Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı arşivleri • Can Hukuk Bürosu

Etiket: Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı

Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı İptali

SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI İPTALİ

Belediyeler, belediyelere bağlı (ASKİ, MESKİ, İSKİ gibi su ve kanalizasyon idareleri) kuruluşlar, yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması veya mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslah şekillerde su tesisleri yapmaları halinde, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alır.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

Ödemekle Yükümlü Kimdir?

Bu pay bedelini, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahipleri ödemekle yükümlüdür.

Hukuki olarak sahip deyimi gayrimenkulün malikini, varsa intifa hakkı sahibini, bunlar yoksa gayrimenkulü sahibi gibi kullananları ifade eder. Ancak, bu kişiler hiç bir zaman kiracı değildir. Kiracı ile intifa hakkı sahibi ya da gayrimenkul sahibi gibi kullananlar farklı kavramlardır.

Bu pay, hizmetlerden faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden de belli koşullar altında alınabilecektir.

Ödeme yükümlüsünün, şebeke veya kanalizasyon hattının tamamlanarak hizmete sunulduğu tarihte veya yahut mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslah edildiği tarihte gayrimenkul sahibi olması gerekmektedir.

Diğer yandan, tapu kaydına göre gayrimenkul maliki olmayan, kiracı olan su abonesinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınamaz.

Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.

Bu tür hizmet giderleri rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

Bir başka kıstas ise, bu pay, bina ve arsalarda vergi değerinin % 2’sini geçemez. Ancak, yüzde 2’lik bu kısım 14.4.2021 tarih ve 31454 no’lu Resmi Gazete’de yapılan yönetmelik değişiklik öncesi yüzde 1’di. Bu anlamda, 14.04.2021 tarihinden önce bu pay, bina ve arsalarda vergi değerinin % 1’sini geçemez.

Bu pay, hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;

  1. Toplam harcama miktarı,
  2.  Özel Devlet yardımları,
  3.  Karşılıksız fon tahsisleri,
  4. Bağış ve yardımlar,
  5. İstimlak değerleri,
  6. Bir mükellefin gayrimenkulünün vergi değeri,
  7. Tüm mükelleflerin gayrimenkullerinin vergi değerleri toplamı olarak kabul edersek,

Bir Mükellefin katılım Payı = (1- (2 + 3 + 4 + 5) x 6) / 7 şeklinde hesaplama yapılmalıdır. Hesaplama için bakınız:

Hesaplama kıstasları bu olmakla birlikte belediyeler bu kıstaslar göre değil, kendi belirledikleri artış oranına göre her yıl birim fiyatları belirlemektedirler. Bu ise yasal düzenlemelerin aksine gayrimenkul sahibi su abonelerinden fazla ve haksız bedel alınmasına neden olmaktadır.

Hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunur.

Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.

Nasıl İptal Ettirilir?

Avukatlık Kanununa göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Yukarıda belirtilen hüküm ve kıstaslara uygun olmayan tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri yapıldığı takdirde, dava yoluyla iptalini sağlamak ve fazla ve haksız tahsil edilen bedelin iade almak mümkündür.

Can Hukuk Bürosu