İşçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolara itibar edilmez.

İşçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolara itibar edilmez.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/36413
K. 2016/9878
T. 19.4.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, davalı şirketin yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde 16.1.2009-6.2.2013 tarihleri arasında başpuantör ve yurt dışı personel memuru olarak çalıştığını, en son net ücretinin 2.000 USD olduğunu, davacının iş akdinin işverence haksız olarak feshedilmesine rağmen yasal haklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren, davacı ile proje bazlı olarak belirli süreli iş ilişkisinin kurulduğunu, her projenin bitimi ile iş akdinin kendiliğinden sona erdiğini, beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kabulüne hükmedilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Taraflar arasındaki uyuşmazlık, giydirilmiş ücrete eklenecek hak ve menfaatlerden doğmaktadır.

Davacı işçi ücretinin son aylık ücretin net 2000 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren 3,50 USD saat ücretini savunmuştur. Bilirkişi hesap raporunda davacının net 2000 USD ücretle çalıştığı kabul edilerek ve bu ücrete bordro esas alınarak eklenen aylık 800 USD yemek ve barınma miktarı eklenerek hesaplama yapılmış, mahkemece bu ücret üzerinden (kıdem tazminatı yönünden tavan miktar gözetilerek) hesaplanan tazminatlar hüküm altına alınmıştır.

İşçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolara itibar edilmeden davacının ücretinin net 2000 USD olduğunun tespiti ve işverence sağlandığı anlaşılan üç öğün yemek ve barınmanın giydirilmiş ücretin hesabında gözetilmesi yerinde ise de, davalı işverenin yurtdışı şantiyelerinde çalışan işçilerin açtığı davalarda üç öğün yemek ve barınma karşılığının aylık 200 dolar olarak kabul edilmiş ve bu kabulün dairemizce de onandığı anlaşıldığından (örneğin 2014/32421 – 32422 – 32423 – 32424 Esas sayılı dosyalar) yemek ve barınmanın aylık 200 dolar olarak kabulüyle sonuca gidilmesi gerekirken giydirilmiş ücretin yazılı şekilde daha fazla hesaplanması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgilisine iadesine, 19.4.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.menu