İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler avans niteliğinde sayılır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanır, daha önce avans olarak ödenen miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilir. 

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler avans niteliğinde sayılır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanır, daha önce avans olarak ödenen miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2020/2243 E.  ,  2020/11687 K.

 

“İçtihat Metni”

 

 

BÖLGE ADLİYE

MAHKEMESİ : …25. Hukuk Dairesi

 

İLK DERECE

MAHKEMESİ : … 23. İş Mahkemesi

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/10/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili Avukat Rumeysa Turan ile karşı taraf adına vekili Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işverenin Afganistan ve Irak’taki işyerlerinde 13/09/2004-21/11/2011 tarihleri arasında ağır vasıta şoförü olarak çalıştığını, davalı işverenin 3 öğün yemek ve kalacak yer temin ettiğini, davacının sabah 07.00’de işe başladığını ve akşam 21.00’a kadar çalıştığını, ancak fazla mesai ücretlerini hiç ödenmediğini tüm hafta tatillerde çalıştığını, karşılığı ücretlerinin ödenmediğini, dini bayramların ilk günü dışında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını ancak ücretinin hiç ödenmediğini, davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, davacıdan tazminat ve ücretlerinin ödeneceği taahhüt edilerek ibraname alındığını, ancak tazminata ilişkin kısmi bir ödeme yapıldığını, diğer işçilik alacaklarının ödenmediğini beyanla, kıdem tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının talep ettiği alacaklarının zamanaşımına uğradığını, davacının müvekkili şirkette 13/09/2004-23/12/2006 tarihleri arasında mikser şoförü olarak çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğini, davacının daha sonra 07/06/2007-05/09/2010 tarihleri arasında damperli kamyon şoförü olarak çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğini, davacının son olarak 04/11/2010 tarihinde tekrar çalışmaya başladığını, 02/11/2011 tarihinde emeklilik nedeni ile istifa ederek iş sözleşmesini feshettiğini, bu nedenle davacının bakiye kıdem ve ihbar tazminatı alacağının bulunmadığını, davacının taraflar arasında imzalanarak kabul edilmiş olan yurtdışı hizmet sözleşmesindeki ücretle çalıştığını, müvekkili şirketin mevzuat uyarınca yurtdışında çalıştırdığı işçilerin brüt ücretleri üzerinden sadece %5 Genel Sağlık Sigortası payı kestiğini, davacının tüm yasal haklarının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, İlk Derece Mahkemesi kararının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönleri usul ve kanuna uygun görülmüştür.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının Türkiye’de bulunduğu süreler bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacağının bulunup bulunmadığı noktasındadır.

Hükme dayanak bilirkişi raporunda, davacının yurtdışında çalıştığı dönem için fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplandığı, davalı tarafın davacının Türkiye’de bulunduğu dönemler bakımından dışlanarak hesaplama yapılması itirazı yönünden davacının yurtdışı giriş çıkışlarını gösteren belgeler bulunmadığından değerlendirme yapılamadığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamı incelendiğinde davacının yurda giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu anlaşılmaktadır.Davacının davalı şirketin yurtdışındaki şantiyesinde çalıştığı anlaşılmakla sadece yurtdışı çalışması bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının hesaplanması gerekli iken davacının yurtdışı giriş çıkış kayıtlarının bulunmadığı gerekçesi ile bu dönemlerin dikkate alınmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulaması bu doğrultudadır

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi devam ettiği sırada davacıya 09/03/2007 tarihinde banka kanalı ile kıdem tazminatı ödendiği anlaşılmış olup söz konusu ödemenin fesih tarihine kadar işlemiş yasal faizi ile birlikte mahsubu gerektiği değerlendirilmeksizin karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

4-Davalı işverence dosyaya sunulan 19/10/2011 tarihli “makbuz” başlıklı belgeye ilişkin olarak karara esas alınan hesap raporunda ve karar gerekçesinde bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmış olup söz konusu belgeye dair davacının beyanları alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

5-Davalı işverence, davacının … 23. İş Mahkemesi 2015/342 esas sayılı dosyasında tanık olarak dinlendiği sırada, dava konusu fazla çalışma ücretlerinin ödendiğine dair beyanda bulunduğu ileri sürülmüş olup davacının mahkeme huzurundaki bu beyanlarının kendisini bağlayıcı nitelikte olduğu gözetilerek davalının temyiz ve istinaf dilekçesinde belirttiği dosyalarda, davacının tanık olarak fazla çalışma ücretlerinin ödendiğine dair beyanda bulunup bulunmadığı hususu araştırılarak sonucuna göre yapılacak değerlendirmeye göre fazla çalışma ücreti hakkında karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, davalı yararına takdir edilen 2.540,00 TL. duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Ahmet Can

İletişim Bilgilerimiz :

Whatsapp: 0 532 409 18 85

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Soru, görüş ve önerileriniz için formu doldurunuz: Form

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam