Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Giriş 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere öğrenim kredisi, katkı kredisi, burs ve kredi vermektedir.

Yine, Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilmektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen borç paradır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi, Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenci adına üniversitesine ödenen paradır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, öğrenciye karşılıksız verilen paradır. Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir. Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek tahsil edilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi, burs aldıktan sonra başarısızlığı sebebiyle bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen borç paradır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen bu burslar, krediler ve nakdi yardımlar hiç bir şekilde
haczedilemez.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisini ödeme durumuna gelmiş bulunan öğrenciler borçlu durumuna gelmektedirler. 

Endeks Uygulanması Yoluyla Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi Borcunun Tespiti
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya
fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının Ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın Aralık ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Ancak, borçlu öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, borçlu öğrencinin normal öğrenim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödediği miktarın 3 katını geçemez.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Kyk Geri Ödemesi Ne Zaman Başlar?
Borçlu öğrenci katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Kyk Borcu Ne Zaman Ödenir?

Önlisans, lisans öğrencilere veya ara vererek Master-Doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, Kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Sağlık sebepleri dışında, kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan, öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.
Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

Kyk Borcu Tebligat Geldi Ne Yapmalıyım? 
Borçlu öğrenci, her dönemin taksitini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. 

Kyk Borcu Kaç Yıl Ödenmezse İcra Gelir?
Öğrenim Kredisi veya Katkı Kredisinin borç taksitlerinden birini zamanında ödemeyen kredi borçlusunun bir yıllık borçları için tahsil işlemleri devreye girer.

Birden fazla taksitlerini zamanında ödemeyenlerin ise borçlarının tamamı için tahsil işlemleri devreye girer.

Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca (Vergi Daireleri) tahsil edilir.

Kyk Ödeme Emri ve Kyk Tebliğ Zarfı, Tebligat

Bu kapsamda borç için KYK ödeme emri tebliğ edilir. Kyk borcu ödeme emrinde, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları bildirilir. 

KYK borcu için gönderilen ödeme emrinde KYK borcunun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, süresinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği, mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis cezası verilebileceği şeklinde kayıtlar yer alır. 

Her ne kadar tahsile yetkili Vergi Dairesinin KYK borçlusu öğrencinin varsa menkul malları ve gayrimenkullerini haczedebilme ve haczedilen bu menkul ve gayrimenkulleri satarak paraya çevirme hakkı olsa da, çoğunlukla bu yapılmamakta, bunun yerine KYK borçlusu öğrencinin Banka hesaplarında bulunan mevduat ve alacaklarına haciz uygulanmaktadır.

Yine, KYK borçlusu çalışıyorsa SGK sorgulamalarından tespit edilmekte, çalıştığı kuruma maaş haciz yazıları gönderilerek maaşları, aylıkları, ödenekleri, ücretleri haczedilmektedir. Bu durumda, haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. 

Kyk Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Yapılan icra takipleri sonunda, Kyk borçlusu öğrencinin haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu öğrenci aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyle bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit edilir ve Vergi Dairesi aciz halindeki borçlu öğrencinin mali durumunu zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder.

Kyk Borcu Zamanaşımı 

Hukukta borçlara zamanaşımı getirilmesinin temel amacı, sorumluluğun zamanla sınırlandırılması, belirsiz süre boyunca sorumlu kişinin borç baskısı altında tutulmamasıdır.

Öğrenim ve Katkı KYK Kredisi borcu normal olarak ödeme ile ortadan kalkar. Öğrenim ve Katkı KYK Kredisi, öğrencinin, eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra ödenmek zorundadır. Bu kredinin ödeme vadesidir. Ancak, kredi devlet tarafından, kanunlarda belirlenen süre içinde hesaplanıp kredi borçlusuna tebliğ edilmezse, iki yıllık ödeme vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş (5) yıl içinde tahsil edilmezse, KYK borcu zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımının tayininde, vade tarihinin rastladığı takvim yılını takip edecek olan takvim yılının başı esas alınır.

Zamanaşımı süresi geçtikten sonra kredi borçlusundan bu  kredi alınamaz. Zira sürenin geçmiş olması, alacağın istenmesini olanaksız kılar ve vergi borcunu ortadan kaldırır.

