Tıbbi Mümessilin Açacağı Davada Yetki

  Genel

Taraflar arasında yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi olduğu uyuşmazlık konusudur. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Tük Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.
İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Davalı kabulüne göre davacı medikal tanıtım sorumlusu olarak Mersin ve İskenderun, Payas, Erzin, Dörtyol ilçelerinin oluşturduğu bölgede çalışmaktadır.
Yukarıda zikredilen yetki hususundaki yasal düzenleme nazara alındığında; yetki sözleşmeleri geçersiz olduğu gibi sadece davalı şirket merkezinin bulunduğu yer davacı gibi gezici olarak çalışan işçiler için yetkili Mahkemenin belirlenmesi bakımından yeterli değildir. Davacının fiilen işini yaptığı yer önem arzetmektedir.
Bizzat davalı vekili beyanı ile davacının Mersin ilini de kapsayan bir saha içerisinde çalıştığı anlaşılmış olmakla davacının çalıştığı bu bölgede yer alan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açması hususunda seçimlik hakkı mevcuttur. Birden fazla ili ya da ilçeyi kapsayan çalışma sahasında hizmet veriyor olması davacının aleyhine yorumlanamaz.
Yapılan tespitler karşısında; işçinin işini yaptığı yer Mersin İş Mahkemelerinin yargı çevresi içerisinde kalmakla, davanın esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Kaynak: Yargıtay Kararı

Özet : Birden fazla İl veya İlçeyi kapsayan bölgede çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu bu bölgelerde bulunan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açabilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu