Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Genel

T.C.

İSTANBUL

5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/797 Esas KARAR NO : 2018/1100

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 27/07/2015

KARAR TARİHİ : 07/11/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; …’ın yönetimindeki aracın … istikametine seyri sırasında, yerlerin ıslak olması sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin ağır şekilde yaralandığını, müvekkilin araçta yolcu olarak bulunduğundan kazanın oluşumunda bir kusurunun bulunmadığını, olay sonucu sakat kaldığını, … plaka sayılı aracın … sayılı ZMMS poliçesinin davalı şirkete ait olduğunu fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 200,00 TL maddi tazminat ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu … plakalı aracın müvekkili şirket tarafından 29/12/2014-2015 tarihlerini kapsar şekilde zorunlu mali sorumluluk trafik sigorta poliçesi ile sigortalandığını, ancak kusur oranı kapsamında müvekkilinin poliçe teminatının 290.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, davacı tarafından müvekkili şirkete yapılan başvuru neticesinde aktüer bilirkişi aracılığıyla hazırlanan raporda davacının % 8 maluliyet oranına ilişkin olarak 29/06/2015 tarihinde 19.074,40 TL ödemenin yapıldığını, bakiye poliçe teminat miktarının 270.925,60 TL kaldığını, ancak kaza neticesinde müvekkilinin üzerine düşen edimleri yerine getirmiş olduğunu savunarak haksız davanın reddi ile yargılama masrafları ve vekalet ücretininde davacı tarafa yükletilmesini istemiştir.

Mahkememizce dava konusu celp edilen … Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı soruşturma dosyasının incelenmesinde; dava konusu kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün kaza sırasında vefat etmesi sebebiyle kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği tespit edilmiştir.

Dava konusu kazaya ilişkin olarak davacının kalıcı ve geçici maluliyetinin tespitine ilişkin olarak mahkememizce İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Dairesince aldırılan … tarihli maluliyet raporunda özetle; mevcut belgelere göre … oğlu, 1981 doğumlu …’ın 14.12.2015 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı sağ genuvalgum arızası nedeniyle, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle meslek grup numarası Grup1 kabul olunarak Gr1XII (29Aa……20)A %24, E cetveline göre %23.0 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 6 aya kadar uzayabileceği yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmaları ile celp edilen delillerin dosya kapsamında değerlendirilmesi amacıyla dosya Bilirkişiler Makine Mühendisi … ile Aktüer … tevdii edilmesi neticesinde 10/09/2018 tarihinde tanzim olunan bilirkişi raporunda özetle; dava konusu 14/02/2015 tarihli kazanın meydana geldiği yerin orta refüj ile ayrılmış, 5.00 metre genişlikte, tek yönlü, asfalt kaplama, hava karanlık ve yağışlı, zemin ıslak ve kaygan, yolun sağında 2.20 metre genişlikte banket mevcut, olay yeri krokisinden aracın yolun sağından yol dışı kalıp toprak bankette 55 metre gitmesinden sonra yoldan 12 metre uzaklıktaki toprak yığınına çarparak 40 metre uçtuğu, 26 metre takla attığı, … Cumhuriyet Savcılığının kararında, olayda araç sürücüsü …’ın KTK belirtilen kurallarını ihlal etmiş olması nedeni ile kusurlu olduğu, kovuşturmaya yer olmadığı karar verildiği, Karayolları Trafik Kanununun 52.maddesinde; sürücülerin “kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak”, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak” zorunda oldukları yönünde hüküm düzenlendiği, davalı … şirketi tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalanan aracın sürücüsü … yağmurlu hava ve ıslak zemin şartlarında belirtilen kurallara uymadan süratli seyrederek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kazanın meydana gelmesinde dolayı asli kusurlu olduğu, davacı …’ın olay sırasında araç içinde yolcu olarak bulunduğundan kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulmadığı ve kazayı önlemek için alabileceği bir tedbirin bulunmadığı, davacının 01/02/1981 doğumlu olduğu, kazanın 14/02/2015 tarihinde meydana gediği, kaza neticesinde maluliyet oranının % 23 olarak hesaplandığı, sigortalı aracın kusurunun ise % 100 olduğu, davacının gelirinin asgari düzey olarak hesaplamaya tabi tutulması gerektiği nedeninin ise davacının kazancının daha fazla olduğuna ilişkin bir bilgi ve belgenin dosyaya ibraz edilmediği, davacının olay tarihindeki yaşının 34 olduğu, muhtelem aktif döneminin 26 yıl, pasif döneminin ise 8 yıl 3 ay olduğu, davacının davalı … şirketine başvurması neticesinde davacıya 29.06.2015 tarihinde 19.074,40TL bir ödemenin yapıldığı, tazminat ödemesinin yapıldığı tarih olan 29.06.2015 tarihinden itibaren yasal faizi işletilmesi gerektiği, Yaygıtay içtihatları ve PMF yaşam tablosu uyarınca yapılan hesaplama neticesinde sonuç olarak davalı … şirketi tarafından ZMMS poliçeli aracın sürücüsü … olayda % 100 oranında kusurlu olduğu, davacı …’ın olayda kusursuz olduğu, temerrüt tarihinin tazminat ödeme tarihi olan 29.06.2015 olduğu, davalı … şirketi tarafından yapılan ödemenin güncellenerek zarardan tenzil edilmesi neticesinde davacının talep edebileceği geçici iş göremezlik zararının 5.902,13 TL olduğu, sürekli iş göremezlik zararının ise 119.640,25 TL olduğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Dava; 14.2.2015 tarihinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı tek taraflı trafik kazasında davacının malul kaldığı, buna ilişkin olarak geçici ve kalıcı maluliyet oranına göre tazminat davasıdır.

