SGK işleminin konusunu oluşturan reçetelerde adı geçen hastalar mahkemece tanık olarak dinlenmek zorundadır. Hasta tanıkların ifadelerinden sonra sözleşme maddesinin ihlal edilip edilmediği ceza koşulunun yerinde olup olmadığı değerlendirilir.

Hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında olmak üzere SGK işleminin konusunu oluşturan reçetelerde adı geçen hastalar mahkemece tanık olarak dinlenmek zorundadır. Hasta tanıkların ifadelerinden sonra sözleşme maddesinin ihlal edilip edilmediği ceza koşulunun yerinde olup olmadığı değerlendirilir.

Ceza koşulunun uygulanması için SGK’yı zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak SGK’ya sahte reçete fatura edilmesi gerekir.

Cezai işlem uygulanan reçetelerin sahiplerinin SGK müfettişine verdikleri beyanları değerlendirilerek, ilaçları alıp almadıkları anlaşılamayanların tanık sıfatıyla dinlenilmesi gerekir.

Ceza koşulunun uygulanması için SGK’yı zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak SGK’ya sahte reçete fatura edilmesi gerekir.

Kasıt ispat yükümlülüğü, SGK’dadır.

Sağlık sunucularının reklam, kampanya ve yönlendirme yasağını ihlaline ilişkin cezai şart

Sağlık sunucularının reklam, kampanya ve yönlendirme yasağını ihlaline ilişkin cezai şart ve tedavi bedeli kesintilerinin miktarının belirlenmesi için, hastalara fatura konusu tedavilerin yapılıp yapılmadığına dair tedavi kayıtları incelenmeli, her hasta yönünden tek tek değerlendirilme yapılmalıdır. Taraflar arasındaki sözleşmeler, SUT hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde yetkin; hastane yöneticisi, kesintilere konu tıbbi branşlarda uzman doktor ve sosyal güvenlik uzmanı kişilerden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden tedavi kayıtları her hasta bazında tek tek değerlendirilmek suretiyle, hastaların rahatsızlıklarına göre davacı tarafından verilen tedavi hizmetlerinin yerinde olup olmadığı tartışılarak ayrıntılı, açıklayıcı, hüküm kurmaya elverişli bir rapor aldırılarak hüküm kurulması gerekir.

Medikal Satış Merkezi Ya da Eczacı İlacı/Medikal Malzemeyi Hastaya Ya Da Yakınına Verdiğini İspatlamak Zorundadır

SGK’ya fatura edilen reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine dair imzanın reçete sahibine ya da yakınına ait olması zorunludur. Aksi halde, medikal satış merkezi ya da eczacının, sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiği ve sözleşmeye aykırı davrandığı kabul edilir.

SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Denetim ve incelememe sonucunda satış merkezlerine ve sorumlu müdürlerine tebliğ edilen yersiz ödeme ve ceza koşullarının iptali gündeme gelmektedir. Zira, yapılan denetim ve soruşturmanın doğru ve yeterli olmadığı, tarafsız olmadığı, sırf kaynak yaratmak amacına yönelik olduğu, özensiz ve yetersiz yapılan teftişlerde satış merkezlerinin ekonomik olarak mahvına neden olacak cezalar yazıldığı görülmektedir.