STRATEJİK PERSONEL EŞ DURUMU TAYİNİ TALEBİ • Can Hukuk Bürosu

STRATEJİK PERSONEL EŞ DURUMU TAYİNİ TALEBİ

Kas 20, 2018 Haberler, Mahkeme Kararı

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız bilgileri incelemeleri faydalarına olacaktır.

DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2015/2452 T. 27.10.2015

• EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA İSTEMİ ( Davacının Eşinin Üç Yıldan Fazla Süredir Başka Bir İlde Sosyal Güvenlik Primi Ödeyerek Hizmet Akdi ile Çalışması – Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eş Durumu Nedeniyle Atama İşlemlerine İlişkin Hükümleri Hakkında Yürütmeyi Durdurma İstemiyle Açılan Davada Danıştayca Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildiğinin Gözetilmesi Gereği )

• STRATEJİK PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ ( Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde İstisna Tutulduğu – Yönetmeliğin İlgili Düzenlemesi Hakkında Danıştayca Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildiği Gözetilmesi Gereği )

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM ÖDEYEREK HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN EŞ ( Eş Durumu Nedeniyle Atama – Stratejik Personelin Yer Değiştirme Talebi )
Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği/m. 20

ÖZET : Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan Danıştay Onaltıncı Dairesi’nin 2015/18634 sayılı esas numarasına kayıtlı dava dosyasında, 30.9.2015 tarih ve E:2015/18634 sayılı karar ile yürütmesinin durdurulduğu, göz önünde bulundurulması gerekir.

İstemin Özeti : Siirt Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.05.2015 günlü, 903.02.01 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinin son fıkrasında yer alan ” ( 7 ) stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ( … ) beşinci fıkrası uygulanmaz” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci ve Onaltıncı Dairelerince 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 3619 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen ek 1. madde uyarınca yapılan müşterek toplantıda, davalı idarelerin birinci savunmalarının geldiği görülmekle işin gereği düşünüldü:
KARAR : Üyeler …’in “Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümünün belirlenmesine ilişkin Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 günlü, K:2014/17 sayılı kararı uyarınca; Kamu personeli ile ilgili düzenleyici işlemlerden kaynaklanan ve Danıştay Onbirinci Dairesinin görevleri dışında kalan davalar ile temyiz başvurularına ilişkin uyuşmazlıklar Danıştay Onaltıncı Dairesinin görevinde bulunduğundan, dosyanın anılan Daireye gönderilmesi gerektiği” yolundaki usule ilişkin ayrışık oyuna karşılık, dosyanın Danıştay Beşinci ve Onaltıncı Dairelerince müşterek toplantıda görüşülmesine oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

Siirt Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.05.2015 günlü, 903.02.01 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinin son fıkrasında yer alan ” ( 7 ) stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ( … ) beşinci fıkrası uygulanmaz” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

4.4.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan Danıştay Onaltıncı Dairesi’nin 2015/18634 sayılı esas numarasına kayıtlı dava dosyasında, 30.9.2015 tarih ve E:2015/18634 sayılı karar ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen yargı kararı dikkate alındığında, davanın, ilgili yönetmeliğin 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ( … ) beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Davacının, eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.05.2015 günlü, 903.02.011877 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması istemine gelince:

Dosyanın incelenmesinden, davacının eşinin üç yıldan fazla süredir Ankara İlinde Aselsan’da sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle hizmet akdi ile çalıştığı ve davacı tarafından bu gerekçeyle eş durumu mazeretine dayalı atama talebinde bulunulduğu, yapılan bu başvurunun, kendisinin stratejik personel kapsamında olduğu ve ilgili yönetmeliğin 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek reddedildiği görülmüştür.

4.4.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan Danıştay Onaltıncı Dairesi’nin 2015/18634 sayılı esas numarasına kayıtlı dava dosyasında, 30.9.2015 tarih ve E:2015/18634 sayılı karar ile yürütmesinin durdurulduğu, göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ( … ) beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin yürütülmesinin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına; davacının eş durumundan yararlanmak için idareye yaptığı başvurusunun reddine yönelik işlem açısından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan; söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen 7 ( yedi ) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Arb.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz

WhatsApp : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Web : www.ahmetcan.av.tr