Tag : Tazminat

Tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zarardan Devlet sorumludur. Bu zararın tazminat olarak belirlenmesi için taşınmazın gerçek değeri belirlenmeli ve bu değere göre tazminat kararı verilmelidir. Taşınmazın gerçek değeri için mahkemece, a-) Taraflara dava konusu taşınmaz ile aynı bölgeden, aynı bölgeden bulunamaması halinde yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihinden önce ve yakın zaman ..

Read more

İrtifak bedeli belirlenmesi için, taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tesbit edilmesi ve bundan sonra enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının hesaplanmas..

Read more

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİE. 2019/725K. 2019/13615T. 4.7.2019DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu pilon yeri ile irtifak hakkı karşılığının tespiti davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 06/11/2018 gün ve 2017/9962 Esas – 2017/19345 Karar ..

Read more

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİE. 2018/2106K. 2019/13792T. 8.7.2019ÖZET : Dava, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re’sen emsal ..

Read more