Otomotiv’e 1 yıllığına kiralandığını, davalı şirketin aracı almadan önce hasarı olup olmadığı yönünde teste tabi tuttuğunu, müvekkilinin madur olduğunu, aracının pert olduğunu, davacı tarafın iddialarını ispat etmesi gerektiğini, manevi tazminatın çok fahiş olup kabul edilebilir düzeyde olmadığını, bu nedenlerle davanın reddi ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa bırakılmasını talep etmiştir.

DELİLLER /

1-Kaza tespit tutanağı, hasar dosyası,

2-Tedavi evrakları,

3-Bilirkişi incelemesi,

GEREKÇE /

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkindir.

Mahkememizin 2014/457 esas, 2016/744 karar, 26/10/2016 tarihli kararında: “Dosyada bulunan belgelerden 24/06/2012 tarihinde …’nin kullandığı … plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla atması neticesinde tek taraflı ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında davacının annesi ve babasının hayatını yitirdiği ve davacının da kaza nedeni ile işgücü kaybına uğradığı anlaşılmıştır. Kazaya karışan aracın davalı … adına kayıtlı olduğu ve aracın 1 yıl süreli 25/07/2011 tarihinde diğer davalı … Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat İnşaat ve Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’ne kiraya verildiği ve kazanın kiralama dönemi içerisinde olduğu, kaza yapan aracın davalı … şirketince kaza tarihini kapsar şekilde ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğu anlaşılmıştır.

Kaza yerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde kazanın oluşumunda aracı kullanan …’nin olayın oluşunda asli kusurlu olduğu ve davalı karayollarının kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı anlaşılmış, adli tıp kurumunun raporuna göre davacının meslekte kazanma gücü kaybının %14.3 ve iyileşme sürecinin de 6 aya kadar uzayabileceği hususlarının tespit edildiği ve yapılan yargılama sonucunda davacının destekten yoksun kalma talebinin sigorta teminatı içerisinde kaldığı ve davalı …’nin aracı uzun süreli olarak diğer davalı … Otomotiv’e kiralamasından dolayı tazminattan sorumlu tutulamayacağına ilişkin beyanı konusunda da kiralamanın kısa süreli kiralama olduğu ve … Otomotiv firamasının kiralamasının işletmek amacı ile yapılmış bir kiralama olduğu ve kira sözleşmesinde de aracın trafik sigorta, kasko ve vergileri araç sahibine aittir şeklinde ifade bulunduğu ve bu durumda araç sahibinin de işleten sıfatını halen korumaya devam ettiği ve araç bakımından davalı … ve … Otomotiv şirketinin de ortak işleten konumunda olduğu ve her ikisinin hükmedilecek maddi ve manevi tazminattan müteselsilen sorumlu olacakları, davalı sigortacının sorumluluğunun maddi tazminata ilişkin olduğu ve davalı … müdürlüğüne kusur izafe edilemediğinden karayolları hakkındaki davanın reddine, aktüerya uzmanı tarafından hesaplanan 127.757,61 TL maddi tazminatın davalılar …, … Otomotiv ve …’den müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, davacının annesinden dolayı 10.000,00 TL, babasından dolayı 10.000,00 TL ve kendisinin yaralanmasından dolayı 20.000,00 TL manevi tazminat talebinin davalılar … ve … Otomotiv’den alınarak davacıya verilmesine ve davacının bu konudaki fazlaya ilişkin talebinin reddine karar vermek gerektiği, ” gerekçesiyle davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildiği, iş bu kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.H.D.ne gönderilmiş, Daire 2017/171 esas, 2017/246 karar ve 26/04/2017 tarihli karar ilamında: “Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

24/06/2012 tarihinde … ili, … ilçesinde müteveffa …’nin sevk ve idaresindeki … plakalı aracın, takla atarak tek taraflı olarak trafik kazasının meydana geldiği, kaza sonucu davacının babası sürücü … ile annesi …’nin vefat ettiği, davacının da yaralandığı anlaşılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi’nce, olay mahallinde herhangi bir keşif yaptırılmaksızın doğrudan …’dan görevlendirilen ve….’a giderek olay mahallinde inceleme yapan bilirkişilerin düzenlediği 12/03/2015 tarihli rapora göre, olayda … plakalı araç sürücüsü …’nin asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir. İlk Derece Mahkemesi’nce bu kusur raporu dikkate alınarak karar verilmiştir.

Ancak, davacı vekili, dava dilekçesinde, davalı … Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden kiralanan ve maliki diğer davalı … olan aracın daha önceleri ağır hasarlı kaza yaptığını, araçta teknik yönden kusur olduğunu, teknik yönden daha önceden gerçekleşen bu kusurun da kazaya sebebiyet verdiğini iddia etmesine rağmen bu husus üzerinde İlk Derece Mahkemesi’nce herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Hükme esas alınan kusur raporunda da bu hususa hiçbir şekilde değinilmediği gibi müteveffa …’nin asli kusurlu olduğu belirtilmiş tali kusurun ne olduğu hususu açıkta bırakılmıştır. Araştırılmayan bu husus, davalılar … ve … Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan davanın esasını ilgilendiren en önemli delildir. Bu yönüyle, karar usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

Bu bağlamda; HMK.’nın 353/1-a/6 maddesi gereğince, mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verildiği anlaşıldığından, davanın esası incelenmeksizin İlk Derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ve yargılamanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.” gerekçesiyle dosyayı mahkememize gönderdiği anlaşılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesinin gönderme kararında belirtildiği şekilde tarafların delilleri toplanmış ve kusur yönünden bilirkişi heyetinden rapor alınmış ve davacının murisi … nin kazanın oluşunda %100 kusurlu olduğu tespit edilmiş, bilirkişi heyetinin raporunun olayın oluşuna uygun ve gerekçeli olduğu anlaşılmakla, mahkememizce de hükme esas alınmasına karar verilmiş ve olayda aracı kullanan … nin %100 kusurlu olduğu, davalı … Müdürlüğünün kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı, davaya konu aracın daha önceki kazaları ve hasar durumunun ağır hasar olarak değerlendirilemeyeceği, ayrıca kaza sırasında araçtaki hava yastıklarının açılmamamış olmasının olaya etkisinin bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle davanın kısmen kabulüne karar vermek gerektiği,

Manevi tazminat yönünden Yargıtay HGK kararındaki kriterler dikkate alınarak duyulan elem ve ızdırabın kısmen ve imkan nisbetinde iadesi amaçlanarak M.K.nun 4. maddesi gereğince hak ve nesafete göre, somut olayın özelliği, tarafların ekonomik ve sosyal durumu, paranın alım gücü, duyulan ve ileride duyulacak elem ve ızdırap gözetilerek davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabul kısmen reddine karar vermek gerektiği,

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, ayrıntılı, gerekçeli ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu, adli tıp raporu, tarafların kusurlarına ilişkin bilirkişi raporu, istinaf karar ilamı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla;

Belirtilen nedenlerle;

HÜKÜM /

1-Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 127.757,61 TL maddi tazminatın davalılardan …, … Otomotiv Ltd. Şti nden kaza tarihi olan 24/06/2012 tarihinden itibaren davalı … AŞ den ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, ( davalı … şirketinin sigorta poliçeli limiti ile sınırlı olmak üzere )

2-Davalı … hakkındaki davanın reddine,

3-Davacının annesinden dolayı 10.000 TL manevi tazminat, babasından dolayı 10.000 TL manevi tazminat ve kendisinin yaralanmasından dolayı 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan …, … Otomotiv Ltd. Şti nden alınarak davacıya verilmesine,

4-Fazlaya ilişkin taleplerin reddine,

5-Alınması gereken 11.459,52.-TL harçtan peşin alınan ve ıslah harcı toplamı 1.029,06-TL harç düşüldükten sonra kalan 10.430,46.-TL Bakiye ilam harcının davalılar …, … Otomotiv ltd. Şti. ve … Sigorta’dan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Maddi tazminat yönünden; davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. ne göre hesaplanan 12.970,61.-TL vekalet ücretinin davalılar …, … Otomotiv ltd. Şti. ve … Sigorta’dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Kabul edilen Manevi tazminat yönünden; davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. ne göre hesaplanan 4.750,00.-TL vekalet ücretinin davalılar … ve … Otomotiv ltd. Şti.’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

8-Reddedilen Manevi tazminat yönünden; davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. ne göre hesaplanan 4.750,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar … ve … Otomotiv ltd. Şti.’ne verilmesine,

9-Davalı … hakkındaki dava başka bir sebeple reddedildiğinden; A.A.Ü.T.ne göre hesaplanan maddi tazminat yönünden 12.970,61.-TL, manevi tazminat yönünden 4.750,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

10-Davacı tarafça aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin kabul ve red oranına göre takdiren %51 ine isabet eden 4.992,39.-TL sinin davalılardan …, … Otomotiv ltd. Şti. ve … Sigorta’dan eşit oranda alınarak davacıya verilmesine, arta kalan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

11-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayarak artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair, davacı ve vekili ile davalı … vekilinin yüzüne karşı diğer davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesine ( istinaf ) başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 24/05/2018