Kamulaştırılan Taşınmaz Arazi ise Taşınmazın Değeri Gelir Metoduna Tespit Edilir

  Genel

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/725
K. 2019/13615
T. 4.7.2019
DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu pilon yeri ile irtifak hakkı karşılığının tespiti davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 06/11/2018 gün ve 2017/9962 Esas – 2017/19345 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçeyle karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu pilon yeri ile irtifak hakkı karşılığının tespiti istemine ilişkin davada mahkemece davanın kabul kararı davacı idare vekilinin temyizi üzerine onanmış; bu ilama karşı, davacı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

1-)Davacı idare vekilince dosyaya sunulan tapu kayıtlarına göre dava konusu taşınmazın 15.02.2017 tarih ve 645 yevmiye numarası ile … Ticaret Ltd şirketine satılarak tapuya tescil edildiği iddia edildiğinden;

Kamulaştırma Kanununun 14/5.maddesi; “İdare tarafından bu kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik dahil edilmek suretiyle devam olunur.” hükmünü içermekte olup, dava konusu taşınmazın en son halini gösterir tapu kaydı getirtilerek, dava konusu taşınmaz maliğin değiştiğinin anlaşılması halinde, yeni maliği davaya dahil ettirilip taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği gibi,

2-)Davacı idare tarafından hazırlanan değişiklik beyanamesi ve krokisi ile dosya içindeki fen bilirkişisi raporunda dava konusu taşınmazın koordinatları farklı olup, idarece 10612,26 metrekarelik irtifak hakkı tescili gerektiği bildirildiğinden,fen bilirkişisinden bu hususta ek rapor alınıp,irtifak hakkı tesisi gereken alan kesin olarak tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulduğu,

Bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla, bu nedenle davacı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulu ile 06.11.2018 gün ve 2017/9962-2018/19345 Sayılı onama ilamının kaldırilmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;

Dava; 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kanun’un 10maddesine dayanan kamulaştırma konusu pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tespiti ile bu hakkın idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulune karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu arazi niteliğindeki Belevi köyü 3102 (228 ada 30) parsel sayılı taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;

1-)Davacı idare vekilince dosyaya sunulan tapu kayıtlarına göre dava konusu taşınmazın 15.02.2017 tarih ve 645 yevmiye numarası ile … Ticaret Ltd şirketine satılarak tapuya tescil edildiği iddia edilmektedir. Buna göre;

Kamulaştırma Kanununun 14/5.maddesinde “İdare tarafından bu kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik dahil edilmek suretiyle devam olunur.” hükmünü içermekte olup, taşınmazın en son halini gösterir tapu kaydı getirtilerek, maliğinin değiştiğinin anlaşılması halinde, yeni malik davaya dahil ettirilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği halde, eksik inceleme ile karar verilmesi,

2-)Davacı idare tarafından hazırlanan değişiklik beyanamesi ve krokisi ile dosya içindeki fen bilirkişisi raporunda dava konusu taşınmazın koordinatları farklı olup, idarece 10612,26 metrekarelik irtifak hakkı tescili gerektiği bildirildiğinden,fen bilirkişisinden bu hususta ek rapor alınıp, irtifak hakkı tesisi gereken alan kesin olarak tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.