SGK FARK ALACAĞI 2

  Genel

T .C.
ANKARA
ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO :
KARAR NO :
HAKİM :
KATİP :
DAVACI : ………………….Hizmetleri Ltd.Şti.
DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ :
KARAR TARİHİ :
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ;

İDDİA VE TALEP :

Davacı vekili …. tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sahibi olduğu Diyaliz Merkezi vasıtasıyla böbrek hastalarının hemodiyaliz tedavileri konusunda hizmet verdiklerini, müvekkili ile davalı arasında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının hemodiyaliz tedavilerinin Diyaliz Merkezinde yapılması hususunda “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan /Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi ” imzalandığını, Diyaliz merkezinde tedavi gören hastaların yaklaşık 95’inin bu sözleşme kapsamındaki sigortalı hasta olduğunu, taraflar arasında mevcut sözleşme hükümlerine göre verilen sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi ücretleri, SGK ‘nca çıkartılmış bulunan Sağlık uygulama tebliği eklerinde yer alan cetveller uyarınca ödendiğini, diyaliz tedavilerinde verilen hizmetlerin ücretlendirilmesinde 2005 yılına kadar diyaliz tedavi ücreti, malzeme bedelleri, yatak ücreti, laboratuvar tetkikleri SUT Ek 8’de yer alan fiyatlara göre ayrı ayrı faturalandırılırken 2005 yılından itibaren bu hizmetlerin tümünü kapsayan paket işlem fiyat listesi esasın geçildiğini ve SUT’un ek 9’da yer alan fiyat listesinin uygulamaya başlanılarak 2008 yılı Eylül ayına kadar bu uygulama sürdürüldüğünü, bu uygulamaya göre bikarbonatlı hemodiyaliz tedavilerinde seans ücretinin 138,00 TL olarak belirlendiğini, 2005 yılında başlatılan paket işlem fiyat listesinin ek uygulamasından sonra gerek Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatı esasları ve gerekse SGK uygulamalarında SUT ‘un ek 8 ‘i hiçbir suretten kullanılmadığını ve bu ek 8 ‘deki fiyatların refarans alınmadığını, fiyatlarında revize de edilmeyerek 2005 yılı öncesindeki haliyle kaldığını, 2007 yılı içerisinde klinik laboratuvar hizmetleri derneği tarafından Danıştay 10.Dairesinde 2007/7297 esas sayılı dosyası ile açılan iptal davası ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği nin 24.1,24.2 ve 24.2.2 numaralı maddesinin (24.2.2.6) paket işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler bölümü hariç diğer kısımları ile eki paket işlemi fiyat listesinin ek 9’un iptali istenildiğini, Danıştay 10.Dairesi tarafından 09.07.2008 tarihinde SUT’un paket işlem fiyat listesi ek -9 ‘un yürütülmesinin durdurulması kararı verildiğini, müvekkili tarafından verilen diyaliz hizmetlerinin fiyatlandırılmasının 2008 yılı Eylül ayına kadar SUT’un ek 9’u esas alınmak suretiyle 138,00 TL ‘lik birim paket ücret üzerinden fiyatlandırılırken Danıştay’ın bu yürütmenin durdurulması kararından sonra davalı SGK ‘nun 4 Eylül 2008-30 Eylül 2008 tarihleri arasındaki 26 günlük dönemde mevcut sözleşme hükümlerinin dışına çıkarak 2005 yılından beri uygulandığını ve fiyat revizesi de yapılmamış bulunan SUT ek 8 cetvelde yer alan fiyatları uygulamaya başladığını, bunun sonucunda 4 Eylül 2008 tarihine kadar bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisinin seans ücreti 138,00 TL iken 4 Eylül -30 Eylül arası 111,60 TL olarak uygulandığını, davalının taraflar arasındaki mevcut sözleşme hükümlerine aykırı olarak ve Danıştay kararını kendi lehine yorumlayarak hukuka ve sözleşme hükümlerine aykırı, haksız kazanç elde ettiğini, müvekkilinin bu uygulamadan aşırı derecede zarar etmiş olmasına, maddi olarak uğradığı kayıplara ve zarara rağmen sorumluluk bilinci ile hastalara tedavi hizmeti vermeyi sürdürdüğünü, davalı kurumun yürütmenin durdurulması kararının kendisine tebliğinden itibaren yasal süre içinde yeniden bir fiyat düzenlemesi yapması gerekirken, bunu yapmadığını, süre sonuna kadar bekleyerek mevcut fiyat olan 138,00 TL lik fiyatı 4 Eylül 2008 tarihinden geçerli olacak şekilde değil, 01.10.2008 tarihinden geçerli olacak şekilde uygulamaya sokarak tedavi hizmeti veren kuruluşların 26 gün süreyle üç yıldan beri uygulanmayan ve fiyat revizesi yapılmadığını, tedavi ücretleri ile kasten zararına çalışmalarına sebebiyet verdiğini, sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca sağlık kuruluşları, hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin düzenleyecekleri faturaları için davalı SGK tarafından oluşturulmuş MEDULA ismi verilen bilgisayar programından revizyon almak mecburiyetinde olduklarını, müvekkilinin 4 eylül ve 30 eylül 2008 z tarihleri arasında yaptığı bikarbonatlı hemodiyaliz tedavilerine ait birim seans ücretinin 138,00 TL üzerinden düzenlediği faturalara Medula sistemi tarafından proveizyon verilmediğinden, birim seans ücretinin 111,60 TL üzerinden düzenlemek zorunda bırakıldığını 7 adet faturayı davalıya sözleşmede öngörülen prosedür dahilinde ancak gerçek fiyat olan 138,00 TL lik fiyata mahsuben olmak üzere itiraz kayıd ile beraber verdiğini, birim seans ücreti arasındaki fark olan 26,40 TL fark fiyatı üzerinden düzenlediği 7 adet 41.912,62 TL bedelli faturayı da noter kanalı ile davalıya gönderdiğini, davalının fark faturalarını 30.10.2008 tarihli yazısı ile iade ettiğini ve fatura bedellerini ödemeyeceğini bildirdiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile ödenmeyen KDV dahil toplam 41.912,62 TL alacağının 30.10.2008 tarihinden itibaren reeskont faiz haddi üzerinden faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP VE SAVUNMA :

