SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ

  Haberler

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız bilgileri incelemeleri faydalarına olacaktır.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Atama Ve  Yer Deği̇şti̇rme Yönetmeli̇ği̇ (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir) değişen ihtiyaçlar ve Sağlık Bakanlığı aleyhine Danıştay ve idare mahkemelerinde açılan davalar sonucunda 02.03.2018 tarihinde 5. kez değiştirildi. Ancak, Stratejik personelin en önemli hakkı olan  Ailenin korunması ve çocuk hakları yine atlanmış.

Zira bu yönetmelik, sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştı.

Halbuki, Sağlık Bakanlığı stratejik personel ayrımı yapmaksızın  bu yönetmelik gereği yaptığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapmış olduğu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Eş Mazeret Kuralarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun atama ve yer değiştirme yapmak zorundadır.

Çünkü, yönetmeliğe göre, ilke olarak personelin sağlık durumu, aile birliği ve can güvenliği mazeretini belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılması gerekmektedir.

Stratejik sağlık personelinin eş durumu mazereti nedeniyle yer değiştirme isteği anayasal bir haktır. Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  Ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. Maddesine göre “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. Aynı maddenin 2010 tarihinde ilave edilen 3. Fıkrasına göre de “Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.”

Özellikle çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık da anayasal bir haktır. Bu haklar ihlal edilirken, eş durumu tayininin yapılmaması sonucunda aile bütünlüğü bozulmakta ve stratejik sağlık personelinin çocuğunun anne veya babasından biriyle kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkı ihlal edilmektedir.

Ailenin korunması ve çocuk haklarına aykırı atama sonucunda farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli olan anne ve baba farklı ve birbirinden uzak illerde görev yapmak zorunda kalmaktadır.

En son açtığımız bir davada eşi Marmara Bölgesinde bir kamu kurumunda çalışan ve henüz bir yaşına bile gelmemiş bebeği olan doktor bir annenin Doğu Anadolu Bölgesi’ne atanması en son açtığımız davada buna en güzel örnektir.

Yönetmeliğe göre, Türkiye’deki iller altı hizmet bölgesine, iller, Personel dağılım cetveli  doluluk oranına göre her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılmış, doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenmiştir.

Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınmaktadır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olmaktadır.

İsteğe bağlı atama ve yer değiştirme Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan etmekte, bu kadrolara atanmak isteyen personel ise tercih yaparak müracaatta bulunabilmektedir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılmaktadır.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin ikisinin de Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde, astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin ikisinin de Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde, her iki eşin aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6. hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.

Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılırken, bu kural stratejik personel için 1.440 gün olarak uygulanmaktadır.

Av.Arb.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz

WhatsApp : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Web : www.ahmetcan.av.tr