Dava konusu kazanın 14.02.2015 günü saat 02.30 sıralarında davalı … şirketi tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan … plaka aracın sürücüsü olan … yönetimindeki aracın Kahramanmaraş D-385-02 karayolunu takiben Kahramanmaraş istikametinden Gaziantep istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaygan ve ıslak zemin şartlarında aracın yoldan çıkıp devrilmesine neticesinde sürücüsü ile birlikte toplam dört kişi hayatını kaybettiği, davacı …’ın ise ağır şekilde yaralandığı, kazaya ilişkin … Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla yapılan soruşturma kapsamında kazanın oluşumunda kusuru bulunan sürücünün vefatı sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, mahkememizce davacının geçici ve kalıcı maluliyet oranın tespiti amacıyla düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporuna göre iyişleşme süresinin 6 ay kadar sürebileceği ve kalıcı maluliyetinin ise % 23 oranı olduğunun tespiti sonrasında yaptırılan aktüer ve kusur incelemesine binaen dava dışı müteveffa sürücünün % 100 oranındaki kusuru neticesinde davacının yolcu konumunda olduğu ve kazanın oluşumunda herhangi bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmakla yapılan hesaplamalar neticesinde geçici iş göremezlik zararının 5.902,13 TL olduğu, sürekli iş göremezlik zararının ise 119.640,25 TL olduğu ve poliçe teminatı dahilinde kaldığı anlaşılmakla hüküm kurmaya elverişli, ayrıntılı ve irdeleyici, yukarıda ayrıntılı olarak dökümü yapılan bilirkişi raporundaki tespitler ışığında davanın kabulü ile 125.542,38 TL’nin 29.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı … şirketinden alınarak davacıya verilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile 125.542,38 TL’nin 29.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı … şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

2-Harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken 8.575,80 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 31,40 TL harçtan mahsubu ile bakiye 8.544,40 TL harcın davalıdan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 31,40 TL peşin harç, 1.389,30 TL posta, tebligat, müzekkere, bilirkişi ücretinden oluşan toplam 1.420,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsil edilerek davacı tarafa verilmesine,

4-Davacı taraf duruşmalarda vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen dava değeri itibariyle AAÜT uyarınca hesap olunan 12.793,39 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacı tarafa verilmesine,

5-Davalı tarafından belgelendirilen bir yargılama masrafı olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda tebliğden itibaren 2 haftalık sürede HMK. 341. maddesi uyarınca istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 07/11/2018