Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davanın Temeli Haksız Fiile Dayandığı İçin 2942 Sayılı Yasaya 5999 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici 6. Madde Uyarınca 09.10.1956 Tarihinden Sonraki El Atmalarda Herhangi Bir Zamanaşımı Sözkonusu Değildir.

  Genel
  • Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2011/21538 E. , 2012/5025 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan muhtesat bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan muhtesat bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davalı … hakkındaki davanın reddine, İl Özel İdare Müdürlüğü yönünden ise bedel ve manevi tazminat isteminin esastan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı … yönünden davanın husumetten reddine, İl Özel İdaresine açılan manevi tazminat davasının ise esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Davacıya ait muhtesat niteliğindeki yapılara ve ağaçlara davalı idarece 21.04.2010 tarihinde yapılan bildirimden sonra fiilen el atılmıştır. Kamulaştırmasız el atma davalarında 2942 sayılı yasaya 5999 sayılı yasa ile eklenen geçici 6. madde uyarınca 09.10.1956 tarihinden sonraki el atmalarda herhangi bir zamanaşımı sözkonusu olamayacağından kamulaştırmasız el atılan yapı ve ağaçların bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U….nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.