Trafik Kazası Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Genel

T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/82 Esas

KARAR NO : 2018/640

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 27/01/2016

KARAR TARİHİ : 18/05/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; 17.05.2015 günü sürücü …’ın yönetimindeki … plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta yolcu olarak bulunan davacının ağır şekilde yaralandığını, kazaya ilişkin tutanağın dosyaya sunulduğunu, …’ın yönetimindeki … plakalı aracın davalı şirket nezdinde … no.lu poliçe ile sigortalı olduğunu, davacının kazadan kaynaklı geçici ve kalıcı maluliyetinin tespiti ile bu maluliyete karşı gelecek zararının talep edildiğini ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1500,00 TL’nin 500 TL’sinin geçici, 500 TL’si kalıcı iş göremezlik ve 500 TL’sinin geçici iş göremezlik döneminde bakıma muhtaç davacının bakım ücreti olarak dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; Kazaya karışan … plakalı aracın 03.01.2015/2016 vadeli … no.lu ZMMS poliçesiyle davalı şirkete sigortalı olduğunu, poliçedeki teminatın şahıs başına 290.000,00 TL olduğunu, bu miktarın mutlak surette ödeneceği anlamına gelmediğini, davalı şirketin sorumluluğunun sigortalısının kusuru oranında olduğunu, kusur yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini, son yasal düzenlemeler çerçevesinde sağlık hizmet bedelleri ve geçici işgöremezlik zararı ve tedavi giderlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanması gerektiğini, sigorta şirketlerinin bir sorumluluğunun olmadığını, 6111 sayılı yasaya göre bahse konu alandaki yükümlülüklerin SGK tarafından yerine getirileceğini, davacının tedavi gideri ve sakatlıktan dolayı herhangi bir sosyal kurumdan tazminat alıp almadığının araştırılmasını talep ettiklerini, davacının sosyal kurumdan tazminat veya aylık bağlanması halinde bu ödemelerin sakatlık ve tedavi giderleri tazminat hesabından düşülmesi gerektiğini, davada hatır taşımasının söz konusu olduğunun çok açık olduğunu, hatır taşımasının söz konusu olduğu durumlarda, kendi yararına taşınan şahıs açısından, araç sahibi ve sürücüsünün ivazsız hareketi söz konusu olduğundan hesaplanan tazminat tutarından indirim yapılmak suretiyle zararın bir bölümünün zarar gören üzerinde bırakılmasının gerektiğini, yapılacak tazminat hesaplamasının hukuki bir prosedürden çok istatistik, matematik vs. gibi pek çok bilimin kullanıldığı başlı başına uzmanlık gerektiren teknik bir konu olup doğru hesaplamanın ancak aktüerya bilimi konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılabileceğini, bu nedenle hesaplamanın aktüer bilirkişi tarafından yapılmasını istediklerini, dava konusu tazminatın haksız fiilden kaynaklandığını, ticari iş olmadığını, bu nedenle işleyecek faizin yasal faiz olması gerektiğini, avans faizi talebinin kabule şayan olmadığını, davalının temerrüde düşmesi için hak sahiplerinin tüm belgelerle davalıya başvurmuş olmalarının gerektiğini ancak dava öncesinde bir başvuru yapmadıklarından davalının temerrüde düşmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 06/09/2016 tarihli ara kararı gereğince davacının maluliyet raporunun alınması için dosya İstanbul ATK ‘ya gönderilmiş, … ATK. 3 İhtisas Dairesi’nce düzenlenen 20/10/2017 tarihli raporda özetle; 1- Sol el bileğinde kaza öncesi arazı bulunan … ve … kızı, 1957 doğumlu …’ın 17.05.2015 tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı arızası 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle Grup 1 kabul olunarak: Gr1 XII (18Ba ……………5) A% 9×1/2=4.5, E cetveline göre %11.2 (yüzdeonbirnoktaiki) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, 2- İyileşme (işgöremezlik) süresinin olay tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

… ATK. 3 İhtisas Dairesi’nce düzenlenen rapor taraflara HMK 281 madde meşruatlı davetiye ile tebliğ edilmiştir.