Davalı vekili 27.01.2009 ve 16.02.2009 tarihli cevap dilekçelerinde özetle; davanın iş mahkemelerinin görev alanına girdiğini , görev yönünden reddine ve yetki , derdestlik ile zaman aşımı def’i nedeniyle davanın reddine Karar verilmesini, esasa ilişkin ise , Genelge ve tebliğ yasasının yürürlük tarihleri doğrultusunda yayınlandığını, söz konusu Danıştay kararı olmasa dahi tebliğin aynı tarihte yayımlanmak durumunda olduğunu, ilgili mevzuat gereğince Danıştay kararlarını uygulamak gerektiğinin açık olduğunu, Komisyonca kendiliğinden yeni bir fiyat ayarlaması yapılmadığını, mevcut düzenlemenin Danıştay kararları doğrultusunda zorunlu olarak yapılan bir düzenleme olduğunu, Danıştay kararının uygulamaya geçirilmesi ile diğer paket işlem fiyat listesinde yer alan işlemler gibi hemodiyaliz tedavilerinin de ek 9 üzerinden faturalandırılma durumunun sona erdiğini, hemodiyaliz tedavilerinin SUT ek 8 listesi üzerinden faturalandırılması uygulamasına geçilmek durumunda kalındığını, ek 8 ile ek 9 arasındaki farklılığın nedeninin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkiklerin de ek 9 kapsamında değerlendirilmesi olduğunu, diyaliz ücretlerinin anılan komisyonca belirlendiğini, müvekkili kurumun işlemlerini tamamen usulüne ve yasalara uygun olduğunu, bu nedenlerle hukuksal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

DAVA :

Davacı şirket tarafından tedavi edilen davalı kurum mensubu hastalara uygulanan seans ücretinin arttırılması nedeni ile ortaya çıkan fiyat farkının tazmini talebinden ibarettir.