Örneğin 2006-2010 yılları arasında üniversitede okuyan bir öğrencinin öğrenim kredisini geri ödeme borcu 2012 tarihinde doğar. Bu borcun devlet tarafından tahsil edilme süresi 2013 ile 2018 yılları arasındadır. 31.12.2018 tarihinden sonra borç zamanaşımına uğrar. Örneğin 2008-2012 yılları arasında üniversitede okuyan bir öğrencinin öğrenim kredisini geri ödeme borcu 2014 tarihinde doğar. Bu borcun devlet tarafından tahsil edilme süresi 2015 ile 2020 yılları arasındadır. 31.12.2020 tarihinden sonra borç zamanaşımına uğrar.

Her ne kadar zamanaşımına uğramış KYK borcu hukuken ortadan kalkmış olsa da, bunun dava yoluyla dava açma süresinde mahkemede itiraz olarak öne sürülmesi gerekir. 

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Kyk Borcunda Zamanaşımını Kesen Sebepler 

Ancak, bu 5 yıllık süre içinde KYK borçlusu tarafından, 

 • bir ödeme yapılması,
 • vergi dairesi tarafından haciz yapılması,
 • maaşa veya banka hesaplarına haciz konulması,
 • vergi dairesi tarafından haciz sonucunda para tahsilatı yapılması,
 • KYK borçlusuna yeni bir ödeme emri tebliğ edilmesi,
 • yeniden yapılandırma ya da af gibi çıkan kanunlar sonucunda ödenmek üzere müracaatta bulunulması veya borcun ödeme planına bağlanması gibi durumlarda 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresi kesilir. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar.

Borç zamanaşımına uğramıştır demek için 5 yıllık süre içinde tahsil zamanaşımını kesen bu hallerden herhangi birisi bulunmamalıdır.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Kyk Borcunda Zamanaşımını Durduran Sebepler

 • Borçlu öğrencinin yabancı memlekette bulunması,
 • hileli iflas etmesi
 • terekesinin tasfiyesi dolayısıyle hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez.
 • Zamanaşımı, durması/işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya
  durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder.

Öğrenim ve Katkı KYK Kredisi borçlarında zamanaşımını kesen veya durduran bu işlemlerin olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Kyk Borcunun Zamanaşımına ilişkin emsal kararlar

Danıştay 10. Dairesi E. 2012/2167 K. 2015/2583 

KANUN YARARINA TEMYİZ: Danıştay Başsavcılığı
DAVACI: S.. K Reşatbey Mah. …ADANA
DAVALI: Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü – ADANA

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, öğrencinin, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda olduğu; 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliğinin, tekrarında ise tamamının ivedilik kazanacağı; bu tarihten itibaren borcun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödeneceği düzenlemesi yer almıştır. 6183 sayılı Kanunun 37’nci maddesinde, kamu alacaklarının özel kanunlarında belli edilen zamanlarda; özel kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş kamu alacaklarının da Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği; 55’inci maddesinde, kamu alacağını vadesinde ödemiyenlere, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı; 102’nci maddesinde ise, kamu alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrayacağı hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden; davacının almış olduğu öğrenim kredisinin geri ödeme tablosunun; 31.12.2000, 31.3.2001, 30.6.2001, 30.9.2001, 31.12.2001, 31.3.2002,30.6.2002, 30.9.2002 olarak belirlendiği, davacının vadesi belli olan öğrenim kredisini geri ödemediği, bunun üzerine söz konusu öğrenim kredisinin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi hususunun Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemlerine internet ortamında bildirildiği; Çukurova Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, 16.9.2009 tarihli tahakkuk fişi ile söz konusu alacağın vade tarihinin 1.5.2009 olarak belirlendiği; akabinde de dava konusu 11.6.2010 tarihli ödeme emrinin düzenlenerek 16.8.2010 tarihinde davacıya tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Görüldüğü üzere, davacının almış olduğu öğrenim kredisinin geri ödeme tablosunda her bir taksitin geri ödeme vadesi belirlenmiştir. Vadesi belirlenen alacak, evvelce tahakkuku yapılan alacaktır. Evvelce tahakkuk etmiş alacağın vergi dairesi tarafından yeniden tahakkuk ettirilerek 16.9.2009 tarihli tahakkuk fişi ile vade tarihinin 1.5.2009 olarak yeniden belirlenmesine ve bu şekilde yapılan işlemin, evvelce oluşan hukuki durumu etkilemesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu bakımdan, dava konusu ödeme emrine konu kamu alacağının, öğrenim kredisi borcunun, en geç son taksit tarihi olan 30.9.2002 tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren beşinci yılın sonuna; yani 31 Aralık 2007 tarihine kadar tahsil edilmesi gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapılan takibatta tahsil zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Öte yandan; olayda, 6183 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde öngörülen tahsil zamanaşımını kesen hallerden herhangi birisi de bulunmamaktadır. Bu durumda, dava konusu ödeme emrine konu alacağın tahsil zamanaşımına uğradığı görülmekte olup; dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararını onayan Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.

Konya BİM 5. İDD E. 2017/515  K. 2017/646  T. 06.06.2017 

Bakılan davada; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler birlikte irdelendiğinde; dava konusu ödeme emrinde yazılı amme alacağına ilişkin taksitlendirmelerin son vade tarihinin 20.09.2010 olarak belirlendiği, bu vade tarihine göre 6183 sayılı Yasa kapsamındaki 5 yıllık zamanaşımı süresinin 31.12.2015 tarihinde dolduğu, bu haliyle öğrenim ve katkı kredisine ilişkin borçların zaman aşımına uğradığı görülmektedir. Bu durumda; davacının yüksek öğrenim gördüğü dönemde kullandığı Yüksek Öğrenim ve Katkı Kredisinin zamanaşımına uğraması nedeniyle bu alacağın ödeme emri ile tahsili hukuken mümkün olmadığından, kredilerin tahsili amacıyla düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Konya BİM 5. İDD E. 2017/578 K. 2017/645 T. 06.06.2017

Bakılan davada; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler birlikte irdelendiğinde; dava konusu ödeme emrinde yazılı amme alacağına ilişkin taksitlendirmelerin son vade tarihinin 20.09.2010 olarak belirlendiği, bu vade tarihine göre 6183 sayılı Yasa kapsamındaki 5 yıllık zamanaşımı süresinin 31.12.2015 tarihinde dolduğu, bu haliyle öğrenim ve katkı kredisine ilişkin borçların zaman aşımına uğradığı görülmektedir. Bu durumda; davacının yüksek öğrenim gördüğü dönemde kullandığı Yüksek Öğrenim ve Katkı Kredisinin zamanaşımına uğraması nedeniyle bu alacağın ödeme emri ile tahsili hukuken mümkün olmadığından, kredilerin tahsili amacıyla düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Sonuç 

Sosyal ve hukuk devleti olmanın gereği olarak Eğitim ve öğrenim hakkı çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt içinde ya yurt dışında yüksek öğrenim gören ve yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere verilen öğrenim kredisi, katkı kredisi ve kredisi belli bir zaman çerçevesi içinde ödenmeli veya devlet tarafından belli bir süre içinde tahsil edilmelidir.

Bu anlamda, zamanaşımı süresi başladı tarihten itibaren 5 yılın sonuna kadar, KYK borçlusu tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna ya da vergi dairesine bir ödeme yapılması, vergi dairesi tarafından haciz yapılması, maaşa veya banka hesaplarına haciz konulması, vergi dairesi tarafından haciz sonucunda para tahsilatı yapılması, KYK borçlusuna yeni bir ödeme emri tebliğ edilmesi, yeniden yapılandırma ya da af gibi çıkan kanunlar sonucunda ödenmek üzere müracaatta bulunulması veya borcun ödeme planına bağlanması gibi işlemler yapılmamışsa ve bu süre 5 yıl olarak geçmişse, kısaca zamanaşımını kesen veya durduran sebepler yoksa, o zaman KYK borcu zamanaşımına uğramış demektir. Bu borcun sonsuza kadar devam etmesi hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 

Av.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz : 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Vergi Davaları
Vergi Davaları