Etiket: Yurtdışı İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalışan İşçinin İşe İade Davası Açma Hakkı

Feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası, işçinin işe başlatılması için başvurusu ile işverenin işverenin işe davetinin de dürüstlük kuralı kapsamında samimiyet noktasında sorgulanması ve işverenin sözleşme ile kararlaştırılan nakil veya başka yerde görevlendirme yetkisini saklı tutan kuralın da objektif iyi niyet kuralı kapsamında değerlendirilmesi gerekir.    İşçinin işe iade

Yurt dışında çalışan işçinin alacakları nasıl ispatlanır?

Yurt dışında çalışan işçinin alacaklarının ispatı için; 

işçinin  tanıkları dinlenmeli, 
yurt dışındaki işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı tespit edilmeli, 
çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri tespit edilmeli, 
vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, 
 ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu tespit edilmeli, 
tatil günleri tespit edilmeli, 

bu tespitlerden sonra varsa alacaklar hesaplanmalıdır. 

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir? 

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir?    Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.    Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye

Yurt dışında çıkan iç savaş nedeniyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı var mıdır? 

Yurt dışında çıkan iç savaş nedeniyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı var mıdır?    İşyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/lll. Maddesi uyarınca işverenin derhal fesih hakkı vardır.  Bu fesih şekline göre yurt dışında çalışan işçinin kıdem tazminatı

Yurt dışındaki şantiyede çalışma düzenini kendisi belirleyen, projeyi başkaca bir amir olmaksızın sevk ve idare eden şantiye şefinin fazla mesai alacağı 

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemez. 

Türk vatandaşı olan işçinin yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi veya şirketin sorumluluğu

Türk vatandaşı olan işçinin yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi veya şirketin sorumluluğu   Türk vatandaşı olan işçinin yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi ya da şirketin yurt dışındaki yabancı şirket ile organik bağı ispatlandığında, Türk İş Hukuku uygulanır ve organik bağ içinde olan Türkiye’de kişi veya kişiler işçinin işvereni kabul edilerek

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem süresinin tespiti 

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem süresinin tespiti    İşçinin yurt dışında çalıştığı süre boyunca işçiyi yurt dışına götüren şirketlerle aralarında yapılan sözleşmeler Türkiye İş Kurumundan istenir.    İşçinin çalıştığı şirketlerden işçi ile aralarındaki iş sözleşmeleri ve şahsi iş yeri dosyası getirtilir.    Yurda çıkış ve giriş kayıtları emniyetten istenir. Pasaport