Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Davası Süreci

Dava dilekçesi mahkemeye verildikten sonra Mahkeme, Dava dilekçesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 119.maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadığını inceler, eksiklik bulunmazsa dilekçenin kabulüne karar verir.
Dava Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat davası olarak açıldığı için, Kamulaştırma Kanunu’nun 37. maddesindeki “Bu Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, gayrimenkulün bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür” hükmü gereğince Hukuk Muhakemeleri Kanunun 316. ve devamı maddelerinde düzenlenen basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verir,
Dava dilekçesinin ve tensip tutanağının masraf davacı avansından karşılanarak, davalı tarafa tebliğine karar verir. Bu tebliğde; “ Cevap dilekçesi verme süresi Hukuk Muhakemeleri Kanunun 317. maddeye göre 2 HAFTA ‘dır ve cevap dilekçesinin verilmesi ile birlikte savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı başlamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 318. maddelerine göre, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirterek bildirilmesi; elde bulunan delillerin sunulması, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilerin açıklandığı delil dilekçesinin sunulması gerekmektedir. Kamulaştırmasız el atmaya konu gayrimenkulün değerine ilişkin tüm delillerin de bu dilekçe ile birlikte sunulması gerekmektedir.“ şeklinde ihtaren bildirir.
Tensip tutanağının masraf davacı avansından karşılanarak davacı tarafa tebliğine karar verir. Bu tebliğde; “Dava dilekçesinin verilmesi ile birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunun 319. maddesi gereğince iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı başlamaktadır ve Hukuk Muhakemeleri Kanunun 123. maddesine göre, dava,hüküm kesinleşinceye kadar ancak davalının açık rızası ile geri alınabilecektir.Hukuk Muhakemeleri Kanunun 318. maddelerine göre, dava dilekçesi ile birlikte sunulmayan tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirilmesi; elde bulunan delillerin sunulması, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilerin açıklandığı delil dilekçesinin sunulması gerekmektedir.” şeklinde ihtaren bildirir.

Ayrıca mahkeme, davaya konu edilen kamulaştırmasız el atılan gayrimenkulün tapu kaydının tüm pay ve paydaşlar görünecek şekilde Tapu Sicil Müdürlüğü’nden istenilmesine, ayrıca yine aynı Tapu Sicil Müdürlüğü’nden dava konusu gayrimenkule emsal teşkil edebilecek gayrimenkullerin satış tarihleri, satış bedelleri ve taraflarını gösterir şekilde tapu kayıtları ve kamulaştırmaya dayanak belgelerin çıkarılarak gönderilmesinin istenilmesine,

Tapu Müdürlüğünce dava konusu gayrimenkule emsal teşkil edecek gayrimenkuller bildirildiğinde emsal gayrimenkullerin satış tarihi itibarıyla fiili imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri mi yoksa imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parselleri mi olduklarının, ilgili Belediye İmar Müdürlüğü ile ilgili Tapu Müdürlüğünden sorulmasına, bildirilen emsal gayrimenkullerin dava tarihi itibariyle Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas m2 birim değerinin ilgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden sorulmasına,

Davaya konu edilen gayrimenkule ait kadastro çapının ilgili Kadastro Müdürlüğü’nden istenilmesine,

Davaya konu edilen kamulaştırmasız el atılan gayrimenkulün;
a -) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup olmadığının, dava tarihi itibariyle imar uygulaması görerek imar parseli haline gelip gelmediğinin,1/1000 ölçekli uygulama imar planının ne zaman kesinleştiğinin ve gayrimenkul ın bu plan öncesinde 1/5000 ve 1/25000’lik planlardakidurumunun sorulmasına, DOP kesintisi yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise oranının,
b -) gayrimenkul Uygulama imar planı dışında ise, nazım imar planı içinde yada mücavir alanda kalıp kalmadığı, etrafının meskun olup olmadığı, belediye hizmetlerinden (belediyece iskan edildiği yada edileceği için getirilmiş olan elektrik, su, aydınlatma, çöp toplama, kanalizasyon gibi) yararlanıp yararlanmadığının,
c-) Dava tarihi itibari ile Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas m2 birim değerinin (Vatandaşın beyan ettiği değer değil) sorulmasına
ç-) Bulunduğu cadde ve sokağa göre son üç yıla ait emlak vergisine esas m2 birim değerinin ve emlak beyanlarının sorulmasına,
d-) İmar çapının istenilmesi için ilgili Belediyeye müzekkere yazılmasına karar vererek, bu yerlere müzekkere yazar.

Taraflara dava tarihinden önce yapılmış özel amacı olmayan emsal satışları ve gayrimenkul ları bildirmek üzere süre verir, emsallerin bildirilmesi halinde derhal;
a) Emsal gayrimenkullerin tapu kayıtlarının ve emsal satışlara ait akit tablolarının ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden istenilmesine,
b) Emsal gayrimenkullerin bildirilen satış tarihleri itibariyle imar uygulaması görerek imar parseli haline gelip gelmedikleri, DOP kesintisi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise oranının ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden ve Belediyeden sorulmasına,
c)Emsal gayrimenkullerin Son üç yıla ait emlak vergisine esas m2 birim değerinin ve emlak beyanlarının ilgili belediyeden sorulmasına karar verir.

Davalı İdareye müzekkere yazılarak, davaya konu edilen gayrimenkule fiilen el konulmuş ise el koyma tarihinin gün ay ve yıl olarak bildirilmesinin istenmesine, gayrimenkulün hangi kamu hizmetine tahsis edildiği, kamulaştırma yapılıp yapılmadığı, dava konusu parsele ilişkin varsa kamulaştırma evrakları ve tebligat evrakları, kamulaştırma istimlak krokisi ile birlikte kamulaştırma işlemlerinin hangi aşamada olduğu, bedelin malik olan davacıya ödenip ödenmediği, davacının dava tarihinden önce uzlaşma için idareye müracaatta bulunup bulunmadığı, sonucunun ne olduğunun tüm dayanak belgeleriyle bildirilmesi için müzekkere yazar.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılacak yazı ile dava tarihindeki yayımlanan resmi birim ve yapı yaklaşık birim fiyatları listesinde gönderilmesi için müzekkere yazılmasına,

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği gün itibariyle dava konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki yaygın münavebe ürünleri kışlık sebze münavebesi uygulanıp uygulanmadığı, dekar başına elde edilecek ortalama verim üretim giderleri ve satış fiyatlarına ilişkin resmi verilen mahkemeye gönderilmesinin istenmesine,

Hal Müdürlüğü ve Toprak Mahsülleri Ofisi Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki yaygın münavebe ürünlerine ilişkin satış fiyatlarının dava tarihi itibariyle mahkemeye gönderilmesine karar verir,

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, ön inceleme ve tahkikat duruşması günü belirler ve taraflara tebliğ eder.

Ön inceleme duruşmasında herhangi bir eksiklik görmezse, tahkikat duruşması için gün verilir. Tahkikat aşamasında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılır. Gelen bilirkişi raporuna itirazlar incelenir, itirazlar sonuçlandıktan sonra belirlenen rakam için harç tamamlama süresi verilir. Harç tamamlandıktan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir ve mahkeme kararını açıklar.