SGK FARK ALACAĞI

  Genel
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPARAK HÜKÜM
VERMEYE YETKİLİ ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARI
ESAS NO :
KARAR NO :
HAKİM :
KATİP :
DAVACI : ……………….SAĞLIK HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ –
VEKİLİ : Av. AHMET CAN – SeyhanADANA
DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – Dr.Ali Menteşoğlu : Cad. Taşa İş Hanı K:678 Seyhan/ ADANA
VEKİLİ : Av. …………………… ADANA
DAVA : ALACAK
DAVA TARİHİ :
KARAR TARİHİ :
YAZIM TARİHİ :
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan “Alacak” davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.
Davacı vekili; Davacı şirketin davalı kurum ile yapılan sözleşme uyarınca SGK’lı hastalarına diyaliz hizmeti verdiğini, seans başı 138,00 TL ödeme yapılması gerekir iken Danıştay kararı gerekçe gösterilerek 111,60 TL üzerinden ödeme yapılması nedeni ile zararları oluştuğunu belirtip, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydı ile 17.762,87 TL ‘nin dava tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili; İş bölümü itizarı ile davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğini, davaya konu edilen döneme ilişkin diyaliz hizmeti bedelinin yasal düzenlemelere uygun şekilde hesaplandığını belirtip, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davacı şirket Mersin’de kurduğu diyaliz merkezinde davalı SGK ile imzaladığı sözleşme uyarınca SGK’lı olup diyaliz hizmetine ihtiyacı olan hastalara hizmet vermektedir. Davalı kurum ise yasal düzenleme uyarınca verilen hizmetin karşılığında seans başı davacıya ödeme yapmaktadır. Davalı kurum daha önce seans ücreti olarak 01.09.2008-30.09.2008 tarihleri arasında davacıya 138,00 TL ödemiş, bu kez çeşitli bahaneler ile 04.09.2008-30.09.2008 tarihleri aralığında sunulan diyaliz hizmetleri için seans başına 111,60 TL bedel ödemesi yapmıştır. Davacı seans başına diyaliz ücretinin 138,00 TL olması gerektiğini, seans başına 111,60 TL ödenmesi nedeni ile KDV dahil 17.762,87 TL zararı oluştuğunu, bu uygulamanın yasaya uygun olmadığını, davalı taraf ise bu fiyatlandırmanın doğru olduğunu savunmaktadır.
Davacı tarafından sunulan hizmetin bedelinin ne olması gerektiği konusu tamamen teknik bir alana ait olduğu için, bu konudaki yasal düzenleme ile tarafların iddia ve savunmalarını tartışıp, değerlendirme yapılarak rapor düzenlemesi için bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi ; davalı kurum 04.09.2008 tarihine kadar diyaliz işlemleri için seans başına 138,00 TL üzerinden ödeme yapmıştır. Davalı kurum bu tarihten sonra ise Danıştay kararını esas alacağını belirtip 2008/80 sayılı genelge ile Ek-8 listesindeki fiyatı esas alıp seans başına 111,60 TL ödeme yapmaya başlamıştır.
Taraflar arasında imzalanan sözleşme ile, sözleşmeye konu hizmet yönünden 01.05.2006 tarihli sağlık hizmeti alım sözleşmesinin ek 2 maddesinin SGK tarafından satın alınan sağlık hizmetleri ücret tarifesinde Hemodiyaliz uygulaması başlıklı 704,230 kodlu hemodiyaliz malzemeleri ile ilaç diyaliz merkezleri yönetmeliğindeki zorunlu tüm tahliller ve hasta nakli dahil seans ücreti 138,00 TL olarak belirlenmiştir. Seans başı daha düşük ödeme yapılması uygulamaya gerekçe yapılan Danıştay kararı bireyin sağlık hizmetlerine erişimindeki engellerin kaldırılması ile ilgili olup, yürütmeyi durdurma kararı davamıza konu hizmetin bedelinin davacıya ödenmemesi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Davalı kurumun taraflar arasında serbest irade ile imzalanan ve birim seans ücretini 138,00 TL olarak belirleyen sözleşmeye sadık kalması gerekir. Zaten davalı idare 04.09.2008 tarihine kadar da sözleşmeye bağlı kalmıştır. Davalı idarenin tamamen özel hukuk hükümlerine göre imzalanan sözleşmeyi tek yanlı irade beyanı ile tadil etmesinin mümkün olmadığı kabul edilmiştir.
Toplanan tüm bu delillere göre; tarafların sözleşme ile birim seans ücretini 138,00 TL olarak belirledikleri, genelge ile özel hukuka ait sözleşmenin hükümlerinin tek taraflı olarak değiştirilmesinin mümkün olmadığı, üstelik genelgeye dayanak alınan Danıştay kararından somut olayla uyuşmadığı, davalı idarenin birimi seans ücreti için 138,00 TL yerine 116,60 TL ödemesinin yerinde olmadığı, bu nedenle oluşan toplam 17.762,87 TL davacı zararının davalıdan alınması gerektiği kabul edilmiştir.
Davacı tacir olup yapılan işlemde ticari işletmesi ile ilgili olduğu için uyuşmazlığın ticari işten kaynaklanması nedeni ile Ticaret Mahkemelerinde iş bölüm yönünden görevli oldukları kabul edilip, iş bölümü itirazı ret edilmiştir. İşin her iki taraf içinde ticari nitelikte olması nedeni ile reeskont faizi istemininde yerinde olduğu kabul edilip aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın KABULÜNE.
17.762,87 TL’nin dava tarihi olan 04.11.2011 tarihinden itibaren Merkez Bankası’nın kısa vadeli reeskont işlemlerine uyguladığı değişen oranlı faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ÖDENMESİNE.
Davacı tarafın fazlaya ilişkin talep haklarının saklı TUTULMASINA.
Davacı tarafından yatırılan 18,40 TL başvurma harcı 263,80 TL peşin harç olmak üzere toplam 282,20 TL’ nin davalıdan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE.
Alınması gereken 1.055,10 TL harçtan peşin alınan 263,80 TL’ nın mahsubu ile bakiye 791,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye ÖDENMESİNE,
Davacı lehine hüküm tarihindeki ücret tarifesine göre takdir olunan 2.131,55 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE.
Davacı tarafından yapılan 110,00 TL tebligat ve posta gideri, 500,00 TL bilirkişi ücreti gideri olmak üzere toplam 610,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
Dair karar, 6100 sayılı HMK’na 6217 sayılı kanunun 30. Maddesi ile eklenen geçici 3. Maddesine göre kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer mahkemesine verilecek usulüne uygun temyiz dilekçesi ile Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderilmek üzere temyiz edilebileceği belirtilerek davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verildi.
Y A R G I T A Y İ L A M I
T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi
ESAS NO :
KARAR NO :
MAHKEMESİ : Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ :
NUMARASI :
DAVACI : …………….Sağlık Hizmetleri San Ve Tic Ltd Şti vekili Avukat Ahmet Can
DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.3.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan v Üye Üye Üye Üye