Tag : Yurtdışında Çalışan İşçinin Döviz Alacağı

Yurt dışında dolar ile çalışan işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarında, hafta tatili alacağının ve fazla mesai alacağının ilgili olduğu dönemdeki dolar kuru miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılması ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin alacaklarının ispatı için; 

işçinin  tanıkları dinlenmeli, 
yurt dışındaki işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı tespit edilmeli, 
çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri tespit edilmeli, 
vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, 
 ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu tespit edilmeli, 
tatil günleri tespit edilmeli, 

bu tespitlerden sonra varsa alacaklar hesaplanma..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir?    Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.    Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ..

Read more

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” deni..

Read more

Yurt Dışında Çalışmış Olan İşçinin Kıdem Tazminatı Tespit Edilirken çalıştığı günlerde yemek ve servis yardımı yapılıyorsa, kıdem tazminatında esas alınacak son ücreti belirlenirken, yemek ve servis ücretinin çalışılan gün sayısına bölünmek suretiyle 1 gün karşılığı miktar belirlenir, 1 gün karşılığı son ücrete ilave edilmesi ile giydirilmiş ücret bulunur. Kıdem tazminatının hesabında bu yöntemle bulunan giydirilmiş ..

Read more

Yurt Dışında Çalışmış Olan İşçinin İhtilaflı Aylık Ücretin Belirlenmesi  Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.  Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.  İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar ..

Read more