MİRAS BIRAKANIN DOĞRU BEYANDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Genel

Miras Bırakanın Hastalığının Teşhisi Üzerinden 3 Yıl Geçmesine ve Bu Süreçte Sürekli Tedavi Görmesine Rağmen Hastalığını Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır. Miras Bırakan Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü Vardır.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18728 K. 2017/3711 T. 6.4.2017

“DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, miras bırakanı …’ ın 29/12/2011 tarihinde öldüğünü, miras bırakanın öteden beri … T.A.Ş. … Şube Müdürlüğünden tarımsal kredi kullana geldiğini, en son … T.A.Ş … Şube Müdürlüğünden 23/05/2011 tarihinde tarımsal kredi kullandığını, kullanılan kredilerde bankanın krediyi kullandırma şartı olarak kredi borçlusunun ölümü halinde kullanılan krediye garanti teşkil etmek üzere kredi sigortası yaptırdığını, yaptırılan kredi sigortalarında … T.A.Ş.’nin dain-i mürtehin olduğunu, 23/05/2011 tarihli kredi sözleşmesinin ölüm halinde teminatı teşkil etmek amacıyla yine krediyi kullandıran … T.A.Ş. … Şube Müdürlüğü’ nün krediyi kullandırma şartı olarak müvekkillerinin miras bırakanına müşteri numara … acente no: …, ürün no: 264, poliçe no: … olan 23/05/2011 tanzim, 23/05/2012 bitiş tarihli 31.000,00-TL teminat bedelli kredi sigortası poliçesini düzenlediğini ve poliçe bedelini müvekkilinin miras bırakanından tahsil ettiğini, miras bırakanın ölümünden sonra davalı … şirketinin müvekkillerinin miras bırakanının poliçe başlangıç tarihinden önce myeloprolifratif hastalığının bulunduğu iddiası ile vefat tazminatı ödemekten imtina ettiğini, TTK’ nun 1435-1446’da sigortalının beyan yükümlülüğünün düzenlendiğini, TTK’ nun 1435. Maddesine göre sigortalının beyan yükümlülüğünün bildiği veya bilmesi gerektiği hastalıklara dair olduğunu, müvekkillerinin, murisin tedavi evraklarının incelemesinde; Miras bırakan adına myeloprolifratif hastalığına dair her hangi bir teşhis konduğunun veya bu konuda her hangi bir tedavi yapıldığının görülmediğini, müvekkillerinin miras bırakanının hayat sigortasının başlangıç tarihi olan 23/05/2011 tarihinde ve sonrasında myeloprolifratif hastalığını bilmediği gibi belirtilen hastalık ile ilgili her hangi bir teşhis konmadığı, bu hususta her hangi bir tedavi görmediğini, vefat tazminatı isteğinin reddi üzerine Torbalı 2. İcra Müd. 2012/1531 E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itirazının haksız ve yersiz olduğunu belirtmiş, 2. İcra Müd. 2012/1531 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı … vekili, Davacıların miras bırakanı …’ ın bankanın … Şubesi 31206504 numaralı kredi müşterisi olup, talebi üzerine 23/05/2011 tarihinde akdedilen kredi sözleşmesi ile 31.000,00-TL tutarında zirai kredi kullandırıldığını, sözleşmenin 11. Maddesi gereğince 23/05/2011 tarihinde … İle kredi müşterisi arasında 1832080 numaralı müşteri kredi sigortası poliçesi düzenlenerek müşterinin hayatının sigortalandığını ve sigorta poliçesi kapsamı ile ilgili olarak müşterinin bilgilendirildiğini, müşteri sigorta poliçesi düzenlenirken her hangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, tamamen sağlıklı olduğununa dair ” Kalp rahatsızlığı var mı ? Kanser ve metastasları geçirildiği mi ? ” sorularına hayır cevaplarının verildiğini, sigorta korumasının 1 yıl olup ilk primin ödendiğini, kredi müşterisinin vefatının ardından müşterinin mirasçılarının kredi vefat tazminatını talep ettiklerini ancak taleplerinin sigorta tarafından red edildiğini, bunun sebebinin ise mütevaffa müşterinin poliçenin düzenlenmesinden önce myeloprolifratif hastalığı bulunduğunun tespit edilmesi olduğunu, davacıların söz konusu davada müvekkili bankayı hasım göstermelerinin hukuka aykırı olduğunu, vefat tazminatının ödenmemesinde ve kredinin kapatılmamasında müvekkili bankanın kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını, sigorta şirketinin tazminatı ödememesi sonuçlarının müvekkili bankaya yöneltilemeyeceğini, yapılan takibin haksız ve yersiz olduğunu belirtmiş, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı … vekili, mahkememize verdiği 07/06/2013 tarihli cevap dilekçesinde; Davanın aktif husumet yokluğu sebebiyle reddinin gerektiğini, tazminat hakkının var ise bunun poliçe üzerine dain-i mürtehin kaydı koymuş … Şubesi’ ne ait olduğunu, bu sebeple davanın aktif husumet yokluğundan reddinin gerektiğini, davacıların miras bırakanı … ile müvekkili şirket arasında … numaralı … müşteri kredi sigortası akdedildiğini, poliçe ile kaza ile ölüm, sakatlık ve ecel ile ölüm teminatları verildiğini, kaza ile ölüm ve sakatlık için ferdi kaza sigortası genel şartları, ecel ile ölüm için ise hayatsigortası genel şartlarının uygulandığını,poliçe akdinden 7 ay gibi kısa bir süre sonra 29/12/2011 tarihinde miras bırakanın vefat ettiğini, poliçe akdinden önce miras bırakana myeloprolifratif tanısı konduğunu, oysa poliçe üzerinde hiç bir rahatsızlığının bulunmadığı beyanında bulunan mütevaffa için poliçe akdinden önce myeloprolifratif tanısı konulmuş olduğunu, mütevaffanın bu rahatsızlığı bile bile gizlediğini ve bu konuda olumsuz yanıt verdiğini, bu durumda poliçe genel şartlarının C.2.2 maddesindeki kapsam dışı şartların gerçekleştiğini, bu şart dolayısıyla müvekkilinin her hangi bir tazminat sorumluluğu kalmadığı belieterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına ve toplanan tüm delillere göre; murisin hastalığının teşhisi üzerinden 3 yıl kadar bir zaman geçmesine ve bu süreçte sürekli tedavi görmesine rağmen hastalığını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu sebeple doğru beyanda bulunma yükümlülüğünü ihlal etmiş olduğu gerekçesiyle sübut bulmayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.