Taşınmaza fiili el atmaya son verilmesi veya kamuya özgülenme durumundan çıkartılarak özel mülkiyete konu ticari rekreasyon alanı kullanımına alınması halinde, kamulaştırmasız el atma sona ermiş olur.

  Genel

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/6482 E. , 2019/21003 K.

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın reddine ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 14. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair karar ile birlikte Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesince 2016/149-2017/64 sayılı kararının duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 19/12/2019 günü davacı ve davalı … vekillerinin yüzlerine karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediğinden aleyhine temyiz olunan davalı … vekilinin yokluğunda duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamalar da dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

  • K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince … hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, … hakkındaki davanın ise konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı vekilinin istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince HMK’nun 356 maddesi uyarınca duruşma yapılarak esastan reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; dava konusu ….ilçesi, ….. …… ada 5 parsel sayılı taşınmazın Etimesgut Kuzeyi (Susuz) İlave İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında iken Ankara-Gerede Çevre Yolunun batısında, güvenlik şeridine bitişik olan taşınmazın … tarafından 2013 yılında 16.960 metrekarelik bölümünün Kafkaslar Parkı olarak düzenlendiği, taşınmaz üzerinde koşu parkuru ve spor aletleri konduğu, daha sonra imar planı revizyonu ile özel mülkiyete konu “Ticari Rekreasyon Alanına ( E= 0,10, Hmax= 2 kat, ifraz şartı 2500 m² ) ” dönüştürüldüğü, sonrasında üzerindeki koşu parku ve aletler ile ağaçların sökülerek kaldırıldığı anlaşılmış olup, dava konusu taşınmaza fiili el atmaya son verildiği gibi kamuya özgülenme durumundan da çıkartılarak özel mülkiyete konu ticari rekreasyon alanı kullanımına alındığı anlaşıldığından davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, aleyhine temyiz olunan davalı … yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 2.037,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.