Trafik Kazası Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Genel

T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/331 Esas

KARAR NO : 2018/951

DAVA : Tazminat (Ölüm Sebebiyle)

DAVA TARİHİ : 05/04/2017

ISLAH TARİHİ : 20/07/2018

KARAR TARİHİ : 17/09/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Sebebiyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA VE TALEP :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

07/10/2016 tarihinde sürücü … sevk ve idaresindeki … plaka sayılı araç ile makas atarken sürücü … sevk ve idaresindeki araca arkadan çarparak kaçtığını ve aracın takla alarak kaza yapmasına sebep olduğunu, kaza sonucunda …’nun vefat ettiğini, Müteveffanın … vatandaşı olduğunu, söz konusu ölüm tarihi olan 07.10.2016 tarihinde gerek olay yerinde gerekse de adli tıpta şifaen alınan diğer yaralı kişi …’in beyanında müteveffanın 48 yaşında olduğu beyan edilmiş ise de söz konusu doğum tarihi sehven hata yapılarak 1948 doğumlu olarak Adlı Tıp raporunın ölüm belgesine yazıldığını, daha sonra gerek ailesi gerekse de kimlik bilgileri, nüfûs kayıt örneği, T.C. Kimlik tanıma kartının Türkçeye çevrildiğini, 10.02.1968 doğum tarihli olduğunun noter tarafından da onaylandığını, sigorta şirketine yapmış olduğu başvurunun bu nedenlerle reddedildiğini, 31.10.2016 tarihinde davalı … şirketine başvurulduğunu, ancak davalı tarafın herhangi bir ödeme yapmadığını, Meydana gelen kazada olaydan sonra tanzim edilen kaza tespit tutanağına göre … plaka sayılı aracın sürücüsü Mertcan Ayyıldız’ın gerekli tedbirleri almadan şerit ihlali yapması sebebiyle KTK 2918 sayılı kanunun 46/2-A maddesini ihlal ettiğini ve kazada tam (%100) kusurlu bulunduğunu, kazayla ilişkin tüm evrak ve tanık beyanlarının … 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nin … E. sayılı dosyasında yer aldığını, Müvekkillerinin müteveffanın vefatı sebebiyle desteğinden yoksun kaldıklarını, kazaya sebebiyet veren … plaka sayılı aracın davalı … şirketinin … nolu poliçesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile (Poliçe teminat limiti ile sınırlı kalmak kaydıyla) kaza tarihinde sigortalı bulunduğunu, bu durumun bilirkişi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacağını, dava tarihi itibari ile müvekkilinin zararının tam olarak tespit edilemediğini ileri sürerek; fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, müvekkillerinin her biri için ayn ayrı 1.000,00 TL olmak üzere şimdilik toplam 3.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan, temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gideri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine, talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, davayı 20/07/2018 tarihinde müteveffanın eşi … için 1.000 TL’den 151.284,56 TL kızı … için 1.000 TL’den 49.112,89 TL, oğlu … için 1.000 TL’den 7.915,04 TL sonuç olarak toplam 3.000 TL’den 208.312,49 TL olarak ıslah etmiştir.

CEVAP :

Davalı vekili 30/05/2017 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Dava dilekçesinde bahsi geçen 07/10/2016 tarihli kazaya karıştığı belirtilen … plakalı aracın müvekkkili şirkete 01/08/2016-01/08/2017 tarihleri arasıda geçerli olmak üzere 127359648 numaralı Kara Yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk( Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, söz konusu poliçelerde teminat limitlerinin kişi başı 310.000 TL olduğu, dosyada öncelikle kusur tespiti yapılması gerektiğini, dosyanın bunun için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi gerektiğini, davacıların destekten yoksun kalıp kalmadıkları hususunun tespit edilmesi gerektiğinin, dektekten yoksun kalındığına kanaat getirilmesi halinde teknik faiz oranı %1,8 olmak üzere hesaplama yapılmasını talep ettiklerini, emniyet kemeri takılmaması sebebiyle tazminattan indirim yapılması gerektiğini, davacı vekili tarafından avans faizi talep edildiğini, kazaya karışan sigortalı aracın, ticari araç olmaması sebebi ile, hükmedilecek faizin yasal faiz olması gerektiğini, söz konusu kaza ile şirketlerini herhangi bir başvurunun olmadığını, ileri sürerek dava şartının yerine getirilmemesi sebebi ile davanın usul yönünden reddine, kusur tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine, Müvekkili şirkete sigortalı aracın kusurlu bulunması halinde, davacıların ve dava dışı kimselerin destekten yoksun kalıp kalmadıklarının tespitine, destekten yoksun kalan kimselerin olması halinde, alanında uzman bilirkişilerce azami poliçe limitleri ve aktüerya kuralları gözetilerek hesaplama yapılmasına, müvekkili şirket temerrüde düşmediğinden dava tarihiden itibaren yasal faize hükmedilmesine, kaza tespit tutanağı ve alkol raporunun taraflarına tebliğine, aleyhlerine hüküm kurulmaması halinde, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :

Kaza tespit tutanağı, poliçe, hasar dosyası, Ceza Mahkemesince aldırılmış olan 03/07/2017 tarihli ATK kusur raporu, mahkememizce aldırılan aktüeryal bilirkişi raporu.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL VE GEREKÇE:

Davacılar tarafından açılan dava, trafik kazasından kaynaklanan haksız fiil nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıların davalı … şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edip etmeyecekleri, talep edebilecekler ise miktarının ne kadar olduğu hususlarındadır.

Sürücüsü … sevk ve idaresindeki … plakalı ve sürücü … sevk ve idaresindeki aracın kaza yapması sonucu …’nun vefat ettiği anlaşılmıştır.

Deliller toplandıktan sonra mahkememizce tespit edilen uyuşmazlık konularında rapor düzenlemesi için dosya aktüerya bilirkişisi …’ya tevdi edilmiş, bilirkişi mahkememize sunmuş olduğu 30/05/2017 tarihli raporunda özetle; Davalı … şirketine sigortalı araç sürücüsünün %100 kusuru nispetinde zarar hesabı yapıldığını, kaza tarihi itibariyle davalı … şirketinin teminat sorumluluğunun 310.000,00 TL olduğunu, davalı … şirketinin temerrüt tarihinin 11.11.2016 tarihi olduğunu, hak sahibi eş …’nun talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminat tutarının 151.284,56 TL, hak sahibi kızı …’nun talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminat tutarının 49,112,89 TL, hak sahibi oğlu …’nun talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminat tutarının 7.915,04 TL olduğunu beyan etmiştir. Bilirkişi Raporu dosya kapsamına uygun, ayrıntılı, açıklayıcı ve hüküm kurmaya elverişlidir.

Asliye Ceza Mahkemesince aldırılmış olan ATK kusur raporu çerçevesinde destekten yoksun kalma tazminatı hesabının TRH 2010 tablosuna göre yapıldığı, kural olarak mütevaffanın ölümü nedeniyle eşi ve çocuklarının desteklerini yitirmiş sayıldığı, bu nedenle davacı çocuk için olay tarihinde cari TBK m. 53/3 uyarınca destekten yoksun kalma tazminatı hesaplandığını, müteveffanın destekliğinden yoksun kalan çocuğun eğitim durumlarına ilişkin bir bilgi bulunmadığından yerleşik Yargıtay uygulamalarının örnek alındığı, destek gelirinin paylaştırılmasında Yargıtay tarafından kıyasen tatbik edilmesi kabul edilmiş olup ilgilinin tabi bulunuğu Sosyal Güvenlik kurumunun aylık bağlanma oranları ve somut olayın özellikleri gözetilerek destek gelirinin paylaştırılmasının yapıldığı, müteveffanın olay tarihinde asgari ücret düzeyinde kazancının olduğu varsayılarak hesaplama yapıldığı, KTK uyarınca kazaya sebebiyet veren … aracın kusuru nispetinde …. Sigorta Şirketinin sorumluluğu bulunduğu, KTK m. 93 hükmü gereği kaza tarihinde cari 310.000, 00 TL limit ile gerçek zarardan sorumlu olduğu esası benimsenerek, teminatı aşan miktarlarda davalı … şirketinin sorumluluğuna gidilemeyeceği, Karayolları Trafik Kanunun 99. maddesinde Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar denmekte olup davacı tarafça davalı … şirketine 31.10.2016 tarihinde müracaat edildiğinden davalının temerrüt tarihinin 11.11.2016 tarihi olduğu dikkate alınarak davanın kabulü ile, davacı … için 151.284,56 TL, davacı … için 49.112,89 TL, davacı … için 7.915,04 TL destekten yoksun kalma tazminatının 11/11/2016 temerrüt tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Açıklanan yasal gerektirici nedenlere göre;

Dava ve ıslah dilekçelerine göre davanın kabulü ile, davacı … için 151.284,56 TL, davacı … için 49.112,89 TL, davacı … için 7.915,04 TL destekten yoksun kalma tazminatının 11/11/2016 temerrüt tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

Harçlar Kanununca alınması gerekli 14.229,82 TL ilam harcından yatırılan 701,25 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 13.528,57 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 14.852,76 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı … ‘ya verilmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 5.752,42 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı … ‘a verilmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı … ‘a verilmesine,

Davacılar tarafından yapılan 701,25 TL ıslah harcı, 600,00 TL bilirkişi ücreti, 201,00 TL tebligat ve müzekkere giderlerinden oluşan toplam 1.502,25 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacılar vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup, usulen anlatıldı. 17/09/2018

Katip …

Hakim …