DELİLLER, DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Taraf delilleri toplandıktan sonra dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılmış, 18.11.2009 tarihli bilirkişi raporu dosyaya alınmıştır. Alınan bilirkişi raporu usul ve yasaya uygun olup, denetime elverişlidir.

Tüm dosya kapsamı ve taraf delilleri birlikte incelendiğinde; davacı şirket tarafından davalı kurum mensubu hastalara biokarbonatlı hemodializ tedavisi uygulandığı, bu uygulamanın seans ücretinin 04.09.2008 tarihine kadar 138,00 TL olarak uygulandığı, bu tarihten 01.10.2008 tarihine kadar aynı seans ücretinin 26 gün süre ile 111,60 TL uygulanması neticesi her bir hasta için 26,40 TL fiat farkının davalı kurumdan talep edildiği anlaşılmaktadır. Davalı kurum biokarbonatlı hemodializ tedavisi için 138,00 TL fiat uygulamakta iken Danıştay 10. Dairesinin Yürütmenin Durdurulması yönündeki kararını gerekçe göstererek 26 gün süre ile bu fiatı 111,60 TL olarak uygulamış olup, esasen bu konuda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan husus; 26 gün süre ile yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek tedavi giderinin düşük ödenip ödenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve taraf delilleri birlikte incelendiğinde, davalı kurumun biokarbonatlı hemodializ için uyguladığı 138,00 TL seans ücretini 04.09.2008 ile 01.10.2008 tarihleri arasında 111,60 TL uyguladığı ve bu tarihten sonra yeniden seans ücretini eski uygulamasına dönerek 138,00 TL olarak ödediği sabittir. Bir başka deyişle davalı kurum eski uygulamasına dönerek 26 günlük ara dönem içerisinde uyguladığı fiatın usul ve yasaya ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığını kabul etmiş sayılmalıdır. Sağlık hizmetinin evrensel boyutu, çalışanların sağlık hizmetinden istifade haklarının niteliği birlikte değerlendirildiğinde davalı kurumun çalışanlarına sağlık hizmetini en üst derecede vermesi ve özellikle hemodializ gibi yaşamsal önemi haiz hastalıklarda daha da titiz davranması zorunlu bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında davalı kurumun 26 gün süre ile seans ücretlerini düşürmüş olması usul ve yasaya uygun bulunmamış, bu dönem içerisinde davacı şirketin doğan alacağının tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Her ne kadar davalı vekili bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Yunus Erdem ‘ e ilişkin itirazda bulunmuş ise de HUMK.’ nun 277/3 maddesi gereğince bilirkişi red talebinin öğrenme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde ileri sürülmesi gerektiği, bilirkişinin mahkememizce 17.09.2009 tarihinde resen seçildiği, davacı vekilinin bilirkişinin raporunun tebliğinden sonra 3 günlük sürenin çok geçilerek itirazını ileri sürmesi ve itirazda ileri sürülen sebepler nazara alındığında itirazına hukuki değer atfedilmemiş, bilirkişi raporu hükme esas alınmıştır.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın KABULÜ ile , 41.912,62 TL ‘nin 30.10.2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, davacıya ödenmesine,

2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan takdiren harç alınmasına yer olmadığına, davacının peşin yatırdığı 565,90 TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde yatıran davacıya iadesine,

3-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanıp takdir olunan 4.810,39 TL ücreti vekaletin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yapılan ve aşağıda dökümü yazılı toplam 970,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp , davacıya verilmesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren HUMK ‘nun 432/1 maddesi gereğince 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.