Meslek Hastalığı

  Genel

Meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremez hale gelen sigortalı işçi maddi ve manevi zarar görmüş ise, bu zararlar için tazminat talep edilebilir.
Böylesi bir davada işverenin kusuru iş akdine aykırı davranışından doğmaktadır.Hizmet akdi ile çalışırken, işverenin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararlara uygulanacak zamanaşımı süresi 10 yıldır.10 yıllık zamanaşımının yasal dayanağı 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre 10 yıldır.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu

Kaynak: Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E. 2014/17418 K. 2014/27940 T. 22.12.2014