Islah arşivleri • Can Hukuk Bürosu

Etiket: Islah

Genel

Değerlendirme Dava Tarihine Göre Yapıldığından, Hükmedilen Bedelin Tamamına Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gerekir. Islah Edilen Bölüme Islah Tarihinden Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir.

  • Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/3996 E. , 2017/21396 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.K A R A R –
Dava ve birleştirilen dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davaların kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu 1. … Mahallesi, 703 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacı vekilinin temyizine gelince;
Değerlendirme dava tarihine göre yapıldığından, hükmedilen bedelin tamamına dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, ıslah edilen bölüme ıslah tarihinden faize hükmedilmesi,
Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
1-1. bendinin çıkartılmasına, yerine (Asıl dosyadaki davanın KABULÜ ile 63.828,00 TL kamulaştırmasız el atma tazminatı ile 3.330,00-TL ecrimisil bedeline dava tarihi olan 30.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
2-2. bendinin çıkartılmasına, yerine ( Birleşen … 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin … Esas, … Karar sayılı dosyasında davanın KABULÜ ile 65.410,00-TL kamulaştırmasız el atma tazminatına dava tarihi olan 09.07.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
3- 3. bendinin çıkartılmasına, yerine (Birleşen … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin … Esas, … Karar sayılı dosyasında davanın KISMEN KABULÜ ile 1.008,70-TL ecrimisil bedeline dava tarihi olan 15.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın davalıdan alınmasına, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.