Tıbbi Mümessilin Satış Primi Alacağı

  Genel

Prim, işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemedir. Prim ödemesinde amaç, işçinin dava verimli bir şekilde çalışmaya özendirilmesidir. Primin kişiye özgü olması sebebiyle ikramiyeden farklı olarak prim ödemelerinin genel bir nitelik taşıması gerekmez.
Bununla birlikte, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli sebepler olmadığı sürece prim uygulaması yönünden de işverenin eşit davranma borcu söz konusudur. İşçinin prime hak kazanması için ilaç firmasında prim ödemesini gerektiren dönemin sonuna kadar çalışmamış olması gerekmez. İlaç firmasında çalışılan süreyle sınırlı olmak üzere işçinin prim talep hakkı vardır.
Prim uygulaması, iş sözleşmeleri ile de kararlaştırılabilir. İş sözleşmesinde kararlaştırılmamış olsa da ilaç firmasınca tek taraflı olarak düzenli şekilde yapılan prim ödemesi işyeri şartını oluşturur.
Prim uygulamasının tek taraflı olarak ilaç firmasınca ortadan kaldırılması ya da azaltılması mümkün olmaz. Prim uygulaması yönünden tıbbi mümessil aleyhine çalışma koşullarında değişiklik, tıbbi mümessilin ancak yazılı kabulü ile mümkündür.
Primlerin gününde ödenmemesi halinde tıbbi mümessilin iş sözleşmesini haklı olarak feshetmesi yani kıdem tazminatını alarak feshetmesi mümkündür.
Yine prim ödemelerinin yirmi gün ve daha fazla süreyle ödenmemiş olması halinde tıbbi mümessilin iş görmekten kaçınma hakkı söz konu olur.
Prim alacağının ispatı için, ims’ler, dönem başında ilan edilen prim ödeme tablosu, maaş bordrosu gereklidir.

Kaynak: Yargıtay Kararı

Özet : Tıbbi mümessil olarak çalışan bir işçinin prim sistemi değiştirilerek primleri eksik veya geç ödeniyorsa, işveren tarafından tek taraflı olarak indirime gidiliyorsa, bu durumda tıbbi mümessil iş sözleşmesini kıdem tazminatını alınarak tek taraflı feshedebilir. Bununla birlikte, eksik ödenen, hiç ödenmeyen prim alacağını da işverenden tahsil edebilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu