Tag : adli yargı

Kamulaştırma işlemleri hakkında yapılacak hukuka uygunluk denetimi idari yargının görev alanı içerisindedir. Adli yargı kolunda açılan davalar ise yalnız bedelin tespitine ve taşınmazların ilgili idareler adına tesciline yönelik davalardır. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 05/03/2015 tarihli, E:2014/6020, K:2015/1345 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. … Köyü ..

Read more