Mahkememizin 14/11/2017 tarihli ara kararı gereğince dosya kusur ve aktüer bilirkişilere tevdi edilmiş, bilirkişiler tarafından ibraz edilen 17/01/2018 teslim tarihli raporda özetle; 1-Dava konusu trafik kazasının meydana gelişinde davalı şirkete ZMM sigortalı … plakalı aracın sürücüsü …’ın % 100 (Yüzdeyüz) oranında TAM KUSURLU olduğu, 2-Davacı yolcu …’a yüklenebilecek bir kusur oranının olmadığı, 3-Davacının sigortalı araç sürücüsünün eşi olması nedeniyle hatır için taşıma koşullarının oluşmadığı, 4-Davalı tarafın %100 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre olayda yaralanarak malul kalan davacı …’ın geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının= 9.401,79 TL, Sürekli(daimi) iş göremezlik dönemine ait %16 maluliyeti ile ilgili maddi zararının = 29.405,14 TL, Bakıcı gideri nedeniyle maddi zararının =11.943,45 TL. olduğu,5-Davacının belirlenen maddi zararlarının poliçe limiti içinde ve kapsamında bulunduğu, 6-Dava dilekçesinde dava(27.01.2016) tarihinden itibaren ticari faiz talebinde bulunulmuş olup, sigortalı aracın hususi nitelikte olması nedeniyle ticari faiz talebine ilişkin takdirin Sayın Mahkemeye ait bulunduğu yönünde görüş ve kanaatte bulunmuştur.

Bilirkişi raporu davacı vekiline ve davalı vekiline HMK 281 ve 186 madde meşruatlı davetiye ile tebliğ edilmiştir.

Davacı vekili 26/01/2018 tarihli harçlandırılmış ıslah dilekçesinde özetle; 17/01/2018 teslim tarihli bilirkişi raporuna göre müvekkili için dava değerini 9.401.79 TL geçici iş göremezlik zararı, 29.405.14 TL daimi iş göremezlik zararı, 11.943.45 TL bakıcı gideri nedeniyle maddi zarar olmak üzere toplam 49.250,38 TL artırarak, dava değerini 50.750,38 TL’ye ıslah ettiğini beyan etmiştir.

Davacı vekilinin ıslah dilekçesinin davalı vekiline tebliğe çıktığı,tebliğ edilerek parçasının döndüğü görülmüştür.

TÜM DOSYA KAPSAMINDAN: Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkememizin 18/05/2018 tarihli duruşmasının ara kararı gereğince; Kaza tarihi, dava tarihi, ıslah tarihi ve ceza zamanaşımı gözetildiğinde davalı vekilinin zamanaşamı itirazının reddine karar verilmiştir.

”Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında düzenlenen TBK’nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup maddi tazminat da bu zarar türleri arasında yer almaktadır. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Somut olayda;Dava konusu olaya ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kazası Tespit Tutanağına göre 17.05.2015 günü saat 11:40 sıralarında … ilçesi … mahallesi sınırlarında yerleşim yerleri dışında hız sınırının 110 Km/s olduğu yerde, hava açık, vakit gündüz, yol asfalt kaplama ve kuru iken sürücü …’ın yönetimindeki … plakalı h.otosuyle … yönünden … yönüne seyrederken 28. Km’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş yönüne göre yolun sağından yoldan çıkıp takla atarak yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Mahkememizin 06/09/2016 tarihli ara kararı gereğince davacının maluliyet raporunun alınması için dosya … ATK ‘ya gönderilmiş, … ATK. 3 İhtisas Dairesi’nce düzenlenen 20/10/2017 tarihli raporda özetle; 1- Sol el bileğinde kaza öncesi arazı bulunan … ve … kızı, 1957 doğumlu …’ın 17.05.2015 tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı arızası 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle Grup 1 kabul olunarak: Gr1 XII (18Ba ……………5) A% 9×1/2=4.5, E cetveline göre %11.2 (yüzdeonbirnoktaiki) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, 2- İyileşme (işgöremezlik) süresinin olay tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

