İşe iade davasını kazanan işçiye, şirket içindeki pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu işçiye yüklenemez.  • Can Hukuk Bürosu

İşe iade davasını kazanan işçiye, şirket içindeki pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu işçiye yüklenemez. 

İşe iade davasını kazanan işçiye, şirket içindeki pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu işçiye yüklenemez. 

 

Bu nedenle işçiyi iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin işçiyi işe başlatmadığı kabul edilir. 

 

Bu durumda işe iade kararında belirtilen tazminatları işveren ödemek zorundadır. 

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/25642 E.,  2015/27679 K. 07.10.2015 tarihli kararı şöyledir; 

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı yanında 12.06.2000 tarihinden iş akdinin haksız olarak feshedildiği 26.07.2010 tarihine kadar aralıksız en son Sebze Meyve Takım Lideri olarak çalıştığını, brüt ücretinin 2.991,00 TL olduğunu, ayrıca 3 ayda bir maaş tutarında ikramiye aldığını, davacının akdin haksız feshi üzerine işe iade davası açtığını, davanın mahkemece reddedildiğini, kararın temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından ret kararı ortadan kaldırılarak davacının işe iadesine karar verildiğini, davacının süresinde işe başlatılma talebiyle noter ihtarı ile davalı işverene başvurduğunu, davalı işverenin başvuruya karşı noter cevabi ihtarı ile davacıyı sözde işe davet ettiğini, ancak Antalya ve Konya mağazalarında çalışmayı şart koşarak bu çağrıyı yaptığını, esasen bu durumun işe davet değil, işe başlatmama olduğunu, nitekim bu davete karşılık taraflarınca noter kanalı ile keşide edilen cevabi yazıda bu durumun davalıya bildirildiğini, davalının bu bildirime tamamen sessiz kalarak davacıyı işe başlatmadığını, ihtarda da belirtildiği üzere davalının davacıya güttüğü husumeti ortaya koyarak iki kez cezalandırma yaptığını, işe iade yönündeki Yargıtay kararına da atıfla, birbirine yakın iki ilçedeki yer değişikliğini kabul etmediği için işten çıkarılan davacının işten çıkarılışı Yargıtay tarafından açıkça haksız bulunmakta iken, davalının sırf sözleşmede yazılı olduğu gerekçesiyle başka ile işe başlatma teklifinin açıkça kötü niyetli ve esasen işe başlatmama olduğunu, oysa davacının davete verdiği cevapta samimiyetini ortaya koyduğunu ve aynı koşullarda işe başlatılma iradesinin sürdüğünü beyan ettiğini, bu süreçte de husumet nedeni olan fazla mesai davasının kazanıldığını, bunun üzerine müvekkilinin iş güvencesi tazminatlarının tahsili amacıyla davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlattığını, davalı tarafın süresinde ve kötü niyetli olarak takibe itiraz ederek takibin durduğunu iddia ederek haksız itirazın iptali ile icranın devamına, asıl alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, zamanaşımı savunmasında bulunarak, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin davacının işe iadesine ilişkin ilamına binaen taraflarına ihtarname gönderildiğini, bu ihtarnameye cevaben karşı tarafa noter ihtarnamesi gönderildiğini, söz konusu ihtarnameleri ile davacının yeniden işe başlatılmasına karar verildiği, en son çalıştığı ….Ümraniye şubesindeki sebze meyve takım lideri pozisyonunun ve İstanbul ili sınırlarındaki tüm marketlerdeki Sebze & Meyve Takım Lideri yer ve pozisyonunun dolu olduğu, bu nedenle eski pozisyonu ile eşdeğerde aynı özlük haklarının günümüz koşullarına uyarlanmış haliyle sağlanacağı …… Antalya veya Konya Sebze Meyve Takım Lideri olarak işe başlatılacağının bildirildiğini, ancak karşı tarafın bu ihtarnameyi işe başlatmamak olarak yorumlayıp haksız ve kötü niyetli şekilde taraflarına karşı işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen sürelere ilişkin ücrete dair ilamsız icra takibi başlattığını, davacının bu bildirime icabet göstermeyerek işe başlamadığını, böylece işe iade davasına konu olan feshin geçerli hale geldiğini, bu nedenle davacının müvekkilinden talep edebileceği bir alacağı kalmadığını, sebze meyve takım liderliği pozisyonunun ekli market yönetim şemasından da görüleceği üzere Konya ve Antalya dışında diğer tüm marketlerde dolu durumda olduğunu, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 1. Maddesi içeriğine atıfla bu madde uyarınca müvekkili şirketin davacıyı herhangi bir mağazasında işe başlatma hakkı bulunduğunu, taleplerin de fahiş olduğunu savunarak davanın reddine, % 40’tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacı imzasını taşıyan belirsiz süreli iş sözleşmesinin incelenmesinde, davacının Türkiye’deki herhangi bir başka işyerinde çalışmayı kabul ettiği hükmü bulunduğu, davacının, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte sebze-meyve takım lideri olarak çalıştığı, işe iade davası sonrası davacının işe iade talebi üzerine davalı tarafın davacının pozisyonuna uygun olarak Antalya-Konya şehirlerindeki sebze-meyve takım liderliğinde başlatabileceğini bildirdiği, gerçekten davacının fesih öncesi yaptığı iş ile aynı pozisyonda anılan mağazalarda boşluk bulunduğunun görüldüğü, organizasyon şemasında davacının yaptığı bu işe eşdeğer pozisyonda olduğu görülen Beylik düzü-Sports/Seasonal, Ümraniye-Center Case Cashier, Fulya Dry Food 4, Bayrampaşa Dry Food 1 pozisyonlarının bulunduğunun görüldüğü, ancak, davacının eğitimi ve kalifikasyonunun bu pozisyonlar için uygun olmadığı, Beylikdüzü marketteki boş pozisyonun spor malzemeleri, Fulya marketteki boş pozisyonun kuru gıda malzemeleri, Bayrampaşa marketteki boş pozisyonun yine kuru gıda malzemeleri ve Ümraniye marketteki pozisyonun ise kasa & kasiyer işi olduğu, davacının pozisyonunun altında görevler olduğu gibi ücretinin de daha düşük olduğu, başka boş pozisyonun bulunmadığının anlaşıldığı, bu durumda, davalı işverenliğin davacı işçiyi işe başlatma konusunda samimi olmadığını söylemenin mümkün bulunmadığının anlaşıldığı, davacının Türkiye’deki herhangi bir işyerinde çalışmayı kabul ettiği, belirsiz süreli iş sözleşmesine göre davacının daha önceki yaptığı iş tanımında Konya ve Antalya mağazalarında boşluk bulunduğu, İstanbul mağazalarında davacının pozisyonu ile eşdeğer başkaca pozisyonun bulunmadığı ve davacının davalı işverenlikçe teklif edilen yerde göreve başlamadığından işe başlatmama ve boşta geçen süre tazminat talep hakkının olamayacağı, icra takibine davalı işverenlikçe yapılan itirazın yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

D) Temyiz:

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

E) Gerekçe:

Duruşmada tefhim edilen hüküm özetinin HMK’nun 297 ve 321. maddelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliğinden sonra başlaması gerekir.

Kararın 24.06.2014 tarihinde davacı vekiline tebliğ edildiği, temyizin ise gerekçeli kararın tebliğinden önce 14.12.2013 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, mahkemenin yerinde görülmeyen temyizin reddi kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan inceleme sonucunda;

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının kesinleşen işe iade kararı doğrultusunda davalı işverene süresinde işe başlatılması talebinde bulunduğu, davalı işverenlikçe “Muhatabın en son .. …nin Ümraniye Market Sebze & Meyve Takım Lideri olarak çalışmış olması sebebiyle, söz konusu yer ve pozisyonun dolu olması, ayrıca İstanbul ili sınırındaki tüm marketlerimizdeki yer ve pozisyonun dolu olması neticesinde kendisinin, eski pozisyonuyla eş değerde bulunan ve aynı özlük haklarının günümüz koşullarına uyarlanmış haliyle sağlanacağı, pozisyonun müsait olduğu ….nin Antalya Market veya Konya Sebze & Meyve Takım Lideri olarak işe başlatılacağını bildirmek gerekmiştir. Müvekkil şirket bünyesindeki Antalya Market Sebze & Meyve Takım Lideri pozisyonu ile Konya Market Sebze & Meyve Takım Lideri pozisyonu müsait olduğundan, muhatap bu iki market arasından istediği markette işe başlayabilir” denilerek davacının işe başlatılmadığı anlaşılmaktadır.

Davacının iş akdinin feshinin geçersiz kılındığı tarih itibariyle çalıştığı pozisyon mevcut olup, pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu davacı işçiye yüklenemez. Bu nedenle davacıyı iş akdinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin davacıyı işe başlatmadığının kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.

F) Sonuç:

Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.