İşveren iş başlangıcındaki ilk 2 aylık maaş tutarının yarısını iş bitimine kadar bir tam maaş tazminat olarak içeride tutabilir mi?  ya da 2 maaşın birini gasbedebilir mi?  • Can Hukuk Bürosu

İşveren iş başlangıcındaki ilk 2 aylık maaş tutarının yarısını iş bitimine kadar bir tam maaş tazminat olarak içeride tutabilir mi?  ya da 2 maaşın birini gasbedebilir mi? 

Yurt dışında işçi çalıştıran işveren, işçinin iş başlangıcındaki ilk 2 aylık maaş tutarının yarısını iş bitimine kadar bir tam maaş tazminat olarak içeride tutabilir mi?  ya da 2 maaşın birini gasbedebilir mi? 

 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 

 

Ücretin en geç ayda bir ödenmesi şarttır. 

 

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. 

 

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası başkasına devir ve temlik edilemez.

 

İşveren iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

 

İşverenin çalışma karşılığı olan ücreti sözleşmede kararlaştırılan zamanda, en geç kanunda açıklanan süre içinde işçiye ödemesi şarttır. 

 

İlk baştaki çalışma karşılığı olan iki aylık ücretten 1 aylık ücretinin, işçi, işi süresinden önce bırakmamasını teminen ödememesi yasal değildir. 

 

Böylesi bir durumda, işçi, her zaman, 1 aylık ödenmeyen ücret alacağını talep edebilir. 

 

Hatta, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi iş akdini haklı nedenle derhal sona erdirebileceği için, bir maaşı içeride tutulan işçi her zaman iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. 

 

Her ne kadar, işçi ücretinin ödenmemesi nedeniyle derhal fesih hakkını altı iş günlük hak  düşürücü süre içerisinde kullanması zorunlu olsa da, işverence bu bir aylık ücret ödenmediği sürece hak düşürücü süre işlemez. 

 

Bu durumdaki işçi işyerinde bir yıldan fazla çalışmışsa kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2016/9772 E.,2016/10862 K.17/05/2016 Tarihli kararında “Davacı vekili, davacının 01/02/2014 tarihinden başlamak üzere iş akdinin davacı tarafından davalıya ait … şantiyesinde can güvenliğinin olmaması sebebi ile sona erdirildiği tarih olan 12/10/2014 tarihine kadar teknik ve dizayn ofis şefi olarak en son 3500 ABD doları maaşla çalıştığını, fazla mesai yaptığını, milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını, bir aylık ücretinin içeride tutularak ödenmediğini iddia ederek; fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, davalı tarafından dava dilekçesi ekindeki sözleşmeye göre teminat adı altında haksız içeride tutulan davacıya ödenmeyen bir tam maaş alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

… Mahkemece davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispat edemediği, fesih nedenini soyut kaldığı, sözleşmedeki cezai şartın davalı lehine gerçekleştiği, fazla mesai talebinin sözleşme hükmü nedeni ile ayrıca kanıtlanamadığından reddi gerektiği, milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının 1 aylık ücret alacağının ödenmesinin gerekip gerekmediği ihtilaflıdır. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 2.1 inci maddesinde, “işveren iş başlangıcındaki ilk 2 aylık maaş tutarının yarısını iş bitimine kadar bir tam maş tazminat olarak içeride tutacaktır. Sonraki aylarda personele ücreti çalıştığı takip eden ayın 1-5’i arası … Şubesindeki hesabına veya nakden ödenecektir. Personel taahhüdünde durmayıp iş bitiminden önce ayrılırsa bir maaş cezai şart olarak kesilecektir.” hükmü bulunmaktadır…davalı işverenin çalışma karşılığı olan ücreti sözleşmede kararlaştırılan zamanda, en geç kanunda açıklanan süre içinde işçiye ödemesi şarttır. Hal böyle olunca, davacının ilk baştaki çalışma karşılığı olan iki aylık ücretinden 1 aylık ücretinin, işi süresinden önce bırakmamasını teminen ödememesi yasaya aykırıdır. Bu itibarla 1 aylık ödenmeyen ücret alacağının hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile talebin reddi hatalı olmuştur.” denmiştir.