Mahkememizin 14/11/2017 tarihli ara kararı gereğince dosya kusur ve aktüer bilirkişilere tevdi edilmiş, bilirkişiler tarafından ibraz edilen 17/01/2018 teslim tarihli raporda özetle; 1-Dava konusu trafik kazasının meydana gelişinde davalı şirkete ZMM sigortalı … plakalı aracın sürücüsü …’ın % 100 (Yüzdeyüz) oranında TAM KUSURLU olduğu, 2-Davacı yolcu …’a yüklenebilecek bir kusur oranının olmadığı, 3-Davacının sigortalı araç sürücüsünün eşi olması nedeniyle hatır için taşıma koşullarının oluşmadığı, 4-Davalı tarafın %100 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre olayda yaralanarak malul kalan davacı …’ın geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının= 9.401,79 TL, Sürekli(daimi) iş göremezlik dönemine ait %16 maluliyeti ile ilgili maddi zararının = 29.405,14 TL, Bakıcı gideri nedeniyle maddi zararının =11.943,45 TL. olduğu,5-Davacının belirlenen maddi zararlarının poliçe limiti içinde ve kapsamında bulunduğu, 6-Dava dilekçesinde dava(27.01.2016) tarihinden itibaren ticari faiz talebinde bulunulmuş olup, sigortalı aracın hususi nitelikte olması nedeniyle ticari faiz talebine ilişkin takdirin Sayın Mahkemeye ait bulunduğu yönünde görüş ve kanaatte bulunmuştur.

Davacı vekili 26/01/2018 tarihli harçlandırılmış ıslah dilekçesinde özetle; 17/01/2018 teslim tarihli bilirkişi raporuna göre müvekkili için dava değerini 9.401.79 TL geçici iş göremezlik zararı, 29.405.14 TL daimi iş göremezlik zararı, 11.943.45 TL bakıcı gideri nedeniyle maddi zarar olmak üzere toplam 49.250,38 TL artırarak, dava değerini 50.750,38 TL’ye ıslah ettiğini beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde yargılama sırasında bilirkişilerden alınan rapor mahkememizce yeterli görülüp itibar edildiği ve Dava konusu trafik kazasının meydana gelişinde davalı şirkete ZMM sigortalı … plakalı aracın sürücüsü …’ın % 100 (Yüzdeyüz) oranında TAM KUSURLU olduğu, davacı yolcu …’a yüklenebilecek bir kusur oranının olmadığı, davacının sigortalı araç sürücüsünün eşi olması nedeniyle hatır için taşıma koşullarının oluşmadığı, davalı tarafın %100 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre olayda yaralanarak malul kalan davacı …’ın geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının= 9.401,79 TL, Sürekli(daimi) iş göremezlik dönemine ait %16 maluliyeti ile ilgili maddi zararının = 29.405,14 TL, Bakıcı gideri nedeniyle maddi zararının =11.943,45 TL. olduğu anlaşılmakla; Davanın kabulüne, dava ve ıslah dilekçesine göre 9.401,79 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 29.405,14 TL daimi iş göremezlik tazminatı, 11.943,45 TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 50.750,38 TL tazminatın talep gibi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:Açıklanan gerekçeye göre;

1-Kaza tarihi, dava tarihi, ıslah tarihi ve ceza zamanaşımı gözetildiğinde davalı vekilinin zamanaşamı itirazının reddine ,

2-Davanın kabulüne, dava ve ıslah dilekçesine göre 9.401,79 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 29.405,14 TL daimi iş göremezlik tazminatı, 11.943,45 TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 50.750,38 TL tazminatın talep gibi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Karar tarihine göre alınması gereken 3.466,75 TL harçtan peşin alınan 199,20 TL ( Peşin harç + ıslah harcı ) harcın mahsubu ile bakiye 3.267,55 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

4-Davacı duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince hesaplanan 5.932,54 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacı verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan toplam: 2.404,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi ( İstinaf Mahkemesi) nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usülen anlatıldı. 18/05/2018