Sırf fazla mesai ücreti ödememek için işçinin imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek maaş ödenmesi halinde işçinin gerçek maaşı “ücret araştırması yöntemiyle” tespit edilir ve fazla mesai alacakları bu ücretin haricinde hesaplanır.

Sırf fazla mesai ücreti ödememek için işçinin imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek maaş ödenmesi halinde işçinin gerçek maaşı “ücret araştırması yöntemiyle” tespit edilir ve fazla mesai alacakları bu ücretin haricinde hesaplanır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2016/19661 E.  ,  2020/7434 K.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin yurtdışı şantiyelerinde usta demirci olarak çalıştığını, iş akdinin sonlandırılarak Türkiye’ye gönderildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının müvekkili şirkette proje bazlı olarak dönemler halinde çalıştığını, bu nedenle davacının dönemsel çalışmaları için zamanaşımı sürelerinin ayrı ayrı hesaplanması gerektiğini, iş sözleşmesinin haksız ve tek taraflı olarak feshinin söz konusu olmayıp, çalıştığı işler proje bazında belirli süreli olup projenin bitmesi ve davacının kendi isteği ile sona erdiğini, bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatı talep koşullarının oluşmadığını, davacının saat ücreti ile çalıştığını, ayrıca davacının yurt dışında çalıştığı ülkenin yasal mevzuatına tabi olduğundan ve çalıştığı ülkenin yasaları uyarınca tüm haklan ödendiğinden tekrar ülkemiz mevzuatından yararlanmasının hukukta eşitlik ilkesinin zedelenmesine neden olacağını, proje bazlı olarak belirli süreli iş ilişkisi kurulan ve belirli süreli olarak istihdam edilip söz konusu şantiyelerde işin bitirilerek teslim edilmesinden sonra iş ilişkisi sona eren davacının ihbar ve kıdem tazminatı talep edemeyeceğini, fazla mesai ve tatil çalışması karşılıklarının maaşa eklenip ödendiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

 

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalıya ait yurtdışı işyerinde çalışan davacının tazminat ve alacaklarının belirlenmesine esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Davacı işçi son aylık ücretinin net 900 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren 3,00 USD saat ücretini savunmuştur. Davacı … davacının iddiasını doğrulamış ve ücret araştırmasına gelen cevapta sendika 2.300 TL ücret alabileceğini açıklamıştır. Mahkemece davalının sunduğu kayıttaki ücret üzerinden hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmıştır.

Davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir. Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. İşçinin banka hesabına yapılan ödemelerde maaş açıklaması dışında başka bir bilgiye yer verilmemiştir. Davacının yaptığı iş, kıdemi, bordro içerikleri ve tanık beyanları ile emsal ücret araştırması gözetilerek davacı işçinin aylık temel ücreti iddiası gibi 900 USD olduğu kabul edilmeli ve kabulüne karar verilen alacaklar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti) 900 USD aylık ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 14/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Avukat Ahmet Can

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam