Şube Kapatılması İşe İade Emsal Karar

  Genel

T.C. ANKARA 6. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/1001 KARAR NO: 2014/907 KARAR TARİHİ : 13.10.2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit ( İşe İade İstemli ) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili 30.7.2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2011-25.7.2013 tarihleri arasında mağaza müdür yardımcısı olarak davalı işyerinde çalıştığını, 25.7.2013 tarihli bildirimde, “… 15.9.2011 tarihinden itibaren iş sözleşmesi ile şirketimizin Maltepe Şubesinde çalışmaksızın şube kapanışı nedeni ile iş sözleşmeniz 25.7.2013 tarihi itibariyle geçerli sebeple feshedilecektir. İlişik kesmek için şirketimizin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne müracaat etmenizi rica ederiz.” ifadesi ile davalı işverenin birden çok şubesi olması ve hali hazırda yeni şubeler açıyor olmasına ve iş hacminin artmasına karşın, müvekkilinin çalıştığı şubenin kapanması gerekçesi ile iş akdinin haksız olarak feshedildiğini bildirdiğini, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, feshin geçersizliği ile işe iadesine, boşta geçen 4 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine, işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının davacının kıdeminin dikkate alınarak üst sınırdan belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iddia ve beyanlarının maddi gerçeklere uygun olmadığını, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini talep ettiklerini, işverenin aldığı işyerini kapatma kararının kurucu işveren kararı olduğunu, bu hususun taraflar arasında çekişmeli olmadığını, 22.7.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Maltepe Şubesinin kapatıldığını, istihdamı mümkün olan personelin başka şubelerde istihdam edildiğini, kadrosu ve görev itibariyle istihdamı mümkün olmayanların iş akitlerinin zaruri olarak feshedildiğini, dava dilekçesinde belirtildiği gibi iş akdinin “iş düzenini bozacak şekilde doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar” gerekçesi ile feshedildiği iddiasının gerçekli bir ilişkinin bulunmadığını, mağaza müdür yardımcılığı kadrosunun mağaza sayısı ile sınırlı olduğunu, şube kapatma tarihi ile iş sözleşmesinin feshedildiği tarihe kadar hiçbir şubelerinde boş müdür yardımcılığı kadrosunun bulunmadığını, şube kapatılması kararı ile davacının çalışmakta olduğu kadro bakımından istihdam fazlalığının meydana geldiğini, istihdamı mümkün olan birçok personelin diğer mağazalarda istihdam edildiğini, bu durumda feshe son çare olarak başvurulduğunu gösterdiğini, ücret ve tazminat alacağının maaş hesabına yatırıldığını, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava, İş Kanunu gereğince açılan işçilik alacaklarının tahsiline ilişkindir.

Mahkememizce tüm deliller toplanmış, davacıya ait SGK kayıtları, işverenlikte bulunan şahsi sicil dosyası celp edilmiştir.

Dosya bütünü ile bilirkişiye tevdi edilerek bilirkişi raporu alınmıştır.

Yapılan yargılama sonunda toplanan delillerden, davacının 12.9.2011 tarihinde düzenlenen sözleşme ile stajyer yönetici sıfatıyla, Beğendik Maltepe Mağazasında 15.9.2011 tarihinde çalışmaya başladığı, işveren tarafından oryantasyon programına tabi tutulup eğitimlerini tamamladığı, deneme süresi sonunda işverence değerlendirme yapılarak, görevine devam etmesine karar verildiği, devam eden süreçte yönetici stajyerliğinden, mağaza şefi ünvanını aldığı, 22.7.2013 tarihinde şirket yönetim kurulu kararı ile Maltepe Mağazasının kapatılmasına karar verildiği, 25.7.2013 tarihinde iş sözleşmesinin şube kapanması sebebi ile feshedildiği ve aynı gün davacıya tebliğ edildiği, işten ayrılış kodunda, “04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden bildirilmeden feshi” olarak SGK ya bildirildiği, Mahkememizdeki davanın 30.7.2013 tarihinde yasal süresi içinde açılmış olduğu, davalı şirketin 41 mağazasının bulunduğu, dosyaya yansıyan belgeler içinde Maltepe Mağazasının kapatılması halinde, diğer şubelerde davacının değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda, genel merkez ile bir yazışma yapılmadığı, 41 şubenin 23 ünde şube müdürlüğünden başka şube müdür yardımcılığı pozisyonunun bulunduğu, bu hususta bir araştırma yapılarak, davacıya böyle bir pozisyonda çalışma teklifinde bulunulmadığı, bir kısım mağaza müdür yardımcılarının davacıdan daha az kıdemli olduğu, buna rağmen, iş akdinin feshinde, sadece kapanan şubede görevli olan davacının iş akdine son verildiği, feshin son çare olması ilkesinin gözetilmediği, davacının iş güvencesi kapsamında kaldığı hususları tespit edildiğinden, davanın kabulüne dair aşağıdaki hükmün verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Davanın KABULÜ ile,

  1. Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE,
  2. Davacının yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde davacıyıişe başlatmaması halinde tazminat miktarının, fesih sebebi ve davacının çalışma süresi dikkate alınarak takdiren 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  3. Davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının davalıdan alınıp davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine,
  4. Kabule göre 25,20 TL harç tayinine, davacı tarafından peşin olarak yatırılan 24,30TL harç mahsup edildikten sonra eksik 0,90 TL harcın davalıdan tahsiline,
  5. Davacı tarafından yapılan 52,35 TL ilk harç, 23,70 TL iki tebligat bir müzekkere, 16,00 TL iki tebligat, 300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 392,05 TL yargılama giderinin, davalıdan tahsiliyle davacıya ödenmesine,
  6. Davacı tarafından yatırılıp harcanmayan 59,30 TL gider avansının, hükmün tebliğinden sonra kalan kısmının karar kesinleştiğinde, davacıya iadesine,
  7. Davalı tarafından yapılan yargılama giderleri üzerinde bırakılarak, yatırılıp harcanmayan 142,00 TL gider avansının, karar kesinleştiğinde, davalıya iadesine,
  8. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihindeki A.A.Ü.T. gereğince 1500,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, Dair mahkememizce verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı 6100 Sayılı Y.nın geçici 3 maddesi uyarınca 8 gün içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup anlatıldı. 13.10.2014