STRATEJİK PERSONEL EŞ DURUMU TAYİNİ TALEBİNE İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

  Haberler, Mahkeme Kararı

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız yürütmeyi durdurma kararını incelemeleri faydalarına olacaktır.

DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2015/5436 T. 21.10.2015

İsteğin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2014/1357; K:2015/772 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Düşüncesi : İstemin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : Kahramanmaraş İli Afşin İlçe Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yapan davacının, eş durumu mazereti sebebiyle Ankara İline atanma talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair 29.09.2014 gün ve 68570051/903.02.01 Sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2014/1357; K:2015/772 Sayılı kararla; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrasında, eş durumu sebebiyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için, eşinin 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığının belgelendirilmesi gerektiği; eşi sigortalı ya da serbest olarak çalışan memurlar yönünden “eş durumu” özrünün gözetilmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmediği; Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personel stratejik personel olarak kabul edildiği; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği” konusunu düzenleyen 21. maddesinin son fıkrasına göre de, eşi sigortalı olan stratejik personelin atanmalarında eş durumunun gözetilemeyeceğine dair düzenleme bulunduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlayıp 57. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılarak Kahramanmaraş İli Afşin Devlet Hastanesi ataması yapılan ve 24.07.2014 tarihinde burada göreve başlayan davacının, eşinin Ankara İlinde hizmet akdine bağlı ve akabinde yine aynı ilde kendi adına serbest olarak çalıştığından bahisle eşinin çalıştığı Ankara İline eş durumu gözetilerek 12.09.2014 tarihinde atanma talebinde bulunduğu, davalı idarece, davacının startejik personel olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca nakil başvurusunun davaya konu işlem ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

26.03.2013 tarihli ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 21. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde; eşin, sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirmeleri halinde eşlerinin bulunduğu yerlere bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilecekleri; ancak, aynı maddenin 11. fıkrasında, stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik ile, dayanağı olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer almadığı halde, serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla sağlık personeline eş durumu özrü sebebiyle atanma isteğinde bulunma hakkı tanınmış iken, hekimleri kapsayan “stratejik personel”e bu konuda kısıtlama getirilmiştir.
Ancak, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4. maddesiyle değiştirilmiş, anılan değişiklikle memurun, kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde eşin bulunduğu yere atanabileceği düzenlenmiş ve bu suretle, tüm Devlet memurları için bu hak, unvan veya sıfat yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tanınmıştır.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 12. maddesiyle Genel Yönetmeliğine eklenen Geçici 5. maddede de, kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini Genel Yönetmeliğe uygun hale getirecekleri, bu süre içerisinde yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir. (Ek Yönetmelik 16.08.2014 tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.)

Dava konusu işlemin dayandırıldığı Yönetmelik de dayanağını anılan Genel Yönetmelikten aldığından ve değinilen değişiklikten sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, kurum yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin uygulanması olanaklı bulunmamaktadır.

Bu hukuki çerçevede 16.08.2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti sebebiyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir. Davacının nakil talep ettiği Ankara İlinde eşinin, 17.10.2005 tarihinden itibaren sigortalı olarak 2009 yılından itibaren ise kesintisiz ve tam zamanlı olarak kendisine ait iş yerinde sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle çalıştığının anlaşılması karşısında, davaya konu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilmesi olası iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Kanun’un 52. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davaya konu işlemin ve Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2014/1357; K:2015/772 Sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına, 21/10/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Av.Arb.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz

WhatsApp : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Web : www.ahmetcan.av.tr