Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan daimi irtifak hakkı tesisine ilişkin tazminat davası • Can Hukuk Bürosu

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan daimi irtifak hakkı tesisine ilişkin tazminat davası

Tem 19, 2021 Haberler

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan daimi irtifak hakkı tesisine ilişkin tazminat davası

Bu davayı, taşınmazı üzerinden Enerji Nakil Hattı geçirilmek suretiyle idare tarafından fiilen işgal edilen malikler açabilir. Davanın yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu 683. maddesi ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 ve 12. maddeleridir.

Talep edilecek tazminat, dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminattır.
Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı, emsal bilgileri, İmar İşlem dosyası, Emlak Vergi Beyanı celp edilir.

Mahkemece, taşınmaz mahallinde fen, elektrik, inşaat, ziraat ve SPK lisanlı gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri eşliğinde keşif yapılır, keşif sonrası düzenlenen fen bilirkişileri raporu ile değerleme bilirkişi heyeti raporları mahkemeye sunulur. Sunulan bilirkişi raporunda, taşınmaz malikinin hissesine düşen irtifak hakkı bedeli hesaplanır, fen bilirkişi tarafından dava konusu parsele ait krokisi mahkemeye sunulur.

Belirlenen irtifak bedeli üzerinden dava ıslah harcı davacı tarafından mahkeme dosyasına yatırılır.
Daha sonra mahkeme tarafından bilirkişi heyetinin emsal satış olarak kabul ettiği taşınmazın satış akdi, vergi kayıtları celp edilir.

Mahkemece, dava konusu taşınmaza kamulaştırma işlemi yapılıp yapılmadığı, taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçirilmek suretiyle el atılıp atılmadığı, el atılmışsa karşılığında bir bedel ödenip ödenmediği, el atma tarihinin 04.11.1983 tarihinden sonra olup olmadığı, taraflar arasında uzlaşmanın bulunup bulunmadığı tespit edilmesi dava şartları ve davanın kabulü açısından önemlidir.

Mahkemece, dava konusu taşınmazın üzerinden davalı idareye ait enerji nakil hattı geçtiği, taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçirilmesi nedeni ile değer düşüklüğünün kamulaştırmasız el atma bedeli olarak tespitine, taşınmaz üzerinde irtifak hakkı nedeniyle meydana gelen yapılı değer kaybının davacıya ödenmesine karar verilir.

Buna göre mahkeme tarafından,

  • Davanın kabulü ile dava konusu taşınmazın, fen bilirkişi tarafından düzenlenen bilirkişi raporundaki krokide gösterilen kısım yönünden davalı TEİAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisine, bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,
  • Tespit edilen irtifak hakkı bedelinin taşınmaz üzerindeki tüm takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacı taşınmaz malikine verilmesine karar verilir.