Latest Post

İlan Ve Reklam Vergisinin İptali Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payı İptali

İşçi alacaklarını USD üzerinden tahsil etmek istiyorsa, talep ettiği alacakları USD olarak hesaplanıp tahsil tarihindeki kur karşılığı olan TL cinsinden tahsiline karar verilir.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2016/28102 E.  ,  2020/12765 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmiş ve davacı vekili tarafından duruşma talep edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, müvekkilinin 20.04.2010-31.05.2011 tarihleri arasında kamyon şoförü olarak çalıştığını ve işverence işten çıkarıldığını, maaşının 1600 USD olduğunu, 100-200 USD sinin … harcamaları için ayrıldığını ve gerisinin davacının … Bankası hesabına yatırıldığını, davacının iş akdinin sona erdirilmesinden sonra 20.08.2011 tarihinde …’a götürülerek burada çalıştırıldığını, maaşının 1300 USD olduğunu, 1 USD-1,640 TL sabit kur üzerinden maaşının hesabına yatırıldığını, 100-250 manat harçlık verildiğini, 2013 Aralık ayında davacının SSK dan emekli olduğunu bildirmesi üzerine kıdem tazminatı- yıllık izin ücreti ve bir aylık maaşının 9.116,11 TL olarak davacı hesabına ödendiğini, davacının bu arada çalışmaya devam ettiğini ve 2014 yılında Türkiye’ye gelen davacının 14.04.2014 tarihinde ailevi sebeplerle iş akdini sona erdirildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili ; davacının davalı şirkette değil, … mevzuatına göre kurulmuş farklı bir şirkette … …şirketinde çalıştığını, davalı şirketin …’da yürüttüğü bir işinin olmadığını, bu nedenle davanın … Şantiyesine ilişkin bölümünün husumetten reddine karar verilmesi gerektiğini, uluslararası yetki itirazları bulunduğunu, öte yandan …’da yaşanan iç savaş nedeniyle tüm Türk İşçiler uçaklarla getirtildiğinden iş akdinin mücbir sebep ile sona erdirildiğinin kabul edilmesi gerektiğini, davacının tüm haklarının banka hesabına ödendiğini, kaldı ki bu şirketin borçlarından dolayı Türkiye’de Türk Hukukuna tabi olan anonim şirket statüsündeki davalı şirketin yurtdışındaki borcundan sorumlu olmasının düşünülemeyeceğini, davacının çalışmalara dair beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunu, davacının … çalışmasından kaynaklı bir alacağının bulunmadığını, davacıya tüm ödemelerin bankadan yapıldığını ve bir alacağının bulunmadığını, davacının her ay ücretini aşan ödemelerin fazla çalışmalarının karşılığı olduğunu, davacının hiç izin yapmayarak çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının sebep bildirilmeyen itirazlarının ve davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2) Somut olayda davacının dava dilekçesinde “…fazlaya ilişkin ve başkaca talep haklarımız saklı tutularak …’daki çalışması için 100,00 USD, …’daki çalışması için 100,00 TL kıdem tazminatı, …’daki çalışması için 100,00 USD ihbar tazminatı, …’daki çalışması için ihbar tazminatı alacağı bulunmadığını, …’daki çalışması için 4.000,00 USD, …’daki çalışması için 200,00 TL fazla mesai ücreti alacağı, …’daki çalışması için 1.000,00 USD, …’daki çalışması için 100,00 TL hafta tatili ücreti alacağı, …’daki çalışması için 300,00 USD, …’daki çalışması için 100,00 TL ulusal bayram ve genel tatil alacağı olmak üzere toplam 5.500 USD alacağının, tahsil tarihindeki kur karşılığının TL olarak, kamu bankalarınca USD cinsinden mevduata verilen en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, Türk Lirası olarak talep ettiğimiz miktarlarla olmak üzere 500 TL, kıdem tazminatı fazla mesai alacağı, hafta tatili ücret alacağı, resmi dini tatil ücreti alacağının en yüksek banka mevduat faizi, ihbar tazminatının ile adi kanuni faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine…” şeklinde talepte bulunduğu, ıslah dilekçesinde ise …’daki çalışmaları için talebini 1,5494 Kurdan TL’ye de çevirerek kıdem tazminatı için 1.771,69 USD yani 2.745,06 TL, ihbar tazminatı için 1.600,28 USD yani 2.479,48 TL, fazla mesai alacağı için 5.820,00 USD yeni, 9.017,51 TL, hafta tatili alacağı için 1.365,00 USD yani 2.114,93 TL ulusal bayram ve genel tatil alacağı için 346,67 USD yani 537,13 TL olarak toplam 10.903,65 USD ve 16.894,11 TL üzerinden ıslah etmiş, …’daki çalışmaları için hafta tatili alacağını 4.083,00 TL’ye ve ulusal bayram ve genel tatil alacağını 1.082,11 TL’ye çıkarmıştır.

Somut olayda davacının dava dilekçesindeki taleplerinin bir kısmı için amacı USD üzerinden tahsil sağlamaktır. Mahkemece davacının talebiyle bağlı kalınarak …’daki çalışması için hesaplanacak alacaklarının USD olarak hesaplanıp tahsil tarihindeki kur karşılığı olan TL cinsinden tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sadece TL üzerinden hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ:

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 21.10.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Ahmet Can

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam