Kamulaştırma işlemi için taşınmaz malikine usulüne uygun tebligat yapılmış olmalıdır. Aksi halde malik yönünden kamulaştırma işlemi kesinleşmediğinden malik bedel talep edebilir. 

Kamulaştırma işlemi için taşınmaz malikine usulüne uygun tebligat yapılmış olmalıdır. Aksi halde malik yönünden kamulaştırma işlemi kesinleşmediğinden malik bedel talep edebilir. 

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi         2020/9994 E.  ,  2021/2505 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: …Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İlk Derece Mahkemesince ( … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/94 Esas–2017/104 Karar) davanın reddine ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun …Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesince HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine dair hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 04/02/2020 günü temyiz eden davacı vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediğinden davalı idare vekilinin yokluğunda duruşmaya başlanarak, davacı vekilinin sözlü açıklamaları dinlenip verilen geri çevirme kararı üzerine gelen dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
– K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelin tahsili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın reddine ilişkin kararı, davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereği esastan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmaza ilişkin olarak 1979 yılında kamu yararı kararı alındığı anlaşılmaktadır.6830 sayılı Kamulaştırma Kanununun 13. ve 25. maddeleri uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi açısından, usulüne uygun yapılan tebligatla başlar.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacıya yapılan noter tebligatının bila tebliğ edildiği, 1980 yılında davacının ilgili kuruma yazdığı dilekçede değişen adresini bildirmesine ve idarece bu adres üzerinden yazışmalar yapılmasına rağmen, 1982 yılında ilanen tebligat yapılması, davacının adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilememesi halinde başvurulacak tebligat yolu olan ilanen tebligatın usulsüzlüğünü göstermekle birlikte, Dairemiz geri çevirme kararı gereğince Tapu Sicil Müdürlüğü, …Emlak Vergi Dairesi, … Belediye Başkanlığı, …Köyü Muhtarlığı ve … Jandarma Komutanlığına adres tespiti için yazılan müzekkerelere ekli 102 sayfalık liste davalı idarece ibraz edilmediğinden, adres araştırmasının denetlenemediği gibi davacının bildirilen adresi … olmasına rağmen bu yer muhtarlığı yerine, taşınmazın bulunduğu … Muhtarlığından adres araştırması yapıldığından ve idarece kıymet takdiri yapılan bedelin davacıya da ödendiği de ispatlanmaması gözönüne alındığında yapılan ilanen tebligatın geçersiz olduğu anlaşılmakla, kamulaştırma işlemi malik davacı yönünden kesinleşmediğinden işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi kararının esastan reddine karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, temyiz eden davacı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 2.540,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 02/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.